Usługa ScriptForge.Region

Usługa Region udostępnia zbiór właściwości i metod do obsługi lokalnych i regionalnych aspektów programowania, takich jak:

Definicje

Ustawienie lokalne lub region

Ciąg łączący język i kraj w formacie "la-CO". Część językowa wyrażana jest za pomocą 2 lub 3 małych liter, po których następuje myślnik i 2 wielkie litery oznaczające kraj.

Na przykład "en-US" odpowiada językowi angielskiemu w Stanach Zjednoczonych; "fr-BE" odpowiada językowi francuskiemu w Belgii i tak dalej.

W niektórych sytuacjach pełne ustawienia regionalne nie są wymagane i można określić jedynie język lub kraj.

note

Większość właściwości i metod akceptuje ustawienia regionalne jako argument. Jeśli nie określono ustawień regionalnych, używane są ustawienia regionalne interfejsu użytkownika zdefiniowane we właściwości OfficeLocale usługi Platform.


Strefa czasowa

Ciąg w formacie "Region/Miasto", np. "Europa/Berlin", lub identyfikator strefy czasowej, np. "UTC" lub"GMT-8:00". Zobacz stronę wiki Lista stref czasowych bazy danych tz, aby uzyskać listę możliwych nazw i identyfikatorów stref czasowych.

warning

Podanie nieprawidłowego ciągu strefy czasowej do którejkolwiek metody w usłudze Region nie spowoduje błędu w czasie wykonywania. Zamiast tego metody takie jak UTCDateTime i UTCNow zwrócą bieżącą datę i godzinę systemu operacyjnego.


Przesunięcie czasowe między strefą czasową a średnim czasem słonecznym Greenwich (GMT) wyrażane jest w minutach.

Czas letni (DST) to dodatkowe przesunięcie.

note

Przesunięcie strefy czasowej i czasu letniego może być dodatnie lub ujemne.


Wywoływanie usługi

Przed użyciem usługi Region należy załadować lub zaimportować bibliotekę ScriptForge:

note

• Podstawowe makra wymagają załadowania biblioteki ScriptForge przy użyciu następującej instrukcji:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Skrypty Pythona wymagają importu z modułu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Poniższe przykłady w języku Basic i Python tworzą instancję usługi Region i uzyskują dostęp do właściwości Country.

W języku Basic

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oRegion As Variant
  oRegion = CreateScriptService("Region")
  MsgBox oRegion.Country("en-US") ' Stany Zjednoczone
 
W języku Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  oRregion = CreateScriptService("Region")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(oRegion.Country("en-US"))
 

Właściwości

Wszystkie właściwości wymienione poniżej akceptują argument locale podany w postaci ciągu znaków. Niektóre właściwości wymagają, aby ten argument był w formacie "la-CO", podczas gdy inne mogą przyjmować jako dane wejściowe "la" lub "CO".

Nazwa

Tylko do odczytu

Typ

Ustawienia regionalne

Opis

Country

Tak

String

"la‑CO"
"CO"

Zwraca nazwę kraju w języku angielskim odpowiadającą danemu regionowi.

Currency

Tak

String

"la-CO"
"CO"

Zwraca kod waluty ISO 4217 określonego regionu.

DatePatterns

Tak

Macierz ciągów znakowych

"la-CO"

Zwraca tablicę liczoną od zera zawierającą wzorce akceptacji dat dla określonego regionu.

DateSeparator

Tak

String

"la-CO"

Zwraca separator daty używany w danym regionie.

DayAbbrevNames

Tak

Macierz ciągów znakowych

"la-CO"
"la"

Zwraca tablicę ciągów znaków liczoną od zera zawierającą listę skróconych nazw dni tygodnia w określonym języku.

DayNames

Tak

Macierz ciągów znakowych

"la-CO"
"la"

Zwraca tablicę ciągów znaków liczoną od zera zawierającą listę nazw dni tygodnia w określonym języku.

DayNarrowNames

Tak

Macierz ciągów znakowych

"la-CO"
"la"

Zwraca tablicę ciągów znaków liczoną od zera zawierającą listę inicjałów nazw dni tygodnia w określonym języku.

DecimalPoint

Tak

String

"la-CO"

Zwraca separator dziesiętny używany w liczbach w określonym regionie.

Language

Tak

String

"la-CO"
"la"

Zwraca nazwę w języku angielskim dla określonego regionu.

ListSeparator

Tak

String

"la-CO"

Zwraca separator listy używany w określonym regionie.

MonthAbbrevNames

Tak

Macierz ciągów znakowych

"la-CO"
"la"

Zwraca tablicę ciągów znaków liczoną od zera zawierającą listę skróconych nazw miesięcy w określonym języku.

MonthNames

Tak

Macierz ciągów znakowych

"la-CO"
"la"

Zwraca tablicę ciągów znaków liczoną od zera zawierającą listę nazw miesięcy w określonym języku.

MonthNarrowNames

Tak

Macierz ciągów znakowych

"la-CO"
"la"

Zwraca tablcię ciągów znaków liczoną od zera zawierającą listę inicjałów nazw miesięcy w określonym języku.

ThousandSeparator

Tak

String

"la-CO"

Zwraca separator tysięcy używany w liczbach w określonym regionie.

TimeSeparator

Tak

String

"la-CO"

Zwraca separator używany do formatowania godzin w określonym regionie.


Lista metod w usłudze Region

DSTOffset
LocalDateTime

Number2Text
TimeZoneOffset

UTCDateTime
UTCNow


DSTOffset

Oblicza dodatkowe przesunięcie czasu letniego (DST) w minutach, które ma zastosowanie do danego regionu i strefy czasowej.

Składnia:

svc.DSTOffset(localdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): int

Parametry:

localdatetime: lokalna data i godzina wyrażona jako data.

timezone: strefa czasowa, dla której zostanie obliczone przesunięcie.

locale: ustawienia regionalne określające kraj, dla którego zostanie obliczone przesunięcie, podane w formacie "la-CO" lub "CO". Wartość domyślna to ustawienia regionalne zdefiniowane we właściwości OfficeLocale usługi Platform.

Przykład:

W języku Basic

   ' Oblicza przesunięcie obowiązujące w strefie czasowej "America/Los_Angeles".
   Dim aDateTime As Date, offset As Integer
   aDateTime = DateSerial(2022, 7, 1) + TimeSerial(16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 60 (minut)
   aDateTime = DateSerial(2022, 1, 1) + TimeSerial(16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 0 (minut)
  
W języku Python

   import datetime
   aDateTime = datetime.datetime(2022, 7, 1, 16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 60 (minut)
   aDateTime = datetime.datetime(2022, 1, 1, 16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 0 (minut)
  

LocalDateTime

Oblicza lokalną datę i godzinę na podstawie daty i godziny UTC.

Składnia:

svc.LocalDateTime(utcdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): date

Parametry:

utcdatetime: data i godzina UTC wyrażona za pomocą obiektu daty.

timezone: strefa czasowa, dla której będzie obliczany czas lokalny.

locale: ustawienia regionalne określające kraj, dla którego będzie obliczany czas lokalny, podane w formacie "la-CO" lub "CO". Wartość domyślna to ustawienia regionalne zdefiniowane we właściwości OfficeLocale usługi Platform.

Przykład:

W języku Basic

   ' 6 czerwca 2022 r. o godzinie 10:30:45 (tutaj używany czas UTC)
   Dim UTCTime As Date, localTime As Date
   UTCTime = DateSerial(2022, 6, 23) + TimeSerial(10, 30, 45)
   ' Oblicza czas lokalny w Sao Paulo w Brazylii
   ' 6 czerwca 2022 o godzinie 07:30:45
   localTime = oRegion.LocalDateTime(UTCTime, "America/Sao_Paulo", "BR")
  
W języku Python

   import datetime
   utcTime = datetime.datetime(2022, 6, 23, 10, 30, 45)
   localTime = oRegion.LocalDateTime(utcTime, "America/Sao_Paulo", "BR")
  

Number2Text

Konwertuje liczby i wartości pieniężne na tekst pisany dla dowolnego aktualnie obsługiwanego języka.

tip

Listę wszystkich obsługiwanych języków znajdziesz w artykule Interfejs XNumberText w dokumentacji API.


Składnia:

svc.Number2Text(number: any, opt locale: str): str

Parametry:

number: liczba, która ma zostać przeliczona na tekst pisany. Można go podać jako typ liczbowy lub jako ciąg znaków. W przypadku podania ciągu znaków można go poprzedzić przedrostkiem informującym o sposobie zapisywania liczb. Możliwe jest również uwzględnienie kodów walut ISO 4217. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przykłady poniżej.

locale: ustawienia regionalne definiujące język, na który liczba zostanie przekonwertowana, podane w formacie "la-CO" lub "la". Wartość domyślna to ustawienia regionalne zdefiniowane we właściwości OfficeLocale usługi Platform.

Przykład:

W języku Basic

   ' Zwraca „sto pięć”
   Dim numText As String
   numText = oRegion.Number2Text(105, "pl-PL")
   ' Zwraca: „dwa przecinek czterdzieści dwa”
   numText = oRegion.Number2Text(2.42, "pl-PL")
   ' Zwraca: „dwadzieścia pięć złotych i dziesięć groszy”. Zwróć uwagę na symbol waluty „PLN”.
   numText = oRegion.Number2Text("PLN 25.10", "pl-PL")
   ' Zwraca: „piętnasty” (przedrostek „porządkowy” używany w przypadku liczb porządkowych)
   numText = oRegion.Number2Text("ordinal 15", "pl-PL")
  
W języku Python

   numText = oRegion.Number2Text(105, "pl-PL")
   numText = oRegion.Number2Text(2.42, "pl-PL")
   numText = oRegion.Number2Text("PLN 25.10", "pl-PL")
   numText = oRegion.Number2Text("ordinal 15", "pl-PL")
  

Aby uzyskać listę wszystkich obsługiwanych przedrostków w danym języku, wywołaj Number2Text ze specjalnym argumentem "help". W poniższym przykładzie załóżmy, że ustawienia regionalne są ustawione na "en-US", a lista dostępnych przedrostków dla "en-US" zostanie wyświetlona w MsgBox:


   prefixes = oRegion.Number2Text("help")
   MsgBox prefixes
   ' one, two, three
   ' ordinal: first, second, third
   ' ordinal-number: 1st, 2nd, 3rd
   ' year: nineteen ninety-nine, two thousand, two thousand one
   ' currency (for example, USD): two U.S. dollars and fifty cents
   ' money USD: two and 50/100 U.S. dollars
  

Pierwszy wiersz w oknie komunikatu nie posiada prefiksu, co oznacza, że jest to format standardowy. Kolejne wiersze zawierają przedrostek i kilka przykładów liczb w jego formacie.

note

Każdy język ma swój własny zestaw obsługiwanych przedrostków. Liczba dostępnych przedrostków może się różnić w zależności od języka.


Aby uzyskać listę przedrostków dla określonego języka lub ustawień regionalnych, można je określić jako drugi argument w Number2Text. Poniższy przykład pokazuje dostępne przedrostki dla ustawień regionalnych "pt-BR":


   prefixes = oRegion.Number2Text("help", "pt-BR")
   MsgBox prefixes
   ' um, dois, três
   ' feminine: uma, duas, três
   ' masculine: um, dois, três
   ' ordinal-feminine: primeira, segunda, terceira
   ' ordinal-masculine: primeiro, segundo, terceiro
   ' ordinal-number-feminine: 1.ª, 2.ª, 3.ª
   ' ordinal-number-masculine: 1.º, 2.º, 3.º
  

TimeZoneOffset

Zwraca przesunięcie w minutach między czasem GMT a podaną strefą czasową i ustawieniami regionalnymi.

Składnia:

svc.TimeZoneOffset(timezone: str, opt locale: str): int

Parametry:

timezone: strefa czasowa, dla której zostanie obliczone przesunięcie w stosunku do GMT.

locale: ustawienia regionalne określające kraj, dla którego zostanie obliczone przesunięcie, podane w formacie "la-CO" lub "CO". Wartość domyślna to ustawienia regionalne zdefiniowane we właściwości OfficeLocale usługi Platform.

Przykład:

W języku Basic

   Dim offset As Integer
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("America/New_York", "US") ' -300
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("Europe/Berlin", "DE") ' 60
  
W języku Python

   offset = oRegion.TimeZoneOffset("America/New_York", "US") # -300
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("Europe/Berlin", "DE") # 60
  

UTCDateTime

Zwraca datę i godzinę UTC, biorąc pod uwagę daną lokalną datę i godzinę w strefie czasowej.

Składnia:

svc.UTCDateTime(localdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): date

Parametry:

localdatetime: lokalna data i godzina w określonej strefie czasowej wyrażona jako data.

timezone: strefa czasowa, dla której podano argument localdatetime.

locale: ustawienia regionalne określające kraj, dla którego podano argument localdatetime, wyrażone w formacie "la-CO" lub "CO". Wartość domyślna to ustawienia regionalne zdefiniowane we właściwości OfficeLocale usługi Platform.

Przykład:

W języku Basic

   ' Data i godzina w Berlinie, 23 czerwca 2022 r. o godzinie 14:30:00
   Dim localDT As Date, utcTime As Date
   localDT = DateSerial(2022, 6, 23) + TimeSerial(14, 30, 0)
   ' Data i godzina UTC to 23 czerwca 2022 r. o godzinie 12:30:00
   utcTime = oRegion.UTCDateTime(localDT, "Europe/Berlin", "DE")
  
W języku Python

   import datetime
   localDT = datetime.datetime(2022, 6, 23, 14, 30, 0)
   utcTime = oRegion.UTCDateTime(localDT, "Europe/Berlin", "DE")
  

UTCNow

Zwraca bieżącą datę i godzinę UTC, biorąc pod uwagę strefę czasową i ustawienia regionalne.

Ta metoda wykorzystuje bieżącą datę i godzinę systemu operacyjnego do obliczenia czasu UTC.

Składnia:

svc.UTCNow(timezone: str, opt locale: str): date

Parametry:

timezone: strefa czasowa, dla której będzie obliczany bieżący czas UTC.

locale: ustawienia regionalne określające kraj, dla którego będzie obliczany bieżący czas UTC, podane w formacie "la-CO" lub "CO". Wartość domyślna to ustawienia regionalne zdefiniowane we właściwości OfficeLocale usługi Platform.

Przykład:

W języku Basic

   ' Załóżmy, że czas systemu operacyjnego to 23 czerwca 2022 o godzinie 10:42:00
   ' Jeśli komputer znajduje się w Europie/Berlinie, czas UTC to 23 czerwca 2022 r. o godzinie 08:42:00
   Dim utcTime As Date
   utcTime = oRegion.UTCNow("Europe/Berlin", "DE")
  
W języku Python

   utcTime = oRegion.UTCNow("Europe/Berlin", "DE")
  

Prosimy o wsparcie!