GoSub...Return Statement

Calls a subroutine that is indicated by a label inside a Sub or a Function. The statements following the label are executed until the next Return statement. Afterwards, the program continues with the statement that follows the GoSub statement.

Składnia:


GoSub label[:]

Parametry:

label: A line identifier indicating where to continue execution. The scope of a label in that of the routine it belongs to.

The GoSub statement calls a local subroutine indicated by a label from within a subroutine or a function. The name of the label must end with a colon (":").


 Sub/Function foo
   ' statements
   GoSub label
   ' statements
   Exit Sub/Function
 label:
   ' statements
   Return
 End Sub/Function
Ikona ostrzeżenia

Jeśli program napotka instrukcję Return, która nie była poprzedzona instrukcją GoSub, LibreOffice zwraca komunikat o błędzie. W celu upewnienia się, że program opuści procedurę (Sub) lub funkcję (Function), zanim napotka następną instrukcję Return, należy użyć instrukcji Exit Sub lub Exit Function.


Poniższy przykład przedstawia użycie instrukcji GoSub i Return. Dwukrotne uruchomienie sekcji programu powoduje obliczenie pierwiastka kwadratowego dwóch liczb wprowadzonych przez użytkownika.

Przykład:


Sub ExampleGoSub
Dim iInputa As Single
Dim iInputb As Single
Dim iInputc As Single
  iInputa = Int(InputBox("Wprowadź pierwszą liczbę: ","Wprowadzenie liczby"))
  iInputb = Int(InputBox("Wprowadź drugą liczbę: ","Wprowadzenie liczby"))
  iInputc=iInputa
  GoSub SquareRoot
  Print "Pierwiastek kwadratowy z ";iInputa;" wynosi ";iInputc
  iInputc=iInputb
  GoSub SquareRoot
  Print "Pierwiastek kwadratowy z ";iInputb;" wynosi ";iInputc
  Exit Sub
SquareRoot:
  iInputc=sqr(iInputc)
  Return
End Sub

Prosimy o wsparcie!