Funkcja Abs

Zwraca wartość bezwzględną wyrażenia numerycznego.

Składnia:


Abs (liczba)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne, dla którego należy zwrócić wartość bezwzględną. Liczby dodatnie i liczba 0 są zwracane bez zmian, natomiast liczby ujemne są przekształcane na liczby dodatnie.

Poniżej przedstawiono zastosowanie funkcji Abs do obliczenia różnicy dwóch wartości. Kolejność wprowadzenia wartości nie ma znaczenia.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleDifference
Dim siW1 As Single
Dim siW2 As Single
    siW1 = Int(InputBox("Wprowadź pierwszą wartość","Wprowadzana wartość"))
    siW2 = Int(InputBox("Wprowadź drugą wartość","Wprowadzana wartość"))
    Print "Różnica wynosi "; Abs(siW1 - siW2)
End Sub

Prosimy o wsparcie!