Funkcja IIf

Zwraca jeden lub dwa możliwe wyniki funkcji w zależności od logicznej wartości oszacowanego wyrażenia.

Składnia:


IIf (Bool As Boolean, Variant1 As Variant, Variant2 As Variant) As Variant

Parametry:

Bool: dowolne wyrażenie, które chcesz obliczyć. Jeśli wyrażenie ma wartość True, funkcja zwraca wartość Variant1, w przeciwnym razie zwraca wartość Variant2.

Variant1, Variant2: dowolne wyrażenie, z którego jedno zostanie zwrócone jako wynik funkcji, w zależności od oceny logicznej.

note

IIf oblicza zarówno Variant1, jak i Variant2, nawet jeśli zwraca tylko jeden z nich. Jeśli jedno z wyrażeń zakończy się błędem, funkcja zwróci błąd. Na przykład nie używaj IIF do pominięcia możliwego dzielenia przez zero.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM Zwraca maksymalnie 3 wartości
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Złe użycie funkcji IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

Instrukcje If lub Select Case

Funkcja Switch

Prosimy o wsparcie!