Sin Function

Zwraca sinus kąta. Kąt jest wyrażony w radianach. Wynik mieści się w zakresie od -1 do 1.

Using the angle Alpha, the Sin function returns the ratio of the length of the opposite side of an angle to the length of the hypotenuse in a right-angled triangle.

Sin(Alpha) = side opposite the angle/hypotenuse

Składnia:


Sin (Number As Double) As Double

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne określające kąt w radianach, dla którego należy obliczyć sinus.

To convert degrees to radians, multiply degrees by Pi/180, and to convert radians to degrees, multiply radians by 180/Pi.

degrees=(radians*180)/Pi

radians=(degrees*Pi)/180

Pi is approximately 3.141593.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


' Poniższy przykład oblicza długość przyprostokątnej przyległej do kąta:
' na podstawie przyprostokątnej naprzeciw kąta i kąta (w stopniach) w trójkącie prostokątnym:
Sub ExampleSine
' zdefiniowana stała Pi = 3,1415926
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Wprowadź długość przeciwprostokątnej: ","Przeciwprostokątna")
    dAlpha = InputBox("Wprowadź kąt Alfa (w stopniach): ","Alfa")
    Print "Długość przeciwprostokątnej wynosi"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Prosimy o wsparcie!