Instrukcja Select...Case

Definiuje jeden lub kilka bloków instrukcji w zależności od wartości wyrażenia.

Składnia:

Składnia Select Case


 Wyrażenie Select Case
   Wartości Case
    Blok instrukcji
 [ Case values2
    Blok instrukcji]
 [ Case Else
    Blok instrukcji]
 End Select

Parametry:

expression: Dowolne wyrażenie kontrolujące wykonanie bloku instrukcji następującego po odpowiedniej klauzuli Case.

values: Dowolna lista wartości zgodna z wyrażeniem. Blok instrukcji następujący po klauzuli Case jest wykonywany, jeśli expression pasuje do values.

Przykład:


Sub ExampleRandomSelect
Dim iVar As Integer
  iVar = Int((15 * Rnd) -2)
  Select Case iVar
    Case 1 To 5
      Print "Liczba od 1 do 5"
    Case 6, 7, 8
      Print "Liczba od 6 do 8"
    Case 8 To 10
      Print "Większa niż 8"
    Case Else
      Print "Poza zakresem od 1 do 10"
  End Select
End Sub

Instrukcja If

Funkcje Iif lub Switch

Prosimy o wsparcie!