Instrukcja MkDir

Diagram instrukcji MkDir

Tworzy nowy katalog na nośniku danych.

Składnia:


MkDir ścieżka

Parametry:

path: Dowolne wyrażenie łańcuchowe określające nazwę i ścieżkę katalogu, który ma zostać utworzony. Możesz także użyć notacji adresu URL.

Jeśli ścieżka nie została określona, katalog jest tworzony w katalogu domyślnym.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

76 Ścieżka nie została znaleziona

Przykład:


Sub ExampleFileIO
' Przykład funkcji porządkowania plików
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" Then ' Czy katalog istnieje?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Tworzenie katalogu"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Bieżący katalog"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Czas utworzenia"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Długość pliku"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atrybuty pliku"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Zmiana nazwy w tym samym katalogu
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Usunięcie wszystkich atrybutów
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nowe atrybuty pliku"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Konwertuje ścieżkę z postaci systemowej do URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' dwukropek z DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Prosimy o wsparcie!