Funkcja CDateToUnoDate

Zwraca część czasową daty jako strukturę UNO com.sun.star.util.Time.

Składnia:


CDateToUnoTime(aDate)

Zwracana wartość:

com.sun.star.util.Time

Parametry:

aDate: Wartość daty do konwersji

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Prosimy o wsparcie!