Funkcja Atn

Funkcja trygonometryczna dająca w wyniku arcus tangens wyrażenia numerycznego. Zwracana wartość mieści się w zakresie od -Pi/2 do +Pi/2.

Arcus tangens jest odwrotnością funkcji tangens. Funkcja Atn zwraca kąt "Alfa", wyrażony w radianach, używając tangensa tego kąta. Funkcja może również zwrócić kąt "Alfa", porównując stosunek długości boku przeciwnego do kąta do długości boku przylegającego do kąta w trójkącie prostokątnym.

Atn(przyprostokątna naprzeciw kąta/przyprostokątna przyległa do kąta)= Alfa

Składnia:


    Atn (Number As Double) As Double
  

Zwracana wartość:

Double

Parametry:

Number: Dowolne wyrażenie numeryczne reprezentujące stosunek dwóch boków trójkąta prostokątnego. Funkcja Atn zwraca odpowiedni kąt w radianach (arcus tangens).

Aby przeliczyć radiany na stopnie, należy pomnożyć radiany razy 180/pi.

stopnie=(radiany*180)/pi

radiany=(stopnie*pi)/180

Pi jest tutaj stałą stałą okręgu o zaokrąglonej wartości 3,14159. Pi to podstawowa stała matematyczna.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


    ' Poniższy przykład oblicza kąt alfa trójkąta prostokątnego
    ' z tangensa tego kąta w trójkącie prostokątnym:
    Sub ExampleAtn
    ' zdefiniowana stała Pi = 3,14159 (w przybliżeniu)
    Dim d1 As Double
    Dim d2 As Double
      d1 = InputBox("Wprowadź długość przyprostokątnej przyległej do kąta: ","Przyprostokątna")
      d2 = InputBox("Wprowadź długość przeciwprostokątnej do kąta: ","Przeciwprostokątna")
      Print "Kąt alfa wynosi"; (atn (d2/d1) * 180 / Pi); " stopni"
    End Sub
  

Prosimy o wsparcie!