Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat.

Składnia:


   MsgBox prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]]
   response = MsgBox( prompt As String [,buttons = MB_OK [,title As String]])

Parametry:

prompt: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane jako komunikat w oknie dialogowym. Podziały linii można wstawić za pomocą Chr$(13).

title: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego. W przypadku pominięcia na pasku tytułu wyświetlana jest nazwa odpowiedniej aplikacji.

buttons: dowolne wyrażenie całkowite określające typ okna dialogowego, liczbę i typ wyświetlanych przycisków oraz typ ikony. buttons reprezentuje kombinację wzorców bitowych, czyli kombinację elementów można zdefiniować, dodając ich odpowiednie wartości:

Nazwana stała

Wartość całkowita

Definicja

MB_OK

0

Wyświetlanie tylko przycisku OK.

MB_OKCANCEL

1

Wyświetlanie przycisku OK i przycisku Anuluj.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Wyświetlanie przycisku Anuluj, Ponów i przycisku Ponów próbę.

MB_YESNOCANCEL

3

Wyświetlanie przycisków Tak, Nie i Anuluj.

MB_YESNO

4

Wyświetlanie przycisków Tak i Nie.

MB_RETRYCANCEL

5

Wyświetlanie przycisków Ponów próbę i Anuluj.

MB_ICONSTOP

16

Dodanie do okna dialogowego ikony Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Dodanie do okna dialogowego ikony Pytanie.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Dodanie do okna dialogowego ikony Wykrzyknik.

MB_ICONINFORMATION

64

Dodanie do okna dialogowego ikony Informacja.

128

Przyciskiem domyślnym jest pierwszy przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON2

256

Przyciskiem domyślnym jest drugi przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON3

512

Przyciskiem domyślnym jest trzeci przycisk okna dialogowego.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Wystąpił nieoczekiwany błąd."
 Const sText2 = "Wykonywanie programu będzie kontynuowane."
 Const sText3 = "Błąd"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Prosimy o wsparcie!