Otwieranie i zamykanie plików

Close Statement

Zamyka podany plik otwarty uprzednio wyrażeniem Open.

FreeFile Function

Zwraca kolejny dostępny numer otwarcia pliku. Funkcja służy do otwierania pliku z wykorzystaniem numeru, który nie jest zajęty przez aktualnie otwarty plik.

Open Statement

Otwiera kanał danych.

Reset Statement

Zamyka wszystkie otwarte pliki i zapisuje zawartość wszystkich buforów plików na dysku twardym.

Prosimy o wsparcie!