Funkcja Cos

Oblicza cosinus kąta. Kąt jest wyrażony w radianach. Wynik mieści się w zakresie od -1 do 1.

Korzystając z kąta alfa, funkcja Cos oblicza stosunek długości boku przylegającego do kąta do długości przeciwprostokątnej w trójkącie prostokątnym.

Cos(Alfa) = Przylegająca/przeciwprostokątna

Składnia:


Cos (Number As Double) As Double

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Liczba: Wyrażenie numeryczne określające kąt w radianach, dla którego należy obliczyć cosinus.

Aby przeliczyć stopnie na radiany, należy pomnożyć stopnie razy pi/180. Aby przeliczyć radiany na stopnie, należy pomnożyć radiany razy 180/pi.

stopnie=(radiany*180)/pi

radiany=(stopnie*pi)/180

Pi jest tutaj stałą stałą okręgu o zaokrąglonej wartości 3,14159...

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


' Poniższy przykład oblicza długość przeciwprostokątnej
' na podstawie siecznej i kąta (w stopniach) w trójkącie prostokątnym:
Sub ExampleCosinus
' Pi = 3,14159 (w przybliżeniu)
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Wprowadź długość przyprostokątnej: ","Przyprostokątna")
    dAngle = InputBox("Wprowadź kąt alfa (w stopniach): ","Alfa")
    Print "Długość przeciwprostokątnej wynosi"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Prosimy o wsparcie!