Funkcja Log (BASIC)

Zwraca logarytm naturalny podanej liczby.

Składnia:


Log (liczba)

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne, dla którego należy obliczyć logarytm naturalny.

Logarytm naturalny to logarytm o podstawie e. Podstawa e jest stałą o wartości w przybliżeniu 2,718282...

Istnieje możliwość obliczenia logarytmów o dowolnej podstawie (n) z dowolnej liczby (x) przez podzielenie logarytmu naturalnego z x przez logarytm naturalny z n, jak przedstawiono poniżej:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Funkcja mnożenia razy logarytm"
End Sub

Prosimy o wsparcie!