Funkcja FreeLibrary

Zwalnia biblioteki DLL, które zostały załadowane przez instrukcję Declare. Zwalniana biblioteka DLL jest automatycznie ładowana ponownie, jeśli zostanie wywołana jedna z jej funkcji. Zobacz także: Declare

Składnia:


FreeLibrary (nazwa_biblioteki As String)

Parametry:

Nazwa_biblioteki: Wyrażenie w postaci ciągu określające nazwę biblioteki DLL.

Ikona notatki

Funkcja FreeLibrary może zwolnić tylko biblioteki DLL załadowane w programie Basic.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

Prosimy o wsparcie!