Dodatkowe instrukcje

Poniżej opisano instrukcje, które nie należą do pozostałych kategorii wykonawczych.

Instrukcja Call

Przenosi kontrolę nad programem do podprogramu, funkcji lub procedury DLL (Dynamic Link Library). Słowo kluczowe, typ i liczba parametrów zależy od wywoływanej procedury.

Funkcja Choose

Zwraca wybraną wartość z listy argumentów.

Instrukcja Declare

Deklaruje i definiuje podprogram w pliku DLL, który należy uruchomić z programu LibreOffice Basic.

Instrukcja End

Kończy procedurę lub blok.

Instrukcja Exit

Wychodzi z Do...Loop, For...Next, funkcji, właściwości lub procedury.

Funkcja FreeLibrary

Zwalnia biblioteki DLL, które zostały załadowane przez instrukcję Declare. Zwalniana biblioteka DLL jest automatycznie ładowana ponownie, jeśli zostanie wywołana jedna z jej funkcji. Zobacz także: Declare

Instrukcja Function

Funkcja to blok kodu, który jest uruchamiany po wywołaniu. Funkcja jest zwykle wywoływana w wyrażeniu.

Do funkcji można przekazywać dane, zwane parametrami lub argumentami. Możesz przekazać parametr przez wartość lub przez odwołanie. Gdy przez odwołanie, modyfikacje zastosowane do parametru w funkcji zostaną odesłane z powrotem do kodu wywołującego.

Funkcja zwykle zwraca dane jako wynik.

Instrukcja Rem

Oznacza, że linia programu jest komentarzem.

Instrukcja Stop

Zatrzymuje wykonywanie programu Basic.

Instrukcja Sub

Definiuje podprogram.

Instrukcja Switch

Oszacowuje listę argumentów składającą się z wyrażenia i wartości. Funkcja Switch zwraca wartość związaną z wyrażeniem przekazanym przez tę funkcję.

Instrukcja With

Ustawia obiekt jako obiekt domyślny. O ile nie zostanie zadeklarowana inna nazwa obiektu, wszystkie właściwości i metody odwołują się do obiektu domyślnego, dopóki nie zostanie osiągnięta instrukcja End With.

Prosimy o wsparcie!