Funkcja FreeFile

Zwraca kolejny dostępny numer otwarcia pliku. Funkcja służy do otwierania pliku z wykorzystaniem numeru, który nie jest zajęty przez aktualnie otwarty plik.

Składnia:


FreeFile

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametry:

Funkcja może być używana wyłącznie bezpośrednio przed instrukcją Open. Funkcja FreeFile zwraca następny dostępny numer otwarcia pliku, ale go nie rezerwuje.

Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

67 Zbyt wiele plików

Przykład:


Sub ExampleWorkWithAFile
Dim iNumber As Integer
Dim sLine As String
Dim aFile As String
Dim sMsg As String
  aFile = "c:\data.txt"
  sMsg = ""
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Pierwsza linia tekstu"
  Print #iNumber, "Kolejna linia tekstu"
  Close #iNumber
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Input As #iNumber
  While Not eof(#iNumber)
    Line Input #iNumber, sLine
    If sLine <>"" Then
      sMsg = sMsg & sLine & chr(13)
    End If
  Wend
  Close #iNumber
  MsgBox sMsg
End Sub

Please support us!