Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat i zwraca wartość.

Składnia:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Parametry:

prompt: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane jako komunikat w oknie dialogowym. Podziały linii można wstawić za pomocą Chr$(13).

title: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego. W przypadku pominięcia na pasku tytułu wyświetlana jest nazwa odpowiedniej aplikacji.

buttons: dowolne wyrażenie całkowite określające typ okna dialogowego, liczbę i typ wyświetlanych przycisków oraz typ ikony. buttons reprezentuje kombinację wzorców bitowych, czyli kombinację elementów można zdefiniować, dodając ich odpowiednie wartości:

Nazwana stała

Wartość całkowita

Definicja

MB_OK

0

Wyświetlanie tylko przycisku OK.

MB_OKCANCEL

1

Wyświetlanie przycisku OK i przycisku Anuluj.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Wyświetlanie przycisku Anuluj, Ponów i przycisku Ponów próbę.

MB_YESNOCANCEL

3

Wyświetlanie przycisków Tak, Nie i Anuluj.

MB_YESNO

4

Wyświetlanie przycisków Tak i Nie.

MB_RETRYCANCEL

5

Wyświetlanie przycisków Ponów próbę i Anuluj.

MB_ICONSTOP

16

Dodanie do okna dialogowego ikony Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Dodanie do okna dialogowego ikony Pytanie.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Dodanie do okna dialogowego ikony Wykrzyknik.

MB_ICONINFORMATION

64

Dodanie do okna dialogowego ikony Informacja.

128

Przyciskiem domyślnym jest pierwszy przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON2

256

Przyciskiem domyślnym jest drugi przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON3

512

Przyciskiem domyślnym jest trzeci przycisk okna dialogowego.


Zwracana wartość:

Liczba całkowita

Nazwana stała

Wartość całkowita

Definicja

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Anuluj

IDABORT

3

Przerwij

IDRETRY

4

Ponów

IDIGNORE

5

Ignoruj

IDYES

6

Tak

IDNO

7

Nie


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Nazwa okna dialogowego")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Tytuł okna dialogowego")
End Sub

Prosimy o wsparcie!