Funkcja CDateToUnoDate

Zwraca część czasową daty jako strukturę UNO com.sun.star.util.DateTime.

Składnia:


CDateToUnoDateTime(aDate)

Zwracana wartość:

com.sun.star.util.DateTime

Parametry:

aDate: Wartość daty do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Prosimy o wsparcie!