Instrukcja Reset

Zamyka wszystkie otwarte pliki i zapisuje zawartość wszystkich buforów plików na dysku twardym.

Składnia:


Reset

Przykład:


Sub ExampleReset
On Error GoTo ErrorHandler
Dim iNumber As Integer
Dim iCount As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
  aFile = "c:\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "To jest nowa linia tekstu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As iNumber
  For iCount = 1 To 5
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      Rem
    End If
  Next iCount
  Close #iNumber
  Exit Sub
ErrorHandler:
  Reset
  MsgBox "Wszystkie pliki zostana zamknięte",0,"Error"
End Sub

Please support us!