Usługa ScriptForge.UI

Usługa UI (interfejs użytkownika) upraszcza identyfikację i manipulowanie różnymi oknami tworzącymi całą aplikację LibreOffice:

tip

Usługa UI jest punktem wyjścia do otwierania, tworzenia lub dostępu do treści nowych lub istniejących dokumentów za pomocą skryptu użytkownika.


Definicje

WindowName

Okno można wyznaczać na różne sposoby poprzez:

W nazwie okna rozróżniana jest wielkość liter.

Obiekt dokumentu

Poniższe metody CreateDocument, CreateBaseDocument, GetDocument, OpenBaseDocument i OpenDocument tworzą obiekty dokumentu. Jeśli okno zawiera dokument, jest on reprezentowany przez instancję klasy Document. Odwrotnym przypadkiem jest IDE Basic, które nie jest dokumentem, a jedynie oknem. Dokument ma również typ: Calc, Impress, Writer, ...

Konkretne właściwości i metody stosowane w dokumentach są zaimplementowane w klasie dokumentu.

tip

Implementacja klasy obiektów dokumentów odbywa się w powiązanej bibliotece SFDocuments. Zobacz usługę "Document".


Wywoływanie usługi

Przed użyciem usługi UI należy załadować lub zaimportować bibliotekę ScriptForge:

note

• Podstawowe makra wymagają załadowania biblioteki ScriptForge przy użyciu następującej instrukcji:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Skrypty Pythona wymagają importu z modułu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


W języku Basic

  Dim ui As Variant
  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set ui = CreateScriptService("UI")
 
W języku Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  ui = CreateScriptService("UI")
 

Właściwości

Nazwa

Tylko do odczytu

Typ

Opis

ActiveWindow

Tak

String

Prawidłowa i unikalna nazwa WindowName dla aktualnie aktywnego okna. Jeśli nie można zidentyfikować okna, zwracany jest ciąg znaków o zerowej długości.

Documents

Tak

String array

Lista aktualnie otwartych dokumentów. Okna specjalne są ignorowane. Lista ta składa się z jednowymiarowej tablicy liczonej od zera zawierającej nazwy plików (w notacji SF_FileSystem.FileNaming) lub tytuły okien niezapisanych dokumentów.

Height

Tak

Integer

Zwraca wysokość aktywnego okna w pikselach.

Width

Tak

Integer

Zwraca szerokość aktywnego okna w pikselach.

X

Tak

Integer

Zwraca współrzędną X aktywnego okna, czyli odległość do lewej krawędzi ekranu w pikselach.

Y

Tak

Integer

Zwraca współrzędną Y aktywnego okna, czyli odległość do górnej krawędzi ekranu w pikselach. Wartość ta nie uwzględnia dekoracji okien dodanych przez system operacyjny, więc nawet gdy okno jest zmaksymalizowane, wartość ta może nie wynosić zero.


Stałe

Nazwa

Wartość

Opis

MACROEXECALWAYS

2

Makra są zawsze wykonywane

MACROEXECNEVER

1

Makra nigdy nie są wykonywane

MACROEXECNORMAL

0

Wykonanie makra zależy od ustawień użytkownika


Przykład:

Poniższe przykłady pokazują MsgBox z nazwami wszystkich aktualnie otwartych dokumentów.

W języku Basic

   Dim openDocs as Object, strDocs as String
   Set openDocs = ui.Documents()
   strDocs = openDocs(0)
   For i = 1 to UBound(openDocs)
     strDocs = strDocs & Chr(10) & openDocs(i)
   Next i
   MsgBox strDocs
  
W języku Python

   ui = CreateScriptService("UI")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   openDocs = ui.Documents()
   strDocs = "\n".join(openDocs)
   bas.MsgBox(strDocs)
  

Lista metod w usłudze UI

Activate
CreateBaseDocument
CreateDocument (*)
GetDocument
Maximize

Minimize
OpenBaseDocument
OpenDocument (*)
Resize

RunCommand
SetStatusBar (*)
ShowProgressBar
WindowExists


warning

Metody, które nie mają zastosowania w dokumentach Base, są oznaczone jako wyjątki gwiazdką (*).


Activate

Aktywuj określone okno. Metoda zwraca True jeśli dane okno zostało odnalezione i można je aktywować. Jeśli żadne okno nie pasuje do wybranego wyboru, nie nastąpi żadna zmiana w rzeczywistym interfejsie użytkownika.

Składnia:

svc.Activate(windowname: str): bool

Parametry:

windowname: zobacz definicje powyżej.

Przykład:

W języku Basic

   ui.Activate("C:\Documents\My file.odt")
  
W języku Python

   ui.Activate(r"C:\Documents\My file.odt")
  

CreateBaseDocument

Tworzy i przechowuje nowy dokument LibreOffice Base osadzający pustą bazę danych danego typu. Metoda zwraca instancję usługi Document.

Składnia:

svc.CreateBaseDocument(filename: str, embeddeddatabase: str = 'HSQLDB', registrationname: str = '', opt calcfilename: str): svc

Parametry:

filename: Identyfikuje plik do utworzenia. Musi być zgodny z notacją SF_FileSystem.FileNaming. Jeśli plik już istnieje, zostanie nadpisany bez ostrzeżenia.

embeddeddatabase: "HSQLDB" (domyślnie), "FIREBIRD" lub "CALC".

registrationname: nazwa używana do przechowywania nowej bazy danych w rejestrze baz danych. Kiedy = "" (domyślnie), rejestracja nie jest przeprowadzana. Jeśli nazwa już istnieje, zostanie nadpisana bez ostrzeżenia.

calcfilename: tylko wtedy, gdy embeddeddatabase = "CALC", calcfilename reprezentuje plik zawierający tabele w postaci arkuszy Calc. Plik musi istnieć. W przeciwnym razie zostanie zgłoszony błąd.

Przykład:

W języku Basic

   Dim myBase As Object, myCalcBase As Object
   Set myBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   Set myCalcBase = ui.CreateBaseDocument("C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", _
     "CALC", , "C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  
W języku Python

   myBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyBaseFile.odb", "FIREBIRD")
   myCalcBase = ui.CreateBaseDocument(r"C:\Databases\MyCalcBaseFile.odb", \
     "CALC", calcfilename = r"C:\Databases\MyCalcFile.ods")
  

CreateDocument (*)

Utwórz nowy dokument LibreOffice danego typu lub w oparciu o zadany szablon. Metoda zwraca obiekt dokumentu.

Składnia:

svc.CreateDocument(documenttype: str = '', templatefile: str = '', hidden: bool = False): svc

Parametry:

documenttype: "Calc", "Writer", itd. Jeśli nie ma, musi być obecny argument templatefile.

templatefile: pełna FileName szablonu, na którym ma zostać utworzony nowy dokument. Jeśli plik nie istnieje, argument jest ignorowany. Usługa FileSystem udostępnia właściwości TemplatesFolder i UserTemplatesFolder, które pomagają w budowaniu argumentu.

hidden: jeśli True, otwórz nowy dokument w tle (domyślnie = False). Aby zachować ostrożność: późniejsza aktywacja lub zamknięcie może nastąpić tylko programowo.

Przykład:

W obu poniższych przykładach pierwsze wywołanie metody CreateDocument tworzy pusty dokument Calc, natomiast drugie tworzy dokument na podstawie pliku szablonu.

W języku Basic

   Dim myDoc1 As Object, myDoc2 As Object, FSO As Object
   Set myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   Set FSO = CreateScriptService("FileSystem")
   Set myDoc2 = ui.CreateDocument(, FSO.BuildPath(FSO.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  
W języku Python

   myDoc1 = ui.CreateDocument("Calc")
   fs = CreateScriptService("FileSystem")
   myDoc2 = ui.CreateDocument(templatefile = fs.BuildPath(fs.TemplatesFolder, "personal/CV.ott"))
  

GetDocument

Zwraca otwarty obiekt dokumentu odnoszący się do aktywnego okna, danego okna lub aktywnego dokumentu.

Składnia:

svc.GetDocument(windowname: str = ''): svc

svc.GetDocument(windowname: uno): svc

Parametry:

windowname: zobacz definicje wyżej wymienione. W przypadku braku tego argumentu używane jest aktywne okno. Akceptowane są także obiekty UNO typu com.sun.star.lang.XComponent lub com.sun.star.comp.dba.ODatabaseDocument. Zatem przekazanie ThisComponent lub ThisDatabaseDocument jako argumentu tworzy nową usługę SFDocuments.Document, Base lub Calc.

Przykład:

W języku Basic

   Dim myDoc As Object
   Set myDoc = ui.GetDocument("C:\Documents\My file.odt")
   Set myBase = ui.GetDocument(ThisDatabaseDocument)
  
W języku Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   bas = CreateScriptService("Basic")
   myDoc = ui.GetDocument(r"C:\Documents\My file.odt")
   myDoc = ui.GetDocument(bas.ThisComponent)
  
tip

Aby uzyskać dostęp do nazwy aktualnie aktywnego okna, zapoznaj się z właściwością ActiveWindow.


Maximize

Maksymalizuje aktywne okno lub dane okno.

Składnia:

svc.Maximize(windowname: str)

Parametry:

windowname: zobacz definicje wyżej wymienione. W przypadku braku tego argumentu aktywne okno jest maksymalizowane.

Przykład:

W języku Basic

   ui.Maximize("Untitled 1")
  
W języku Python

   ui.Maximize("Untitled 1")
  

Minimize

Minimalizuje aktywne okno lub podane okno.

Składnia:

svc.Minimize(windowname: str)

Parametry:

windowname: zobacz definicje wyżej wymienione. W przypadku braku tego argumentu aktywne okno jest minimalizowane.

Przykład:

W języku Basic

   ui.Minimize()
  
W języku Python

   ui.Minimize()
  

OpenBaseDocument

Otwórz istniejący dokument LibreOffice Base. Metoda zwraca obiekt dokumentu.

Składnia:

svc.OpenBaseDocument(filename: str = '', registrationname: str = '', macroexecution: int = 0): svc

Parametry:

filename: identyfikuje plik do otwarcia. Musi podążać za notacją SF_FileSystem.FileNaming.

registrationname: nazwa używana do wyszukiwania bazy danych w rejestrze baz danych. Argument ten jest ignorowany, jeśli FileName <> "".

macroexecution: 0 = zachowanie jest zdefiniowane przez konfigurację użytkownika, 1 = makra nie są wykonywalne, 2 = makra są wykonywalne.

Przykład:

W języku Basic

   Dim myBase As Object
   Set myBase = ui.OpenBaseDocument("C:\Documents\myDB.odb", MacroExecution := ui.MACROEXECALWAYS)
  
W języku Python

   ui.OpenBaseDocument(r"C:\Documents\myDB.odb", macroexecution = ui.MACROEXECALWAYS)
  
tip

Aby poprawić czytelność kodu, możesz użyć wstępnie zdefiniowanych stałych dla argumentu macroexecution, jak w powyższych przykładach.


OpenDocument (*)

Otwiera istniejący dokument LibreOffice z podanymi opcjami. Zwraca obiekt dokumentu lub jedną z jego podklas. Metoda zwraca Nothing (w BASIC) lub None (w Pythonie), jeśli otwarcie nie powiodło się, nawet jeżeli niepowodzenie jest spowodowane decyzją użytkownika.

Składnia:

svc.Opendocument(filename: str, password: str = '', readonly: bool = False, hidden: bool = False, macroexecution: int = 0, filtername: str = '', filteroptions: str = ''): svc

Parametry:

filename: identyfikuje plik do otwarcia. Musi być zgodny z notacją FileNaming usługi FileSystem.

password: do użycia, gdy dokument jest chroniony. Jeśli jest nieprawidłowy lub nie ma go, gdy dokument jest chroniony, użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła.

readonly: domyślnie = False.

hidden: jeśli True, otwórz nowy dokument w tle (domyślnie = False). Aby zachować ostrożność: późniejsza aktywacja lub zamknięcie może nastąpić tylko programowo.

macroexecution: 0 = zachowanie jest zdefiniowane przez konfigurację użytkownika, 1 = makra nie są wykonywalne, 2 = makra są wykonywalne.

filtername: nazwa filtra, który ma zostać użyty przy ładowaniu dokumentu. Jeśli jest obecny, filtr musi istnieć.

filteroptions: opcjonalny ciąg opcji skojarzony z filtrem.

Przykład:

W języku Basic

   Dim myDoc As Object, FSO As Object
   Set myDoc = ui.OpenDocument("C:\Documents\myFile.odt", ReadOnly := True)
  
W języku Python

   ui.OpenDocument(r"C:\Documents\myFile.odt", readonly = True)
  

Resize

Zmienia rozmiar i/lub przesuwa aktywne okno. Brakujące i negatywne argumenty są ignorowane. Jeśli okno jest zminimalizowane lub zmaksymalizowane, wywołanie funkcji Resize bez argumentów przywraca je.

Składnia:

svc.Resize(left: int = -1, top: int = -1, width: int = -1, height: int = -1)

Parametry:

left, top: odległość lewego górnego rogu od górnej i lewej krawędzi ekranu (w pikselach).

width, height: nowe wymiary okna w pikselach.

Przykład:

W poniższych przykładach width i height okna zostały zmienione, natomiast top i left pozostały niezmienione.

W języku Basic

   ui.Resize(, ,500, 500)
  
W języku Python

   ui.Resize(width = 500, height = 500)
  
tip

Aby zmienić rozmiar nieaktywnego okna, najpierw aktywuj je metodą Activate.


RunCommand

Uruchamia polecenie UNO w bieżącym oknie. Kilka typowych poleceń to: Save, SaveAs, ExportToPDF, Undo, Copy, Paste, itp.

Polecenia można uruchamiać z argumentami lub bez nich. Argumenty nie są sprawdzane przed uruchomieniem polecenia. Jeśli polecenie lub jego argumenty są nieprawidłowe, nic się nie stanie.

tip

Pełną listę poleceń UNO, które można uruchomić w LibreOffice, można znaleźć na stronie Wiki Development/DispatchCommands.


Składnia:

svc.RunCommand(command: str, [args: any])

Parametry:

command: ciąg znaków zawierający nazwę polecenia UNO, w którym rozróżniana jest wielkość liter. Dodanie przedrostka ".uno:" do polecenia jest opcjonalne. Samo polecenie nie jest sprawdzane pod kątem poprawności. Jeśli po wywołaniu polecenia nic się nie dzieje, prawdopodobnie polecenie jest nieprawidłowe.

args: dla każdego argumentu, który ma być przekazany do polecenia, określ parę zawierającą nazwę i wartość argumentu.

Przykład:

W języku Basic

Poniższy przykład uruchamia polecenie .uno:About w bieżącym oknie.


  Set ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

Poniżej znajduje się przykład, który uruchamia polecenie UNO .uno:BasicIDEAppear i przekazuje argumenty wymagane do otwarcia IDE Basic w określonej linii modułu.


  ' Argumenty przekazywane do polecenia:
  ' Document = "LibreOffice Macros & Dialogs"
  ' LibName = "ScriptForge"
  ' Name = "SF_Session"
  ' Line = 600
  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", _ 
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

Pamiętaj, że wywołanie polecenia BasicIDEAppear bez argumentów spowoduje po prostu otwarcie IDE Basic.

W języku Python

  ui = CreateScriptService("UI")
  ui.RunCommand("About")
 

  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", "Document", "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         "LibName", "ScriptForge", "Name", "SF_Session", "Line", 600)
 

W języku Python możliwe jest także wywołanie RunCommand przy użyciu argumentów słów kluczowych:


  ui.RunCommand(".uno:BasicIDEAppear", Document = "LibreOffice Macros & Dialogs", \
         LibName = "ScriptForge", Name = "SF_Session", Line = 600)
 
tip

Każdy komponent LibreOffice ma dostępny własny zestaw poleceń. Jednym z łatwych sposobów nauki poleceń jest przejście do Narzędzia - Dostosuj - Klawiatura. Kiedy najedziesz myszką na funkcję na liście Function, pojawi się podpowiedź z odpowiednim poleceniem UNO.


SetStatusbar (*)

Wyświetl tekst i pasek postępu na pasku stanu aktywnego okna. Wszelkie kolejne wywołania w tym samym uruchomieniu makra odnoszą się do tego samego paska stanu tego samego okna, nawet jeśli okno nie jest już widoczne. Wywołanie bez argumentów resetuje pasek stanu do normalnego stanu.

Składnia:

svc.SetStatusbar(text: str = '', percentage: int = -1)

Parametry:

text: opcjonalny tekst wyświetlany przed paskiem postępu.

percentage: opcjonalny stopień postępu od 0 do 100.

Przykład:

W języku Basic

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.SetStatusbar("Progress ...", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Resetuje pasek stanu
   ui.SetStatusbar
  
W języku Python

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.SetStatusbar("Test:", i)
     sleep(0.05)
   ui.SetStatusbar()
  

ShowProgressBar

Wyświetla niemodalne okno dialogowe. Określ jego tytuł, tekst objaśniający i procent postępu, który będzie reprezentowany na pasku postępu. Okno dialogowe pozostanie widoczne do momentu wywołania metody bez argumentów lub do momentu ręcznego zamknięcia okna dialogowego przez użytkownika.

Składnia:

svc.ShowProgressBar(title: str = '', text: str = '', percentage: str = -1)

Parametry:

title: tytuł pojawiający się w górnej części okna dialogowego. Domyślnie = "ScriptForge".

text: opcjonalny tekst wyświetlany nad paskiem postępu.

percentage: opcjonalny stopień postępu od 0 do 100.

Przykład:

W języku Basic

   Dim i As Integer
   For i = 0 To 100
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ..." & i & "/100", i)
     Wait 50
   Next i
   ' Zamyka okno paska postępu
   ui.ShowProgressBar
  
W języku Python

   from time import sleep
   for i in range(101):
     ui.ShowProgressBar("Window Title", "Progress ... " + str(i) + "/100", i)
     sleep(0.05)
   # Zamyka okno paska postępu
   ui.ShowProgressBar()
  

WindowExists

Zwraca wartość True, jeśli można było zidentyfikować dane okno.

Składnia:

svc.WindowExists(windowname: str): bool

Parametry:

windowname: zobacz definicje powyżej.

Przykład:

W języku Basic

   If ui.WindowExists("C:\Document\My file.odt") Then
     ' ...
  
W języku Python

   if ui.WindowExists(r"C:\Document\My file.odt"):
     # ...
  

Prosimy o wsparcie!