Basic Constants

Stałe używane w programach Basic

Stałe Boolean

Nazwa

Typ

Wartość

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Przykład:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Stała Matematyczna

Nazwa

Typ

Wartość

Pi

Double

3.14159265358979


Przykład:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Stałe obiektowe

Nazwa

Typ

Użycie

Empty

Variant

Wartość Empty wskazuje, że zmienna nie została zainicjalizowana

Null

null

Wskazuje, że zmienna nie zawiera danych.

Nothing

Object

przypisz obiekt Nothing do zmiennej, aby usunąć poprzednie przypisanie.


Przykład:


      SubExampleEmpty
      Dim sVar As Variant
       sVar = Empty
       Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
      Dim vVar As Variant
       MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
      Dim oDoc As Object
       Set oDoc = ThisComponent
       Print oDoc.Title
       oDoc = Nothing
       Print oDoc ‘ Error
      End Sub
    

Dodatkowe stałe VBA

Następujące stałe są dostępne, gdy włączony jest tryb zgodności VBA

warning

This constant, function or object is enabled with the statement Option VBASupport 1 placed before the executable program code in a module.


Nazwa stała

Wartość szesnastkowa (dziesiętna)

Opis

vbTrue

-1

Part of vbTriState enumeration.

vbFalse

0

Part of vbTriState enumeration.

vbUseDefault

-2

Part of vbTriState enumeration.

vbCr

\x0D (13)

CR - Carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Carriage return and line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF czy CRLF

vbNullString

""

Ciąg znaków NULL (pusty)

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontal tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Vertical tab


Please support us!