Instrukcja On Error GoTo ... Resume

Umożliwia obsługę błędów lub wznowienie wykonywania programu.

Składnia:

On Error Statement diagram


On [Local] Error {GoTo Labelname | GoTo 0 | Resume Next}

Parametry:

GoTo nazwa_etykiety: W przypadku wystąpienia błędu umożliwia jego obsługę rozpoczynającą się od linii "nazwa_etykiety".

Resume Next: W przypadku wystąpienia błędu wykonywanie programu jest wznowione od instrukcji umieszczonej bezpośrednio za instrukcją, przy której wystąpił błąd.

GoTo 0: Wyłącza obsługę błędów w bieżącej procedurze.

Local: Instrukcja "On error" ma globalny zasięg i pozostaje aktywna do momentu jej anulowania przez inną instrukcję "On error". Instrukcja "On Local error" ma charakter lokalny w odniesieniu do procedury, która ją wywołuje. Lokalna obsługa błędów zastępuje wszelkie poprzednie ustawienia globalne. Jeśli istnieje procedura wywołująca, lokalna obsługa błędów zostaje automatycznie anulowana i przywracane są poprzednie ustawienia lokalne.

Wyrażenie On Error GoTo jest używane aby określić reakcję na błedy, które wystąpią w makrze.

Przykład:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "To jest linia tekstu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Prosimy o wsparcie!