IIf Function

Zwraca jeden lub dwa możliwe wyniki funkcji w zależności od logicznej wartości oszacowanego wyrażenia.

Składnia:


IIf (wyrażenie, wyrażenie_prawda, wyrażenie_fałsz)

Parametry:

Wyrażenie: Dowolne wyrażenie, które należy oszacować. Jeśli wartością wyrażenia jest True (prawda), funkcja zwraca wynik wyrażenie_prawda, w przeciwnym razie zwraca wynik wyrażenie_fałsz.

Wyrażenie_prawda, wyrażenie_fałsz: Dowolne wyrażenia, z których jedno jest zwracane w zależności od logicznego oszacowania.

note

IIf evaluates both ExpressionTrue and ExpressionFalse even if it returns only one of them. If one of the expressions results in error, the function returns the error. For example, do not use IIF to bypass a possible division by zero result.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


REM Returns the maximum of 3 values
Function Max (A As Double, B As Double, C, As Double) As Double
    Max = IIf( A >= B, A, B)
    Max = IIf( C >= Max, C, Max)
End Function
REM Bad usage of function IIf
Function Inverse(A As Double) As Double
    Inverse = IIf( A = 0, 0, 1/A )
End Function

If or Select Case statements

Switch function

Prosimy o wsparcie!