Stałe Basic

Stałe używane w programach Basic

Stałe Boolean

Nazwa

Typ

Wartość

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Przykład:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Stała Matematyczna

Nazwa

Typ

Wartość

Pi

Double

3.14159265358979


Przykład:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Stałe obiektowe

Nazwa

Typ

Użycie

Empty

Variant

Wartość Empty wskazuje, że zmienna nie została zainicjalizowana

Null

null

Wskazuje, że zmienna nie zawiera danych.

Nothing

Object

przypisz obiekt Nothing do zmiennej, aby usunąć poprzednie przypisanie.


Przykład:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Zwraca True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Błąd
      End Sub
    

Nazwane stałe MsgBox

Nazwana stała

Wartość całkowita

Definicja

MB_OK

0

Wyświetlanie tylko przycisku OK.

MB_OKCANCEL

1

Wyświetlanie przycisku OK i przycisku Anuluj.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Wyświetlanie przycisku Anuluj, Ponów i przycisku Ponów próbę.

MB_YESNOCANCEL

3

Wyświetlanie przycisków Tak, Nie i Anuluj.

MB_YESNO

4

Wyświetlanie przycisków Tak i Nie.

MB_RETRYCANCEL

5

Wyświetlanie przycisków Ponów próbę i Anuluj.

MB_ICONSTOP

16

Dodanie do okna dialogowego ikony Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Dodanie do okna dialogowego ikony Pytanie.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Dodanie do okna dialogowego ikony Wykrzyknik.

MB_ICONINFORMATION

64

Dodanie do okna dialogowego ikony Informacja.

128

Przyciskiem domyślnym jest pierwszy przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON2

256

Przyciskiem domyślnym jest drugi przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON3

512

Przyciskiem domyślnym jest trzeci przycisk okna dialogowego.


Nazwane stałe GetAttr

Nazwana stała

Wartość

Definicja

ATTR_NORMAL

0

Pliki normalne.

ATTR_READONLY

1

Pliki tylko do odczytu.

ATTR_HIDDEN

2

Plik ukryty

ATTR_SYSTEM

4

Plik systemowy

ATTR_VOLUME

8

Zwraca nazwę woluminu

ATTR_DIRECTORY

16

Zwraca tylko nazwę katalogu.

ATTR_ARCHIVE

32

Plik został zmieniony od ostatniej archiwizacji (bit pliku archiwalnego).


Nazwane stałe Data Type

Wartości
TypeName

Nazwane
stałe

VarType
values

Typ zmiennej

…()

8192

Array zmiennych

Boolean

11

Zmienna Boolean

Byte

17

Zmienna Byte

Date

V_DATE

7

Zmienna Date

Currency

V_CURRENCY

6

Zmienna Currency

Double

V_DOUBLE

5

Zmienna zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji

Error

11

Zmienna typu błędu

Integer

V_INTEGER

2

Zmienna Integer

Long

V_LONG

3

Zmienna całkowita Long

Object

9

Zmienna Object

Single

V_SINGLE

4

Zmienna zmiennoprzecinkowa pojedynczej precyzji

String

V_STRING

8

Zmienna String

Variant

12

Zmienna Variant (może zawierać wszystkie typy określone w definicji)

Empty

V_EMPTY

0

Niezainicjowana zmienna Variant

Null

V_NULL

1

Nieprawidłowe dane


Dodatkowe stałe VBA

Następujące stałe są dostępne, gdy włączony jest tryb zgodności VBA

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym.


Nazwane stałe VBA Color

Nazwana stała

Red, Green, Blue
skład

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Nazwane stałe Variable Type

Nazwana stała

Wartość dziesiętna

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


Nazwane stałe FormatDateTime VBA

Nazwana stała

Wartość

Opis

vbGeneralDate

0

Wyświetla datę i / lub czas zgodnie z ustawieniem daty ogólnej systemu. Jeśli jest wyświetlana tylko data, nie wyświetla się czas; Jeśli jest to tylko czas, nie jest wyświetlana żadna data.

vbLongDate

1

Wyświetl datę przy użyciu formatu daty podanej w ustawieniach regionalnych komputera.

vbShortDate

2

Wyświetl datę przy użyciu krótkiego formatu daty określonego w ustawieniach regionalnych komputera.

vbLongTime

3

Wyświetla czas zdefiniowany w ustawieniach Długiego czasu twojego systemu.

vbShortTime

4

Wyświetl czas w formacie 24-godzinnym (hh: mm).


Nazwane stałe StrConv VBA

Konwersja

Wartość

Opis

vbUpperCase

1

Konwertuje znaki Text na wielkie litery.

vbLowerCase

2

Konwertuje małe litery Text.

vbProperCase

3

Konwertuje pierwszą literę każdego słowa w Text na wielkie litery.

vbWide

4

Konwertuje wąskie (połowa szerokości) znaki w Text na szerokie (pełna szerokość) znaki.

vbNarrow

8

Konwertuje szerokie (pełna szerokość) znaki w Text na wąskie (połowa szerokości) znaki.

vbKatakana

16

Konwertuje znaki hiragany w Text na znaki katakany.

vbHiragana

32

Konwertuje znaki katakany w Text na znaki hiragany.

vbUnicode

64

Konwertuje znaki Text na znaki Unicode przy użyciu domyślnej strony kodowej systemu.

vbFromUnicode

128

Konwertuje znaki Text z Unicode na domyślną stronę kodową systemu.


Nazwane stałe WeekDayName VBA

Wartość

Stałe VBA

Opis

0

vbUseSystemDayOfWeek

Używanie ustawień regionalnych systemu

1

vbSunday

niedziela (domyślnie)

2

vbMonday

poniedziałek

3

vbTuesday

wtorek

4

vbWednesday

środa

5

vbThursday

czwartek

6

vbFriday

piątek

7

vbSaturday

sobota


Nazwane stałe Miscellaneous VBA

Nazwana stała

Wartość szesnastkowa (dziesiętna)

Opis

vbTrue

-1

Część wyliczenia vbTriState.

vbFalse

0

Część wyliczenia vbTriState.

vbUseDefault

-2

Część wyliczenia vbTriState.

vbCr

\x0D (13)

CR - Carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Carriage return and line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) dla Windows

\x0A (10) dla innych systemów

LF czy CRLF

vbNullString

""

Ciąg znaków NULL (pusty)

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontal tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Vertical tab


Prosimy o wsparcie!