Basic Constants

Stałe używane w programach Basic

Stałe Boolean

Nazwa

Typ

Wartość

True

Boolean

1

False

Boolean

0


Przykład:


      Dim bPositive as Boolean
      bPositive = True
    

Stała Matematyczna

Nazwa

Typ

Wartość

Pi

Double

3.14159265358979


Przykład:


      Function Rad2Deg( aRad as Double) As Double
       Rad2Deg = aRad * 180.00 / Pi
      End Function
    

Stałe obiektowe

Nazwa

Typ

Użycie

Empty

Variant

Wartość Empty wskazuje, że zmienna nie została zainicjalizowana

Null

null

Wskazuje, że zmienna nie zawiera danych.

Nothing

Object

przypisz obiekt Nothing do zmiennej, aby usunąć poprzednie przypisanie.


Przykład:


      SubExampleEmpty
        Dim sVar As Variant
        sVar = Empty
        Print IsEmpty(sVar) ' Returns True
      End Sub
      Sub ExampleNull
        Dim vVar As Variant
        MsgBox IsNull(vVar)
      End Sub
      Sub ExampleNothing
        Dim oDoc As Object
        Set oDoc = ThisComponent
        Print oDoc.Title
        oDoc = Nothing
        Print oDoc ' Error
      End Sub
    

MsgBox Named Constants

Nazwa stała

Wartość całkowita

Definicja

MB_OK

0

Wyświetlanie tylko przycisku OK.

MB_OKCANCEL

1

Wyświetlanie przycisku OK i przycisku Anuluj.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Wyświetlanie przycisku Anuluj, Ponów i przycisku Ponów próbę.

MB_YESNOCANCEL

3

Wyświetlanie przycisków Tak, Nie i Anuluj.

MB_YESNO

4

Wyświetlanie przycisków Tak i Nie.

MB_RETRYCANCEL

5

Wyświetlanie przycisków Ponów próbę i Anuluj.

MB_ICONSTOP

16

Dodanie do okna dialogowego ikony Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Dodanie do okna dialogowego ikony Pytanie.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Dodanie do okna dialogowego ikony Wykrzyknik.

MB_ICONINFORMATION

64

Dodanie do okna dialogowego ikony Informacja.

128

Przyciskiem domyślnym jest pierwszy przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON2

256

Przyciskiem domyślnym jest drugi przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON3

512

Przyciskiem domyślnym jest trzeci przycisk okna dialogowego.


GetAttr Named Constants

Nazwa stała

Wartość

Definicja

ATTR_NORMAL

0

Pliki normalne.

ATTR_READONLY

1

Pliki tylko do odczytu.

ATTR_HIDDEN

2

Plik ukryty

ATTR_SYSTEM

4

Plik systemowy

ATTR_VOLUME

8

Zwraca nazwę woluminu

ATTR_DIRECTORY

16

Zwraca tylko nazwę katalogu.

ATTR_ARCHIVE

32

Plik został zmieniony od ostatniej archiwizacji (bit pliku archiwalnego).


Data Type Named Constants

TypeName
values

Named
constant

VarType
values

Typ zmiennej

…()

8192

Array of variables

Boolean

11

Boolean variable

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

Date variable

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

Double-precision floating-point variable

Error

11

Error type variable

Integer

V_INTEGER

2

Integer variable

Long

V_LONG

3

Long integer variable

Object

9

Object variable

Single

V_SINGLE

4

Single-precision floating-point variable

String

V_STRING

8

String variable

Variant

12

Variant variable (can contain all types specified by the definition)

Empty

V_EMPTY

0

Uninitialized Variant variable

Null

V_NULL

1

Nieprawidłowe dane


Dodatkowe stałe VBA

Następujące stałe są dostępne, gdy włączony jest tryb zgodności VBA

warning

Ta stała, funkcja lub obiekt włączane są przez instrukcję Option VBASupport 1 umieszczoną w module przed programem wykonywalnym .


VBA Color Named Constants

Named constant

Red, Green, Blue
composition

vbBlack

RGB(0, 0, 0)

vbBlue

RGB(0, 0, 255)

vbCyan

RGB(0, 255, 255)

vbGreen

RGB(0, 255, 0)

vbMagenta

RGB(255, 0, 255)

vbRed

RGB(255, 0, 0)

vbYellow

RGB(255, 255, 0)

vbWhite

RGB(255, 255, 255)


Variable Type Named Constants

Named constant

Decimal value

vbArray

8192

vbBoolean

11

vbByte

17

vbCurrency

6

vbDataObject

13

vbDate

7

vbDecimal

14

vbDouble

5

vbEmpty

0

vbError

10

vbInteger

2

vbLong

3

vbNull

1

vbObject

9

vbSingle

4

vbString

8

vbUserDefinedType

36

vbVariant

12


FormatDateTime VBA Named Constants

Named Constant

Value

Opis

vbGeneralDate

0

Wyświetla datę i / lub czas zgodnie z ustawieniem daty ogólnej systemu. Jeśli jest wyświetlana tylko data, nie wyświetla się czas; Jeśli jest to tylko czas, nie jest wyświetlana żadna data.

vbLongDate

1

Wyświetl datę przy użyciu formatu daty podanej w ustawieniach regionalnych komputera.

vbShortDate

2

Wyświetl datę przy użyciu krótkiego formatu daty określonego w ustawieniach regionalnych komputera.

vbLongTime

3

Wyświetla czas zdefiniowany w ustawieniach Długiego czasu twojego systemu.

vbShortTime

4

Wyświetl czas w formacie 24-godzinnym (hh: mm).


StrConv VBA Named Constants

Conversion

Value

Description

vbUpperCase

1

Converts Text characters to uppercase.

vbLowerCase

2

Converts Text characters lowercase.

vbProperCase

3

Converts the first letter of every word in Text to uppercase.

vbWide

4

Converts narrow (half-width) characters in Text to wide (full-width) characters.

vbNarrow

8

Converts wide (full-width) characters in Text to narrow (half-width) characters.

vbKatakana

16

Converts Hiragana characters in Text to Katakana characters.

vbHiragana

32

Converts Katakana characters in Text to Hiragana characters.

vbUnicode

64

Converts Text characters to Unicode characters using the default code page of the system.

vbFromUnicode

128

Converts Text characters from Unicode to the default code page of the system.


WeekDayName VBA Named Constants

Value

VBA Constant

Description

0

vbUseSystemDayOfWeek

Use system locale settings

1

vbSunday

Sunday (default)

2

vbMonday

Monday

3

vbTuesday

Tuesday

4

vbWednesday

Wednesday

5

vbThursday

Thursday

6

vbFriday

Friday

7

vbSaturday

Saturday


Miscellaneous VBA Named Constants

Nazwa stała

Wartość szesnastkowa (dziesiętna)

Opis

vbTrue

-1

Part of vbTriState enumeration.

vbFalse

0

Part of vbTriState enumeration.

vbUseDefault

-2

Part of vbTriState enumeration.

vbCr

\x0D (13)

CR - Carriage return

vbCrLf

\x0D\x0A (13 10)

CRLF - Carriage return and line feed

vbFormFeed

\x0c (12)

FF - Form feed

vbLf

\x0A (10)

LF - Line feed

vbNewLine

\x0D\x0A (13 10) for Windows

\x0A (10) for other systems

LF czy CRLF

vbNullString

""

Ciąg znaków NULL (pusty)

vbTab

\x09 (9)

HT - Horizontal tab

vbVerticalTab

\x0B (11)

VT - Vertical tab


Prosimy o wsparcie!