Instrukcja Reset

Zamyka wszystkie otwarte pliki i zapisuje zawartość wszystkich buforów plików na dysku twardym.

Składnia:

Diagram instrukcji Reset


Reset

Przykład:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
  Dim iNumber As Integer
  Dim iCount As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "To jest nowa linia tekstu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Wszystkie pliki zostaną zamknięte", 0, "Błąd"
End Sub

Prosimy o wsparcie!