Operator Or

Oblicza sumę logiczną OR dwóch wyrażeń.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 Or wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik sumy logicznej.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia numeryczne, które należy porównać.

Funkcja sumy logicznej OR dwóch wyrażeń logicznych zwraca wartość True (prawda), jeśli co najmniej jedno z tych wyrażeń ma wartość True (prawda).

W przypadku porównania ciągów binarnych dany bit wyniku funkcji jest ustawiony, jeśli odpowiadający mu bit jest ustawiony w co najmniej jednym z wyrażeń.

Przykład:


Sub ExampleOr
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1
  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1
  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1
  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0
  vOut = vB Or vA ' 10
End Sub

Prosimy o wsparcie!