Usługa ScriptForge.Platform

Usługa Platform zawiera zbiór właściwości na temat bieżącego środowiska i kontekstu wykonania, takich jak:

note

Wszystkie właściwości usługi Platform są tylko do odczytu.


Wywoływanie usługi

Przed skorzystaniem z usługi Platform należy załadować lub zaimportować bibliotekę ScriptForge:

note

• Podstawowe makra wymagają załadowania biblioteki ScriptForge przy użyciu następującej instrukcji:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Skrypty Pythona wymagają importu z modułu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Poniższe przykłady w języku Basic i Python tworzą instancję usługi Platform i uzyskują dostęp do właściwości Architecture.

W języku Basic

   GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
   Dim platform As Variant
   platform = CreateScriptService("Platform")
   MsgBox platform.Architecture
  
W języku Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   svc = CreateScriptService("Platform")
   bas = CreateScriptService("Basic")
   bas.MsgBox(svc.Architecture)
  

Właściwości

Nazwa

Tylko do odczytu

Typ

Opis

Architecture

Tak

String

Architektura bitowa sprzętu. Przykład: '32bit' lub '64bit'

ComputerName

Tak

String

Nazwa sieciowa komputera.

CPUCount

Tak

Integer

Liczba procesorów.

CurrentUser

Tak

String

Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika.

Extensions

Tak

Macierz ciągów znakowych

Zwraca tablicę ciągów znaków liczoną od zera zawierającą wewnętrzne identyfikatory wszystkich zainstalowanych rozszerzeń.

FilterNames

Tak

Macierz ciągów znakowych

Zwraca nieposortowaną macierz ciągów znakowych zawierającą dostępne nazwy filtrów importu i eksportu dokumentów.

Fonts

Tak

Macierz ciągów znakowych

Zwraca tablicę ciągów znakowych liczoną od zera zawierającą nazwy wszystkich dostępnych czcionek.

FormatLocale

Tak

String

Zwraca ustawienia regionalne używane dla liczb i dat jako ciąg znaków w formacie "la-CO" (język-KRAJ).

Locale

Tak

String

Zwraca ustawienia regionalne systemu operacyjnego jako ciąg znaków w formacie "la-CO" (język-KRAJ). Jest to odpowiednik właściwości SystemLocale.

Machine

Tak

String

Typ maszyny. Przykładami są: 'i386' lub 'x86_64'.

OfficeLocale

Tak

String

Zwraca ustawienia regionalne interfejsu użytkownika jako ciąg znaków w formacie "la-CO" (język-KRAJ).

OfficeVersion

Tak

String

Rzeczywista wersja LibreOffice wyrażona jako
' LibreOffice w.x.y.z (The Document Foundation)'.

Przykład: 'LibreOffice 7.4.1.2 (The Document Foundation, Debian and Ubuntu)'

OSName

Tak

String

Typ systemu operacyjnego. Przykład: 'Darwin, Linux' lub 'Windows'.

OSPlatform

Tak

String

Pojedynczy ciąg znaków identyfikujący platformę bazową i zawierający możliwie najwięcej przydatnych i czytelnych dla człowieka informacji.

Przykład: 'Linux-5.8.0-44-generic-x86_64-with-glibc2.32'

OSRelease

Tak

String

Wydanie systemu operacyjnego. Przykład: '5.8.0-44-generic'

OSVersion

Tak

String

Kompilacja lub wersja systemu operacyjnego.

Przykład: '#50-Ubuntu SMP Tue Feb 9 06:29:41 UTC 2021'

Printers

Tak

String
array

Lista dostępnych drukarek w postaci tablicy liczonej od zera.

Domyślna drukarka jest umieszczana na pierwszej pozycji listy (indeks = 0).

Processor

Tak

String

Prawdziwa nazwa procesora. Przykład: 'amdk6'.

Ta właściwość może zwracać tę samą wartość, co właściwość Machine.

PythonVersion

Tak

String

Zwraca wersję interpretera Pythona używaną jako ciąg znaków w formacie "Python major.minor.patchlevel" (np. "Python 3.9.7").

SystemLocale

Tak

String

Zwraca ustawienia regionalne systemu operacyjnego jako ciąg znaków w formacie "la-CO" (język-KRAJ). Jest to odpowiednik właściwości Locale.

UserData

Tak

Dictionary

Zwraca instancję Dictionary zawierającą pary klucz-wartość powiązane z oknem dialogowym Narzędzia - Opcje - Dane użytkownika.


Przykład:

W języku Basic

Poniższe przykłady w językach Basic i Python ilustrują sposób użycia właściwości Fonts do zapisania nazw wszystkich dostępnych czcionek w bieżącym arkuszu programu Calc, zaczynając od komórki "A1":


  Dim oDoc as Object
  Dim allFonts as Object
  Dim svcPlatform as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  allFonts = svcPlatform.Fonts
  oDoc.setArray("~.A1", allFonts)
 

Poniższy przykład ilustruje sposób utworzenia tabeli Calc zawierającej wszystkie wartości zapisane we właściwości UserData będącej instancją usługi Dictionary:


  Dim svcPlatform as Object, oUserData as Object, oDoc as Object
  Dim arrUserData As Object, currCell As String
  Set svcPlatform = CreateScriptService("Platform")
  oUserData = svcPlatform.UserData
  arrUserData = oUserData.ConvertToArray()
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc", ThisComponent)
  oDoc.SetArray("~.A1", Array(Array("Key", "Value")))
  oDoc.SetArray("~.A2", arrUserData)
 
W języku Python

Powyższe przykłady można zapisać w Pythonie w następujący sposób:


  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  all_fonts = svc_platform.Fonts
  doc.setArray("~.A1", all_fonts)
 

  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
  doc = CreateScriptService("Calc", bas.ThisComponent)
  svc_platform = CreateScriptService("Platform")
  user_data = svc_platform.UserData
  arr_user_data = [[key, user_data[key]] for key in user_data]
  doc.SetArray("~.A1", (("Key", "Value"),))
  doc.SetArray("~.A2", arr_user_data)
 
warning

Wszystkie podstawowe procedury lub identyfikatory ScriptForge poprzedzone znakiem podkreślenia „_” są zarezerwowane do użytku wewnętrznego. Nie należy ich używać w makrach Basic ani skryptach Pythona.


Prosimy o wsparcie!