Funkcja Eof

Określa, czy wskaźnik osiągnął koniec pliku.

Składnia:


Eof (wyrażenie_całkowite As Integer)

Zwracana wartość:

Wartość logiczna

Parametry:

Wyrażenie_całkowite:Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające numer otwartego pliku.

Funkcja EOF pozwala uniknąć błędów związanych z próbą dostępu do danych spoza końca pliku. W przypadku użycia instrukcji Input lub Get do odczytu z pliku wskaźnik pliku zwiększa wartość o liczbę odczytanych bajtów. Po osiągnięciu końca pliku funkcja EOF zwraca wartość "True" (prawda) równą -1.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

52 Nieprawidłowa nazwa pliku lub numer pliku

Przykład:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Pierwsza linia tekstu"
  Print #iNumber, "Kolejna linia tekstu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not eof(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!