Funkcja TimeValue

Oblicza wartość czasu na podstawie parametru w postaci godziny, minuty i sekundy przekazanych w postaci ciągów odpowiadających pojedynczym wartościom numerycznym. Wartość tę można użyć do obliczenia różnicy pomiędzy dwoma czasami.

Składnia:


TimeValue (tekst As String)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

Tekst: Dowolne wyrażenie w postaci ciągu zawierające wymaganą do obliczeń informację o czasie zapisaną w formacie "GG:MM:SS".

Funkcja TimeValue jest używana do konwersji dowolnej godziny na pojedynczą wartość służącą do obliczania różnicy godzin.

Funkcja ta zwraca wartość typu Variant o wartości VarType (typ zmiennej) równej 7 (Data) i zapisuje ją wewnętrznie w postaci liczby podwójnej precyzji w zakresie od 0 do 0,9999999999.

W przeciwieństwie do funkcji DateSerial i DateValue, gdzie numery kolejne daty stanowią różnicę dni względem ustalonej daty, w tym przypadku wartości zwracane przez funkcję TimeSerial można obliczać, ale nie można ich oszacować.

W przypadku funkcji TimeSerial istnieje możliwość przekazania pojedynczych parametrów (godziny, minuty, sekundy) w postaci odrębnych wyrażeń numerycznych. W przypadku funkcji TimeValue parametr można przekazać w postaci ciągu zawierającego informację o czasie.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

13 Niezgodność typów

Przykład:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "czas początkowy"
  b1 = "czas końcowy"
  c1 = "czas całkowity"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Prosimy o wsparcie!