Funkcja Sin

Zwraca sinus kąta. Kąt jest wyrażony w radianach. Wynik mieści się w zakresie od -1 do 1.

Przy użyciu parametru w postaci kąta Alpha funkcja Sin oblicza stosunek przyprostokątnej naprzeciw kąta do przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym.

Sin(Alpha) = przyprostokątna naprzeciw kąta/przeciwprostokątna

Składnia:


Sin (liczba)

Zwracana wartość:

Podwójna

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne określające kąt w radianach, dla którego należy obliczyć sinus.

Aby przeliczyć stopnie na radiany, należy pomnożyć stopnie razy pi/180. Aby przeliczyć radiany na stopnie, należy pomnożyć stopnie razy 180/pi.

stopnie=(radiany*180)/pi

radiany=(stopnie*pi)/180

Pi = 3,141593 (w przybliżeniu).

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


' Poniższy przykład oblicza długość przyprostokątnej przyległej do kąta:
' na podstawie przyprostokątnej naprzeciw kąta i kąta (w stopniach) w trójkącie prostokątnym:
Sub ExampleSine
' zdefiniowana stała Pi = 3,1415926
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Wprowadź długość przeciwprostokątnej: ","Przeciwprostokątna")
    dAlpha = InputBox("Wprowadź kąt Alfa (w stopniach): ","Alfa")
    Print "Długość przeciwprostokątnej wynosi"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!