Usługa ScriptForge.TextStream

Usługa TextStream służy do sekwencyjnego odczytu i zapisu do plików otwartych lub utworzonych za pomocą usługi ScriptForge.FileSystem.

Metody OpenTextFile i CreateTextFile z usługi FileSystem zwracają instancję usługi TextStream.

Separatory wierszy mogą być określone przez użytkownika. W operacjach wejściowych obsługiwane są CR, LF lub CR+LF. W operacjach wyjściowych domyślnym ogranicznikiem wierszy jest ten używany przez system operacyjny.

Dostęp do ogranicznika wierszy systemu operacyjnego, w którym wykonywane jest makro, można uzyskać za pomocą właściwości SF_String.sfNEWLINE.

note

Zakłada się, że wszystkie operacje potrzebne do odczytu lub zapisu pliku (otwieranie, odczyt/zapis i zamykanie) mają miejsce podczas tego samego uruchomienia makra.


Wywoływanie usługi

Poniższe przykłady w języku Basic i Python wykorzystują metodę OpenTextFile do utworzenia instancji usługi TextStream.

W języku Basic

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim FSO As Variant
  FSO = CreateScriptService("FileSystem")
  Set myFile = FSO.OpenTextFile("C:\Temp\ThisFile.txt", FSO.ForReading)
 

Po wykonaniu wszystkich operacji odczytu lub zapisu plik należy zamknąć metodą CloseFile:


  myFile.CloseFile()
 

Opcjonalnie zasoby wykorzystywane przez instancję TextStream można zwolnić przy użyciu metody Dispose:


  Set myFile = myFile.Dispose()
 
note

Metody usługi TextStream bazują najczęściej na interfejsach UNO XTextInputStream i XTextOutputStream.


W języku Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  fs = CreateScriptService("FileSystem")
  myFile = fs.OpenTextFile(r"C:\Temp\ThisFile.txt", fs.ForReading)
  # ...
  myFile.CloseFile()
  myFile = myFile.Dispose()
 

Właściwości

Nazwa

Tylko do odczytu

Typ

Opis

AtEndOfStream

Tak

Boolean

Używany w trybie odczytu. Wartość True wskazuje, że plik został osiągnięty. Test wykorzystujący tę właściwość powinien poprzedzać wywołanie metody ReadLine.

Encoding

Tak

String

Zestaw znaków, który ma być używany. Domyślne kodowanie to "UTF-8".

FileName

Tak

String

Zwraca nazwę bieżącego pliku w formacie URL lub w formacie natywnego systemu operacyjnego, w zależności od bieżącej wartości właściwości FileNaming usługi FileSystem.

IOMode

Tak

String

Wskazuje tryb wejścia/wyjścia. Możliwe wartości to "READ", "WRITE" lub "APPEND".

Line

Tak

Long

Zwraca liczbę wierszy przeczytanych lub zapisanych do tej pory.

NewLine

Nie

String

Ustawia lub zwraca bieżący ogranicznik, który ma zostać wstawiony pomiędzy dwoma kolejnymi zapisanymi wierszami. Wartość domyślna to natywny ogranicznik wierszy w bieżącym systemie operacyjnym.


note

Aby dowiedzieć się więcej o nazwach zestawów znaków, odwiedź stronę Zestaw znaków IANA. Należy pamiętać, że LibreOffice nie implementuje wszystkich istniejących zestawów znaków.


Lista metod w usłudze TextStream

CloseFile
ReadAll

ReadLine
SkipLine

WriteBlankLines
WriteLine


CloseFile

Zamyka bieżący strumień wejściowy lub wyjściowy i opróżnia bufor wyjściowy, jeśli ma to zastosowanie. Zwraca wartość True, jeśli plik został pomyślnie zamknięty.

Składnia:

myFile.CloseFile(): bool

ReadAll

Zwraca wszystkie pozostałe wiersze strumienia tekstowego jako pojedynczy ciąg. Podziały wierszy nie są usuwane.

Wynikowy ciąg można podzielić na wiersze za pomocą wbudowanej funkcji Basic Split, jeśli znany jest ogranicznik wierszy, lub za pomocą metody SF_String.SplitLines.

W przypadku dużych plików użycie metody ReadAll marnuje zasoby pamięci. W takich przypadkach zaleca się czytanie pliku wiersz po wierszu metodą ReadLine.

Składnia:

myFile.ReadAll(): str

Przykład:

Rozważmy plik tekstowy "Students.txt" o następującej zawartości (nazwa w każdym wierszu):


  Herbie Peggy
  Hardy Jarrett
  Edith Lorelle
  Roderick Rosamund
  Placid Everette
 

Poniższe przykłady w języku Basic i Python wykorzystują metody ReadAll i SplitLines do wczytywania zawartości pliku w tablicę ciągów znaków:

W języku Basic

  ' Ładuje usługę FileSystem
  Dim FSO : FSO = CreateScriptService("FileSystem")
  Otwiera plik tekstowy z nazwami do odczytania
  Dim inputFile as Object
  Set inputFile = FSO.OpenTextFile("/home/user/Documents/Students.txt")
  ' Odczytuje całą zawartość pliku wejściowego jako pojedynczy ciąg
  Dim allData as String
  allData = inputFile.ReadAll()
  ' Dzieli ciąg na tablicę
  Dim arrNames as Variant
  arrNames = SF_String.SplitLines(allData)
  ' (...)
  inputFile.CloseFile()
 
W języku Python

  fs = CreateScriptService("FileSystem")
  inputFile = fs.OpenTextFile("/home/user/Documents/Students.txt")
  allData = inputFile.ReadAll()
  arrNames = allData.split(inputFile.NewLine)
  # ...
  inputFile.CloseFile()
 

ReadLine

Zwraca następny wiersz w strumieniu tekstowym jako ciąg znaków. Podziały wierszy są usuwane ze zwróconego ciągu.

Test AtEndOfStream powinien poprzedzać metodę ReadLine jak w przykładzie poniżej.

Jeżeli podczas poprzedniego wywołania metody ReadLine lub SkipLine osiągnięto AtEndOfStream, zostanie zgłoszony błąd.

Składnia:

myFile.ReadLine(): str

Przykład:

W języku Basic

  Dim sLine As String
  Do While Not myFile.AtEndOfStream
    sLine = myFile.ReadLine()
    ' (...)
  Loop
 
W języku Python

  while not myFile.AtEndOfStream:
    sLine = myFile.ReadLine()
    # ...
 

SkipLine

Pomija następny wiersz w strumieniu wejściowym podczas odczytu pliku TextStream.

Ta metoda może skutkować ustawieniem AtEndOfStream na True.

Składnia:

myFile.SkipLine()

WriteBlankLines

Zapisuje określoną liczbę pustych wierszy w strumieniu wyjściowym.

Składnia:

myFile.WriteBlankLines(lines: int)

Parametry:

lines: liczba pustych wierszy do zapisania w pliku.

WriteLine

Zapisuje dany ciąg do strumienia wyjściowego jako pojedynczy wiersz.

Znak zdefiniowany we właściwości NewLine jest używany jako ogranicznik wierszy.

Składnia:

myFile.WriteLine(line: str)

Parametry:

line: wiersz do zapisania może być pusty.

Przykład:

Poniższe przykłady w języku Basic i Python tworzą plik tekstowy CSV, w którym każdy wiersz zawiera wartość i jej kwadrat, aż do lastValue.

W języku Basic

  Sub SquaredValuesFile(lastValue as Integer)
    ' Tworzy instancję usługi FileSystem
    Dim FSO as Variant : FSO = CreateScriptService("FileSystem")
    ' Tworzy plik tekstowy
    Dim myFile as Variant : myFile = FSO.CreateTextFile("/home/user/Documents/squares.csv")
    ' Zapisuje wartość i wartość do kwadratu, oddzielone ";"
    Dim value as Integer
    myFile.WriteLine("Wartość;Wartość do kwadratu")
    For value = 1 To lastValue
      myFile.WriteLine(value & ";" & value ^ 2)
    Next value
    ' Zamyka plik i zwalnia zasoby
    myFile.CloseFile()
    Set myFile = myFile.Dispose()
  End Sub
 
W języku Python

  def squared_values_file(lastValue):
    fs = CreateScriptService("FileSystem")
    myFile = fs.CreateTextFile("/home/user/Documents/squares.csv")
    myFile.WriteLine("Value;Value Squared")
    for value in range(1, lastValue + 1):
      myFile.WriteLine("{};{}".format(value, value ** 2))
    myFile.CloseFile()
    myFile = myFile.Dispose()
 
warning

Wszystkie podstawowe procedury lub identyfikatory ScriptForge poprzedzone znakiem podkreślenia „_” są zarezerwowane do użytku wewnętrznego. Nie należy ich używać w makrach Basic ani skryptach Pythona.


Prosimy o wsparcie!