Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat i zwraca wartość.

Składnia:


MsgBox (tekst As String [,typ As Integer [,nazwa_okna As String]])

Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Parametr:

Tekst: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane jako komunikat w oknie dialogowym. Znak Chr$(13) w ciągu powoduje podział wiersza.

Nazwa_okna: Ciąg wyświetlany w postaci komunikatu w oknie dialogowym. W przypadku braku tego ciągu wyświetlana jest nazwa odpowiedniej aplikacji.

Typ: Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające typ okna dialogowego, a także liczbę i typ wyświetlanych przycisków lub ikon. Typ oznacza kombinację ciągów binarnych (elementy okien dialogowych definiowane poprzez dodanie odpowiadających im wartości):

Wartości

Nazwa stała

Wartość całkowita (integer)

Definicja

MB_OK

0

Wyświetlanie tylko przycisku OK.

MB_OKCANCEL

1

Wyświetlanie przycisku OK i przycisku Anuluj.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Wyświetlanie przycisku Anuluj, Ponów i przycisku Ignoruj.

MB_YESNOCANCEL

3

Wyświetlanie przycisków Tak, Nie i Anuluj.

MB_YESNO

4

Wyświetlanie przycisków Tak i Nie.

MB_RETRYCANCEL

5

Wyświetlanie przycisków Ponów próbę i Anuluj.

MB_ICONSTOP

16

Dodanie do okna dialogowego ikony Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Dodanie do okna dialogowego ikony Pytanie.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Dodanie do okna dialogowego ikony Wykrzyknik.

MB_ICONINFORMATION

64

Dodanie do okna dialogowego ikony Informacja.

128

Przyciskiem domyślnym jest pierwszy przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON2

256

Przyciskiem domyślnym jest drugi przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON3

512

Przyciskiem domyślnym jest trzeci przycisk okna dialogowego.


Zwracana wartość:

Nazwa stała

Wartość całkowita (integer)

Definicja

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Anuluj

IDABORT

3

Przerwij

IDRETRY

4

Ponów

IDIGNORE

5

Ignoruj

IDYES

6

Tak

IDNO

7

Nie


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Nazwa okna dialogowego")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Tytuł komunikatu")
End Sub

Please support us!