Funkcja FileDateTime

Zwraca ciąg zawierający datę i godzinę utworzenia lub ostatniej modyfikacji pliku.

Składnia:


FileDateTime (tekst As String)

Parametry:

Tekst: Dowolny ciąg jednoznacznie określający plik (bez symboli wieloznacznych). Istnieje możliwość użycia notacji URL.

Funkcja określa dokładny czas utworzenia lub ostatniej modyfikacji pliku z wartością wynikową w formacie "MM.DD.RRRR GG.MM.SS".

Ustawienia regionalne dotyczące formatowania liczb, dat i walut w programie LibreOffice Basic można zmienić w następującej ścieżce: - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne. W kodach formatowania Basic kropka dziesiętna (.) jest zawsze używana jako symbol zastępczy separatora dziesiętnego zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych i będzie zastępowana przez odpowiadający jej znak.

To samo dotyczy regionalnych ustawień formatu daty, godziny i waluty. Kod formatowania Basic jest interpretowany i wyświetlany zgodnie z ustawieniami regionalnymi.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Prosimy o wsparcie!