Instrukcja MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat.

Składnia:


MsgBox tekst As String [,typ As Integer [,nazwa_okna As String]] (As Statement) or MsgBox (tekst As String [,typ As Integer [,nazwa_okna As String]]) (As Function)

Parametr:

Tekst: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane jako komunikat w oknie dialogowym. Znak Chr$(13) w ciągu powoduje podział wiersza.

Nazwa_okna: Ciąg wyświetlany w postaci komunikatu w oknie dialogowym. W przypadku braku tego ciągu na pasku tytułowym jest wyświetlana nazwa odpowiedniej aplikacji.

Typ: Dowolne wyrażenie w postaci liczby całkowitej określające typ okna dialogowego, a także typ i liczbę wyświetlanych przycisków oraz typ ikony. Typ oznacza kombinację ciągów binarnych czyli kombinację elementów definiowanych poprzez dodanie odpowiadających im wartości:

Nazwa stała

Wartość Integer

Definicja

MB_OK

0

Wyświetlanie tylko przycisku OK.

MB_OKCANCEL

1

Wyświetlanie przycisku OK i przycisku Anuluj.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Wyświetlanie przycisku Anuluj, Ponów i przycisku Ponów próbę.

MB_YESNOCANCEL

3

Wyświetlanie przycisków Tak, Nie i Anuluj.

MB_YESNO

4

Wyświetlanie przycisków Tak i Nie.

MB_RETRYCANCEL

5

Wyświetlanie przycisków Ponów próbę i Anuluj.

MB_ICONSTOP

16

Dodanie do okna dialogowego ikony Stop.

MB_ICONQUESTION

32

Dodanie do okna dialogowego ikony Pytanie.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Dodanie do okna dialogowego ikony Wykrzyknik.

MB_ICONINFORMATION

64

Dodanie do okna dialogowego ikony Informacja.

128

Przyciskiem domyślnym jest pierwszy przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON2

256

Przyciskiem domyślnym jest drugi przycisk okna dialogowego.

MB_DEFBUTTON3

512

Przyciskiem domyślnym jest trzeci przycisk okna dialogowego.


Kody błędów:

5 Nieprawidłowe wywołanie procedury

Przykład:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Wystąpił nieoczekiwany błąd."
 Const sText2 = "Wykonywanie programu będzie kontynuowane."
 Const sText3 = "Błąd"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Please support us!