Input# Statement

Odczytuje dane z otwartego pliku sekwencyjnego.

Składnia:

Input Statement diagram


Input #fileNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parametry:

fileNum: Number of the file that contains the data that you want to read. The file must be opened with the Open statement using the key word INPUT.

var: A numeric or string variable that you assign the values read from the opened file to.

Instrukcja Input# odczytuje wartości numeryczne lub ciągi z otwartego pliku i przypisuje dane do jednej lub kilku zmiennych. Zmienna numeryczna jest odczytywana aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13), znaku nowego wiersza (ASCII=10), spacji lub przecinka. Zmienne w postaci ciągów są odczytywane aż do wystąpienia pierwszego znaku powrotu karetki (ASCII=13), znaku nowego wiersza (ASCII=10) lub przecinka.

Dane i typy danych w otwartym pliku muszą występować w takiej samej kolejności, jak zmienne przekazane w parametrze "zmienna". W przypadku przypisania wartości nienumerycznych do zmiennej numerycznej, "zmienna" przyjmuje wartość "0".

Rekordy oddzielone przecinkami nie mogą być przypisane do zmiennej w postaci ciągu. Cudzysłowy (") w pliku są także odrzucane. Aby odczytywać takie znaki z pliku, należy użyć instrukcji Line Input#, która odczytuje kolejne linie plików typowo tekstowych (zawierających wyłącznie znaki drukowalne).

Jeśli podczas odczytywania elementu danych zostanie osiągnięty koniec pliku, występuje błąd i proces jest przerywany.

Przykład:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Zapisz dane (które będą wczytane później na wejściu) do pliku
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Wczytaj plik danych z wejścia
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Prosimy o wsparcie!