Funkcja Erl

Zwraca numer linii, w której wystąpił błąd podczas uruchamiania programu.

Składnia:


Erl

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Ikona notatki

Funkcja Erl zwraca tylko numer linii, nie zwraca jej etykiety.


Przykład:


Sub ExampleError
On Error GoTo ErrorHandler ' Ustawienie obsługi błędów
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
' Błąd spowodowany przez nieistniejący plik
  iVar = Freefile
  Open "\file9879.txt" For Input As #iVar
  Line Input #iVar, sVar
  Close #iVar
  Exit Sub
ErrorHandler:
  MsgBox "Błąd " & err & ": " & Error$ + chr(13) + "W linii: " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"wystąpił błąd."
End Sub

Prosimy o wsparcie!