Funkcja DateSerial

Zwraca wartość Date dla określonego roku, miesiąca i dnia.

Składnia:


DateSerial(rok, miesiąc, dzień)

Zwracana wartość:

Data

Parametry:

Rok: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej oznaczające rok. Wszystkie wartości pomiędzy 0 i 99 oznaczają lata 1900-1999. W przypadku lat spoza tego zakresu należy wprowadzić wszystkie cztery cyfry.

Miesiąc: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej oznaczające miesiąc w określonym roku. Przyjmowane wartości mieszczą się w zakresie od 1 do 12.

Dzień: Wyrażenie w postaci liczby całkowitej oznaczające dzień określonego miesiąca. Przyjmowane wartości mieszczą się w zakresie 1-31. Wprowadzenie nieistniejącego miesiąca w miesiącu krótszym od 31 dni nie spowoduje wyświetlenia komunikatu o błędzie.

Funkcja DateSerial zwraca liczbę dni pomiędzy 30 grudnia 1899 a określoną datą. Umożliwia obliczenie różnicy pomiędzy dwiema datami.

Funkcja DateSerial zwraca dane typu Variant o wartości VarType (typ zmiennej) równej 7 (Data). Wewnętrznie wartość ta jest przechowywana w postaci liczby typu podwójna precyzja, dla daty 1.1.1900 wynosi ona 2. Wartości ujemne odpowiadają datom przez 30 grudnia 1899 (nie uwzględniając jej).

Jeśli zdefiniowana data znajduje się poza dopuszczalnym zakresem, LibreOffice zwraca komunikat o błędzie.

Funkcja DateValue definiuje ciąg zawierający całą datę, natomiast funkcja DateSerial oblicza każdy parametr (rok, miesiąc, dzień) jako odrębne wyrażenia numeryczne.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


 Sub ExampleDateSerial
 Dim lDate As Long
 Dim sDate As String
   lDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   sDate = DateSerial(1964, 4, 9)
   MsgBox lDate ' zwraca 23476
   MsgBox sDate ' zwraca 09.04.1964 00:00:00
 End Sub

Prosimy o wsparcie!