Przekształcanie wartości określających datę

Przedstawione poniżej funkcje przekształcają wartości określające datę na liczby, umożliwiając wykonywanie obliczeń, oraz przekształcają liczby z powrotem na datę.

DateSerial Function

Returns a Date value for a specified year, month, and day.

DateValue Function

Returns a Date object from a string representing a date.

The returned object is represented internally as a single numeric value corresponding to the specified date. This value can be used to calculate the number of days between two dates.

Funkcja Day

Zwraca wartość określającą dzień miesiąca w oparciu o numer kolejny daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

Funkcja Month

Zwraca wartość określającą miesiąc roku w oparciu o kolejny numer daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

WeekDay Function

This function returns the number corresponding to the weekday represented by a serial date number that is generated by the DateSerial or the DateValue functions.

Funkcja Year

Zwraca wartość określającą rok roku w oparciu o numer kolejny daty obliczony przez funkcję DateSerial lub DateValue.

Funkcja CDateToIso

Zwraca datę w formacie ISO bez separatorów (RRRRMMDD) z numeru seryjnego daty, który jest generowany przez funkcję DateSerial lub DateValue lub CDateFromIso.

Część roczna składa się z co najmniej czterech cyfr, z zerami na początku, jeśli wartość bezwzględna jest mniejsza niż 1000, może być ujemna z wiodącym znakiem minus, jeśli data przejścia oznacza rok przed wspólną erą (BCE) i może mieć więcej niż cztery cyfry, jeśli wartość bezwzględna jest większa niż 9999. Sformatowany ciąg zwracany może znajdować się w zakresie '-327680101' do '327671231'

Ikona notatki

Lata od 100 i powyżej 9999 są obsługiwane od LibreOffice 5.4.


Funkcja CDateFromIso

Zwraca numer daty wewnętrznej z ciągu zawierającego datę w formacie ISO (RRRRMMDD lub RRRR-MM-DD).

Część roczna musi składać się z dwóch (obsługiwanych tylko w formacie YYMMDD bez separatorów w celu zapewnienia kompatybilności) lub przynajmniej czterech cyfr. W przypadku gdy cztery cyfry prowadzą do zera, jeśli bezwzględna wartość jest mniejsza niż 1000, może być ujemna z wiodącym znakiem minus, jeśli podana data oznacza rok przed wspólną erą (BCE) i może zawierać więcej niż cztery cyfry, jeśli wartość bezwzględna jest większa niż 9999. Sformatowany ciąg może zawierać się w zakresie '-327680101' do '327671231' lub '-32768-01-01' do '32767-12-31'.

Nieprawidłowa data powoduje błąd. Rok 0 nie jest akceptowany, ostatni dzień BCE to -0001-12-31, a następnego dnia CE to 0001-01-01. Daty przed 1582-10-15 są w kalendarzu gregoriańskim.

Ikona wskazówki

Podczas przekształcania numeru seryjnego daty w ciąg do wydruku, na przykład w przypadku polecenia Print lub MsgBox, używany jest domyślny kalendarz ustawień regionalnych, a w dniu 1582-10-15 data przełączenia może zostać przełączona na kalendarz juliański, co może skutkować wyświetleniem innej niż się spodziewano. Użyj Funkcji CDateToIso aby przekształcić taki numer daty na reprezentację ciągów w kalendarzu gregoriańskim.


Ikona notatki

Format YYYY-MM-DD z separatorami jest obsługiwany od LibreOffice 5.3.4. Lata mniej niż 100 lub więcej niż 9999 są akceptowane od LibreOffice 5.4, jeśli nie jest w trybie zgodności VBA.


Funkcja CDateToUnoDate

Zwraca datę jako strukturę UNO com.sun.star.util.Date.

Funkcja CDateFromUnoDate

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.Date na wartość daty.

Funkcja CDateToUnoDate

Zwraca część czasową daty jako strukturę UNO com.sun.star.util.DateTime.

Funkcja CDateFromUnoDateTime

Konwertuje strukturę UNO com.sun.star.util.DateTime na wartość daty.

Funkcja DateAdd

Adds a date or time interval to a given date a number of times and returns the resulting date.

Finkcja DateDiff

Returns the number of date or time intervals between two given date values.

Funkcja DatePart

Funkcja DatePart zwraca określoną część dnia.

Prosimy o wsparcie!