Instrukcja Get

Odczytuje rekord z pliku względnego lub sekwencję bajtów z pliku binarnego i przypisuje je do zmiennej.

Zobacz także: Instrukcja PUT

Składnia:


Get [#] numer_pliku As Integer, [Position], zmienna

Parametry:

Numer_pliku:Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające numer pliku.

Pozycja: W przypadku plików otwartych w trybie Random pozycja jest numerem rekordu, który należy odczytać.

W przypadku plików otwartych w trybie Binary pozycja stanowi pozycję bajtu w pliku, od której należy rozpocząć odczyt.

W przypadku braku parametru pozycja zostaje użyta aktualna pozycja lub aktualny rekord pliku.

Zmienna: Nazwa zmiennej, do której należy przypisać odczytaną wartość. Dozwolone są wszystkie typy zmiennych oprócz zmiennych obiektowych.

Przykład:


Sub ExampleRandomAccess
Dim iNumber As Integer
Dim sText As Variant ' Musi być typu variant
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Seek #iNumber,1 ' Pozycja rozpoczęcia
  Put #iNumber,, "To jest pierwsza linia tekstu" ' Wypełnia linię tekstem
  Put #iNumber,, "To jest druga linia tekstu"
  Put #iNumber,, "To jest trzecia linia tekstu"
  Seek #iNumber,2
  Get #iNumber,,sText
  Print sText
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Random As #iNumber Len=32
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,,"To jest nowy tekst"
  Get #iNumber,1,sText
  Get #iNumber,2,sText
  Put #iNumber,20,"To jest tekst w rekordzie 20"
  Print Lof(#iNumber)
  Close #iNumber
End Sub

Please support us!