Funkcja Tan

Określa tangens kąta. Kąt wynikowy jest wyrażony w radianach.

Przy użyciu parametru w postaci kąta Alpha funkcja Tan oblicza stosunek przyprostokątnej naprzeciw kąta do przyprostokątnej przyległej do kąta w trójkącie prostokątnym.

Tan(Alpha) = (przyprostokątna naprzeciw kąta/przyprostokątna przyległa do kąta)

Składnia:


Tan (liczba)

Zwracana wartość:

Podwójna

Parametry:

Liczba: Dowolne wyrażenie numeryczne, z którego należy obliczyć tangens (w radianach).

Aby przeliczyć stopnie na radiany, należy pomnożyć stopnie razy pi/180. Aby przeliczyć radiany na stopnie, należy pomnożyć stopnie razy 180/pi.

stopnie=(radiany*180)/pi

radiany=(stopnie*pi)/180

Pi = 3,141593 (w przybliżeniu).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


' Poniższy przykład oblicza długość przyprostokątnej przyległej do kąta:
' na podstawie przyprostokątnej naprzeciw kąta i kąta (w stopniach) w trójkącie prostokątnym:
Sub ExampleTangens
' zdefiniowana stała Pi = 3,1415926
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Wprowadź długość przeciwprostokątnej do kąta: ","przeciwprostokątna")
    dAlpha = InputBox("Wprowadź kąt Alfa (w stopniach): ","Alfa")
    Print "Długość przyprostokątnej przyległej do kąta wynosi"; (d1 / tan (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!