Operator Mod

Operator MOD przyjmuje dwa wyrażenia liczbowe i zwraca resztę z dzielenia.

Na przykład wynikiem 21 MOD 6 jest 3, ponieważ po podzieleniu 21 przez 6 reszta z dzielenia wynosi 3.

Jeśli operacja MOD dotyczy wartości niecałkowitych, oba operandy są zaokrąglane do najbliższej liczby całkowitej. Stąd wartość zwracana przez operację MOD zawsze będzie liczbą całkowitą.

Na przykład wyrażenie 16.4 MOD 5.9 jest obliczane w następujący sposób:

 1. Wartość 16,4 jest zaokrąglana do 16.

 2. Wartość 5,9 jest zaokrąglana do 6.

 3. Operacja 16 MOD 6 zwraca 4, czyli resztę z dzielenia 16 przez 6.

note

Należy pamiętać, że operator MOD języka BASIC i funkcja MOD programu Calc zachowują się inaczej. W programie Calc oba operandy mogą być wartościami dziesiętnymi i nie są zaokrąglane przed dzieleniem, stąd wynikowa reszta może być wartością dziesiętną.


Składnia:


Wynik = wyrażenie1 MOD wyrażenie2

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Result: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik operacji MOD.

Expression1, Expression2: Dowolne wyrażenia liczbowe, dla których chcesz obliczyć resztę z dzielenia Expression1 przez Expression2.

Przykład:


Sub ExampleMod
  Dim a As Double, b as Double
  a = 10 : b = 4
  Print a Mod b ' Zwraca 2
  a = 18 : b = 3.2
  Print a Mod b ' Zwraca 0
  a = 16.4 : b = 5.9
  Print a Mod b ' Zwraca 4
End Sub

Prosimy o wsparcie!