Instrukcja While...Wend

Kiedy program napotka instrukcję While, sprawdza warunek. Jeśli warunek to False, program kontynuuje bezpośrednio po instrukcji Wend. Jeśli warunek ma wartość True, pętla jest wykonywana, dopóki program nie znajdzie Wend, a następnie przeskoczy z powrotem do instrukcji While. Jeśli warunek jest nadal True, pętla jest wykonywana ponownie.

W przeciwieństwie do instrukcji Do...Loop, nie można anulować pętli While...Wend za pomocą Exit. Nigdy nie wychodź z pętli While...Wend za pomocą GoTo, ponieważ może to spowodować błąd w czasie wykonywania.

Do...Loop jest bardziej elastyczny niż While...Wend.

Składnia:

Składnia While


  While Condition [statements] Wend

Przykład:


 Sub ExampleWhileWend
   Dim stext As String
   Dim iRun As Integer
   sText ="To jest krótki tekst"
   iRun = 1
   While iRun < Len(sText)
     If Mid(sText,iRun,1 )<> " " Then Mid( sText ,iRun, 1) = Chr( 1 + Asc( Mid(sText,iRun,1 )) )
     iRun = iRun + 1
   Wend
   MsgBox sText,0,"Tekst zakodowany"
 End Sub

Instrukcja Do...Until lub Do...While

Instrukcja Exit

Prosimy o wsparcie!