Instrukcja For...Next

Repeats the statements between the For...Next block a specified number of times.

Składnia:

For Statement diagram


For counter=start To end [Step step]
  statement-block
  [Exit For]
  statement-block
Next [counter]

For Each Statement diagram


 For Each item In list
   statement-block
 [Exit For]
   statement-block
 Next [item]

Zmienne:

counter: Loop counter initially assigned the value to the right of the equal sign (start). Only numeric variables are valid. The loop counter increases or decreases according to the variable step until end is passed.

start: Numeric variable that defines the initial value at the beginning of the loop.

end: Numeric variable that defines the final value at the end of the loop.

step: Sets the value by which to increase or decrease the loop counter. If step is not specified, the loop counter is incremented by 1. In this case, end must be greater than start. If you want to decrease counter, end must be less than start, and step must be assigned a negative value.

Pętla For...Next powtarza wszystkie zawarte wewnątrz instrukcje tyle razy, ile jest to określone przez parametry instrukcji.

As the counter variable is decreased, LibreOffice Basic checks if the end value has been reached. As soon as the counter passes the end value, the loop automatically terminates.

Instrukcje For...Next można zagnieżdżać. Jeśli po instrukcji Next nie zostanie podana nazwa zmiennej, Next przyjmuje zmienną określoną przy ostatniej instrukcji For.

W przypadku określenia zerowej wartości kroku instrukcje pomiędzy For i Next są powtarzane nieprzerwanie.

When counting down the counter variable, LibreOffice Basic checks for overflow or underflow. The loop ends when counter exceeds end (positive Step value) or is less than end (negative Step value).

Do bezwarunkowego zakończenia pętli można użyć instrukcji Exit For. Instrukcja ta musi znajdować się wewnątrz pętli For...Next. W celu sprawdzenia warunku wyjścia z pętli można użyć instrukcji If...Then, jak przedstawiono w poniższym przykładzie:


 For...
   statement-block
   If condition = True Then Exit For
   statement-block
 Next
note

In nested For...Next loops, if you exit a loop unconditionally with Exit For, only one loop is exited.


Examples

The following example uses two nested loops to sort a string array with 10 elements ( sEntry() ), that is filled with various contents:


Sub ExampleSort
Dim sEntry(9) As String
Dim iCount As Integer, iCount2 As Integer
Dim sTemp As String
  sEntry = Array("Jerry","Patty","Kurt","Thomas","Michael",_
         "David","Cathy","Susie","Edward","Christine")
  For iCount = 0 To 9
    For iCount2 = iCount + 1 To 9
      If sEntry(iCount) > sEntry(iCount2) Then
        sTemp = sEntry(iCount)
        sEntry(iCount) = sEntry(iCount2)
        sEntry(iCount2) = sTemp
      End If
    Next iCount2
  Next iCount
  For iCount = 0 To 9
    Print sEntry(iCount)
  Next iCount
End Sub

This explores the content of an array to display each item it contains.


 Sub list_iteration
   cutlery = Array("fork", "knife", "spoon")
   For Each item in cutlery
     Print item
   Next ' item
 End Sub

Prosimy o wsparcie!