Funkcje wykonania

W tej sekcji opisano funkcje wykonawcze programu LibreOffice Basic.

Stałe Basic

Stałe używane w programach Basic

Zmienne

Poniższe instrukcje i funkcje są używane do obsługi zmiennych. Z funkcji tych można korzystać w celu deklarowania lub definiowania zmiennych, konwersji typów zmiennych lub określenia typu zmiennej.

Operatory logiczne

Poniżej przedstawiono operatory logiczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Operatory porównania

Operatory porównania porównują dwa wyrażenia. Wynik jest zwracany jako wyrażenie logiczne, które określa, czy porównanie jest True (-1) czy False (0).

Łańcuchy

Poniższe funkcje i instrukcje służą do sprawdzania poprawności i zwracania wartości ciągów.

Funkcje daty i czasu

Opisane tu instrukcje i funkcje służą do obliczeń związanych z datą i godziną.

Operatory matematyczne

Poniżej przedstawiono operatory matematyczne obsługiwane przez LibreOffice Basic.

Funkcje numeryczne

Poniższe funkcje numeryczne służą do przeprowadzania obliczeń. Operatory matematyczne i logiczne opisano w odrębnej części. Funkcje w odróżnieniu od operatorów zwracają wynik na podstawie argumentów, natomiast operatory zwracają wynik na podstawie dwóch wyrażeń.

Funkcje we/wy ekranu

Poniżej przedstawiono funkcje wywołania okien dialogowych służących do wprowadzania i wyświetlania danych użytkownika.

Funkcje wejścia/wyjścia plików

Funkcje wejścia/wyjścia służą do tworzenia i zarządzania plikami (danych) zdefiniowanymi przez użytkownika.

Sterowanie wykonywaniem programu

Poniższe instrukcje służą do sterowania wykonywaniem programu.

Funkcje obsługi błędów

Użyj następujących instrukcji i funkcji, aby zdefiniować sposób, w jaki LibreOffice Basic reaguje na błędy w czasie wykonywania.

Pozostałe polecenia

Poniżej przedstawiono listę funkcji i instrukcji, które nie zostały ujęte w innych kategoriach.

Prosimy o wsparcie!