Funkcja Err

Zwraca kod błędu, który wystąpił podczas wykonywania programu.

Składnia:


Err

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Funkcja Err jest używana w procedurach obsługi błędów w celu określenia rodzaju błędu i podjęcia odpowiednich środków zaradczych.

Przykład:


Sub ExampleError
On Error Goto ErrorHandler REM Ustawienie obsługi błędów
Dim iVar as Integer
Dim sVar As String
REM Błąd spowodowany przez nieistniejący plik
    iVar = Freefile
    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar
    Line Input #iVar, sVar
    Close #iVar
Exit Sub
ErrorHandler:
    MsgBox "Błąd " & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "W linii: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"wystąpił błąd."
End Sub

Prosimy o wsparcie!