Reset Statement

Zamyka wszystkie otwarte pliki i zapisuje zawartość wszystkich buforów plików na dysku twardym.

Składnia:

Reset Statement diagram


Reset

Przykład:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "To jest nowa linia tekstu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "All files will be closed", 0, "Error"
End Sub

Prosimy o wsparcie!