Funkcja Sin

Zwraca sinus kąta. Kąt jest wyrażony w radianach. Wynik mieści się w zakresie od -1 do 1.

Używając kąta alfa, funkcja Sin zwraca stosunek przyprostokątnej naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym.

Sin(Alfa) = przyprostokątna naprzeciw kąta/przeciwprostokątna

Składnia:


Sin (Number As Double) As Double

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne określające kąt w radianach, dla którego należy obliczyć sinus.

Aby przeliczyć stopnie na radiany, należy pomnożyć stopnie razy Pi/180. Aby przeliczyć radiany na stopnie, należy pomnożyć stopnie razy 180/Pi.

wartość w stopniach=(wartość w radianach*180)/Pi

radiany=(stopnie*Pi)/180

Pi wynosi około 3,141593.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


' Poniższy przykład oblicza długość przyprostokątnej przyległej do kąta:
' na podstawie przyprostokątnej naprzeciw kąta i kąta (w stopniach) w trójkącie prostokątnym:
Sub ExampleSine
' zdefiniowana stała Pi = 3,1415926
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Wprowadź długość przeciwprostokątnej: ","Przeciwprostokątna")
    dAlpha = InputBox("Wprowadź kąt alfa (w stopniach): ","Alfa")
    Print "Długość przeciwprostokątnej wynosi"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Prosimy o wsparcie!