Dodatkowe instrukcje

Poniżej opisano instrukcje, które nie należą do pozostałych kategorii wykonawczych.

Instrukcja Call

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a procedure of a Dynamic Link Library (DLL). The keyword, type and number of parameters is dependent on the routine that is being called.

Funkcja Choose

Zwraca wybraną wartość z listy argumentów.

Instrukcja Declare

Deklaruje i definiuje podprogram w pliku DLL, który należy uruchomić z programu LibreOffice Basic.

Instrukcja End

Kończy procedurę lub blok.

Instrukcja Exit

Exits a Do...Loop, For...Next, a function, a property, or a subroutine.

Funkcja FreeLibrary

Zwalnia biblioteki DLL, które zostały załadowane przez instrukcję Declare. Zwalniana biblioteka DLL jest automatycznie ładowana ponownie, jeśli zostanie wywołana jedna z jej funkcji. Zobacz także: Declare

Instrukcja Function

Definiuje podprogram, który może być używany jako wyrażenie określające typ wyniku.

Rem Statement

Oznacza, że linia programu jest komentarzem.

Instrukcja Stop

Zatrzymuje wykonywanie programu Basic.

Sub Statement

Definiuje podprogram.

Funkcja Switch

Oszacowuje listę argumentów składającą się z wyrażenia i wartości. Funkcja Switch zwraca wartość związaną z wyrażeniem przekazanym przez tę funkcję.

Instrukcja With

Sets an object as the default object. Unless another object name is declared, all properties and methods refer to the default object until the End With statement is reached.

Please support us!