Instrukcja Line Input #

Odczytuje ciągi z pliku sekwencyjnego i przypisuje je do zmiennej.

Składnia:


Line Input #FileNumber As Integer, zmienna As String

Parametry:

Numer_pliku: Numer pliku zawierającego dane, które należy odczytać. Plik musi być wcześniej otwarty za pomocą instrukcji Open ze słowem kluczowym READ.

Zmienna: Nazwa zmiennej przechowującej wynik odczytu.

Instrukcja Line Input# pozwala odczytywać ciągi z otwartego pliku i przypisywać je do zmiennej. Zmienne w postaci ciągów są odczytywane wierszami aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13) lub znaku nowego wiersza (ASCII=10). Znaki końca wiersza nie są dołączane do ciągu wynikowego.

Przykład:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "To jest linia tekstu"
  Print #iNumber, "To jest kolejna linia tekstu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  While Not EOF(iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!