Operator XOR

Oblicza logiczną nierównoważność (XOR) dwóch wyrażeń.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 XOR wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik połączenia.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy połączyć.

Funkcja nierównoważności logicznej dwóch wyrażeń logicznych zwraca wartość True (prawda), pod warunkiem, że wyrażenia są różne.

W przypadku ciągów binarnych bit wyniku funkcji jest ustawiony, jeśli odpowiadający mu bit jest ustawiony wyłącznie w jednym z wyrażeń.

Przykład:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' zwraca 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' zwraca -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' zwraca -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' zwraca 0
  vOut = vB XOR vA ' zwraca 2
End Sub

Prosimy o wsparcie!