Operator Imp

Oblicza logiczną implikację dwóch wyrażeń.

Składnia:


Wynik = wyrażenie1 Imp wyrażenie2

Parametry:

Wynik: Dowolna zmienna numeryczna zawierająca wynik implikacji.

Wyrażenie1, wyrażenie2: Dowolne wyrażenia, dla których należy obliczyć implikację.

W przypadku wyrażeń typu wartość logiczna, wartość False (fałsz) jest zwracana tylko w sytuacji, gdy pierwsze wyrażenie ma wartość True (prawda), a drugie ma wartość False (fałsz).

W przypadku korzystania z operatora Imp w wyrażeniach binarnych, określony bit ma wartość 0 pod warunkiem, że odpowiadający mu bit w pierwszym wyrażeniu ma wartość 1, a ten sam bit w drugim wyrażeniu ma wartość 0.

Przykład:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' zwraca -1
  vOut = B > A Imp B > C ' zwraca -1
  vOut = A > B Imp B > D ' zwraca 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' zwraca -1
  vOut = B Imp A ' zwraca -1
End Sub

Prosimy o wsparcie!