Usługa SFDocuments.Form

Usługa Form udostępnia metody i właściwości umożliwiające zarządzanie formularzami w dokumentach LibreOffice. Usługa obsługuje formularze w dokumentach Base, Calc i Writer oraz pozwala na:

tip

Usługa SFDocuments.Form jest dostępna od wersji 7.2 LibreOffice i nowszych.


Formularze są zwykle używane w dokumentach LibreOffice do tworzenia interfejsów użytkownika połączonych z relacyjnymi bazami danych. Dlatego usługa Form zapewnia szybki dostęp do połączonej bazy danych poprzez usługę SFDatabases.Database.

tip

Usługa SFDocuments.Form jest ściśle powiązana z usługą SFDocuments.FormControl.


Definicje

FormDocument

Formularze są zwykle tworzone w dokumentach Base, ale można je również dodawać do dokumentów Writer i Calc.

W Base każdy formularz utworzony za pomocą funkcji Wstaw - Formularz lub za pomocą Kreatora formularzy jest w rzeczywistości FormDocument, który można obsłużyć za pomocą usługi Form. Dokumenty Base mogą zawierać nieograniczoną liczbę dokumentów formularzy.

Poniżej znajduje się przykład pokazujący hierarchię wszystkich elementów związanych z dostępem do formularzy i podformularzy w dokumencie Base. Załóżmy, że masz plik Base o nazwie Employees.odb i w nim utworzono dokument formularza umożliwiający dodanie nowych pracowników do bazy danych. Dokument formularza zawiera formularz główny o nazwie EmployeeData, który umożliwia dostęp do tabeli. Dostępny jest także podformularz WorksAtPlant, który pozwala na powiązanie nowego pracownika z jednym z zakładów firmy.


  Employees.odb (dokument Base)
   |
   |-- AddEmployee (FormDocument)
     |
     |-- EmployeeData (formularz główny)
        |
        |-- WorksAtPlant (SubForm)
 
note

FormDocument można postrzegać jako zestaw formularzy zapewniających dostęp do zbiorów danych, takich jak tabele bazy danych i kwerendy z dokumentów LibreOffice. Dostęp do nazw formularzy i podformularzy w dokumencie FormDocument można uzyskać za pomocą Nawigatora formularza.


Formularze i podformularze

Dokument formularza składa się z jednego lub większej liczby formularzy, które z kolei mogą zawierać dowolną liczbę podformularzy. Formularz to abstrakcyjny zestaw formantów połączony z określonym źródłem danych, którym może być tabela bazy danych, kwerenda lub instrukcja SQL SELECT.

W dokumentach programów Calc i Writer każdy formularz można powiązać ze zbiorami danych znajdującymi się w różnych bazach danych. Natomiast w dokumentach bazowych baza danych zawarta w dokumencie jest wspólna dla wszystkich formularzy.

tip

Aby wywołać usługę SFDocuments.Form, skorzystaj z metod Forms(), FormDocuments() i OpenFormDocument() usługi SFDocuments.Document


Wywoływanie usługi

Przed użyciem usługi Form należy załadować lub zaimportować bibliotekę ScriptForge:

note

• Podstawowe makra wymagają załadowania biblioteki ScriptForge przy użyciu następującej instrukcji:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Skrypty Pythona wymagają importu z modułu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


W dokumentach programu Writer

Poniższy fragment kodu pokazuje, jak uzyskać dostęp do formularza o nazwie Form1, który znajduje się w pliku programu Writer:


   Dim oDoc As Object, myForm As Object, ui as Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set oDoc = ui.OpenDocument("/home/user/Documents/MyForm.odt")
   Set myForm = oDoc.Forms("Form1")
  
W języku Python

   from scriptforge import CreateScriptService
   ui = CreateScriptService('UI') 
   doc = ui.OpenDocument('/home/user/Documents/MyForm.odt')
   my_form = doc.Forms('Form1')
  

Dostęp do formularzy można uzyskać po ich nazwach lub indeksach, na przykład:


   Set myForm = oDoc.Forms(0)
  
W języku Python

   my_form = doc.Forms(0)
  
warning

Jeśli spróbujesz uzyskać dostęp do FormDocument, który jest aktualnie otwarty w Trybie projektu, zostanie zgłoszony wyjątek.


W dokumentach programu Calc

Formularz w pliku Calc musi mieć unikalną nazwę w swoim arkuszu. Dlatego metoda Forms wymaga dwóch argumentów, pierwszy wskazujący nazwę arkusza, drugi określający nazwę formularza.


   Dim oDoc As Object, myForm As Object, ui as Object
   Set ui = CreateScriptService("UI")
   Set oDoc = ui.OpenDocument("/home/user/Documents/MyForms.ods")
   Set myForm = oDoc.Forms("Sheet1", "Form1")
  

Osiąga się to identycznie za pomocą Pythona:


   ui = CreateScriptService('UI')
   doc = ui.OpenDocument('/home/user/Documents/MyForms.ods')
   my_form = doc.Forms('Sheet1', 'Form1')
  

W dokumentach programu Base

Dostęp do FormDocument wewnątrz dokumentu Base można uzyskać po jego nazwie. Poniższy przykład otwiera dokument formularza o nazwie thisFormDocument i uzyskuje dostęp do formularza MainForm:


   Dim oDb As Object, myForm As Object
   Set oDb = CreateScriptService("SFDocuments.Document", ThisDatabaseDocument)
   ' Poniższa instrukcja jest konieczna tylko w przypadku, gdy formularz nie został jeszcze otwarty
   oDb.OpenFormDocument("thisFormDocument")
   Set myForm = oDoc.Forms("thisFormDocument", "MainForm")
   ' Lub, ewentualnie, aby uzyskać dostęp do formularza po jego indeksie...
   Set myForm = oDb.Forms("thisFormDocument", 0)
  
note

Aby wykonać jakąkolwiek akcję na formularzu za pomocą usługi Form, FormDocument musi zostać otwarty ręcznie przez użytkownika lub programowo w skrypcie użytkownika. To drugie można wykonać wywołując metodę OpenFormDocument usługi Base.


Aby uzyskać dostęp do danego podformularza należy skorzystać z metody SubForms. Zauważ, że w poniższym przykładzie mySubForm jest nową instancją usługi Form.


   Dim mySubForm As Object
   Set mySubForm = myForm.SubForms("mySubForm")
  

Poprzednie przykłady są tłumaczone w Pythonie jako:


   db = CreateScriptService('SFDocuments.Document', XSCRIPTCONTEXT.getDocument())
   # Poniższa instrukcja jest konieczna tylko w przypadku, gdy formularz nie został jeszcze otwarty
   form_doc = db.OpenFormDocument('thisFormDocument')
   form = form_doc.Forms('thisFormDocument', 'MainForm')
   # Lub, ewentualnie, aby uzyskać dostęp do formularza po jego indeksie...
   form = form_doc.Forms('thisFormDocument', 0)
   sub_form = form.SubForms('mySubForm')
  

W zdarzeniach Form

Aby wywołać usługę Form po wystąpieniu zdarzenia formularza:


   Sub OnEvent(ByRef poEvent As Object)
     Dim myForm As Object
     Set myForm = CreateScriptService("SFDocuments.FormEvent", poEvent)
     '(...)
   End sub
  
W języku Python

   def OnEvent(event: uno):
     form = CreateScriptService('SFDocuments.FormEvent', event)
     pass
  
note

Usługa FormEvent służy wyłącznie do tworzenia instancji usług SFDocuments.Form i SFDocuments.FormControl w przypadku wystąpienia formularza lub zdarzenia formantu.


Zalecane jest zwolnienie zasobów po skorzystaniu z usługi Form.


   myForm.Dispose() ' Basic
  

   form.Dispose() # Python
  

Ta operacja jest wykonywana niejawnie, gdy dokument formularza jest zamykany za pomocą metody CloseFormDocument() opisanej poniżej.

Właściwości

Nazwa

Tylko do odczytu

Typ

Opis

AllowDeletes

Nie

Boolean

Określa, czy formularz umożliwia usuwanie rekordów.

AllowInserts

Nie

Boolean

Określa, czy formularz umożliwia dodawanie rekordów.

AllowUpdates

Nie

Boolean

Określa, czy formularz umożliwia aktualizację rekordów.

BaseForm

Tak

String

Określa hierarchiczną nazwę formularza Base zawierającego rzeczywisty formularz.

Bookmark

Nie

Variant

Określa jednoznacznie bieżący rekord podstawowej tabeli, kwerendy lub instrukcji SQL formularza.

CurrentRecord

Nie

Long

Identyfikuje bieżący rekord w zestawie danych wyświetlanym w formularzu. Jeżeli numer wiersza jest dodatni, kursor przesuwa się do podanego numeru wiersza względem początku zbioru wyników. Liczenie wierszy rozpoczyna się od 1. Jeśli podany numer wiersza jest ujemny, kursor przesuwa się do bezwzględnej pozycji wiersza względem końca zestawu wyników. Wiersz -1 odnosi się do ostatniego wiersza w zestawie wyników.

Filter

Nie

String

Określa podzbiór rekordów, które mają być wyświetlane jako klauzula SQL WHERE bez słowa kluczowego WHERE.

LinkChildFields

Tak

String

Określa sposób łączenia rekordów w podformularzu podrzędnym z rekordami w formularzu nadrzędnym.

LinkParentFields

Tak

String

Określa sposób łączenia rekordów w podformularzu podrzędnym z rekordami w formularzu nadrzędnym.

Name

Tak

String

Nazwa bieżącego formularza.

OrderBy

Nie

String

Określa, w jakiej kolejności rekordy powinny być wyświetlane jako instrukcja SQL ORDER BY bez słów kluczowych ORDER BY.

Parent

Tak

Object

Element nadrzędny bieżącego formularza. Może to być obiekt SFDocuments.Form lub obiekt SFDocuments.Document.

RecordSource

Nie

String

Określa źródło danych jako nazwę tabeli, nazwę kwerendy lub instrukcję SQL.

XForm

Tak

Obiekt
UNO

Obiekt UNO reprezentujący interakcje z formularzem. Zobacz XForm oraz DataForm w dokumentacji API, aby uzyskać szczegółowe informacje.


Właściwości zdarzenia

Poniższe właściwości zwracają lub ustawiają ciągi URI, które definiują skrypt wyzwalany przez zdarzenie.

Nazwa

Tylko do odczytu

Opis IDE Basic

OnApproveCursorMove

Nie

Przed zmianą rekordu

OnApproveParameter

Nie

Wypełnij parametry

OnApproveReset

Nie

Przed zresetowaniem

OnApproveRowChange

Nie

Przed operacją na rekordzie

OnApproveSubmit

Nie

Przed przesłaniem

OnConfirmDelete

Nie

Potwierdź usunięcie

OnCursorMoved

Nie

Po zmianie rekordu

OnErrorOccurred

Nie

Wystąpił błąd

OnLoaded

Nie

Podczas ładowania

OnReloaded

Nie

Podczas ponownego ładowania

OnReloading

Nie

Przed ponownym załadowaniem

OnResetted

Nie

Po resetowaniu

OnRowChanged

Nie

Po operacji na rekordzie

OnUnloaded

Nie

Podczas rozładowania

OnUnloading

Nie

Przed rozładowaniem


tip

Aby dowiedzieć się więcej o ciągach URI, zapoznaj się z Specyfikacją URI platformy skryptowej.


Lista metod w usłudze Form

Activate
CloseFormDocument
Controls
GetDatabase

MoveFirst
MoveLast
MoveNext
MoveNew

MovePrevious
Requery
SubForms


Activate

Ustawia fokus na bieżącą instancję Form. Zwraca True, jeśli fokus się powiódł.

Zachowanie metody Activate zależy od typu dokumentu, w którym znajduje się formularz:

Składnia:

svc.Activate(): bool

Przykład:

Poniższy przykład zakłada, że chcesz aktywować formularz o nazwie FormA znajdujący się w Sheet1 aktualnie otwartego pliku Calc. Najpierw uzyskuje dostęp do dokumentu za pomocą usługi Document i ThisComponent, a następnie aktywuje formularz.


   ' Uzyskuje formularz, który zostanie aktywowany
   Dim oDoc as Object, myForm as Object
   Set oDoc = CreateScriptService("Document", ThisComponent)
   

Set myForm = oDoc.Forms("Sheet1", "FormA")

' Aktywuje formularz myForm.Activate()
W języku Python

   doc = CreateScriptService('Document', XSCRIPTCONTEXT.getDocument())
   form = doc.Forms('Sheet1', 'FormA')
   form.Activate()
  
note

ThisComponent dotyczy dokumentów programów Calc i Writer. W przypadku dokumentów Base użyj ThisDataBaseDocument.


CloseFormDocument

Zamyka dokument formularza zawierający rzeczywistą instancję Form. Instancja Form została usunięta.

Składnia:

svc.CloseFormDocument(): bool

Przykład:


   myForm.CloseFormDocument() ' Basic
  
W języku Python

   form.CloseFormDocument() # Python
  
note

Ta metoda zamyka tylko dokumenty formularzy znajdujące się w dokumentach Base. Jeśli formularz jest przechowywany w dokumencie programu Writer lub Calc, wywołanie CloseFormDocument nie przyniesie żadnego efektu.


Controls

Wartość zwrócona przez metodę Controls zależy od podanych argumentów:

Składnia:

svc.Controls(opt controlname: str): any

Parametry:

controlname: prawidłowa nazwa formantu jako ciąg uwzględniający wielkość liter. W przypadku braku lista nazw formantów jest zwracana jako tablica liczona od zera.

Przykład:


   Dim myForm As Object, myList As Variant, myControl As Object
   Set myForm = myDoc.Forms("myForm")
   myList = myform.Controls()
   Set myControl = myform.Controls("myTextBox") ' SFDocuments.FormControl
  
W języku Python

   form = doc.Forms('myForm')
   form_names = form.Controls()
   form_control = form.Controls('myTextBox') # SFDocuments.FormControl
  

GetDatabase

Zwróć instancję SFDatabases.Database zapewnia dostęp do wykonywania poleceń SQL w bazie danych, z którą bieżący formularz jest połączony i/lub który jest przechowywany w bieżącym dokumencie Base.

Każdy formularz ma własne połączenie z bazą danych, z wyjątkiem dokumentów Base, gdzie wszystkie mają to samo połączenie.

Składnia:

svc.GetDatabase(opt user: str, opt password: str): svc

Parametry:

user, password: opcjonalne parametry logowania (domyślnie = "").

Przykład:


   Dim myDb As Object ' SFDatabases.Database
   Set myDb = oForm.GetDatabase()
  
W języku Python

   db = form.GetDatabase() # SFDatabases.Database
  

MoveFirst

Kursor formularza znajduje się na pierwszym rekordzie. Zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Składnia:

svc.MoveFirst(): bool

Przykład:


   myForm.MoveFirst() ' Basic
  
W języku Python

   form.MoveFirst() # Python
  

MoveLast

Kursor formularza znajduje się na ostatnim rekordzie. Zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Składnia:

svc.MoveLast(): bool

Przykład:


   myForm.MoveLast() ' Basic
  
W języku Python

   form.MoveLast() # Python
  

MoveNew

Kursor formularza zostanie ustawiony na obszarze nowego rekordu. Zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Składnia:

svc.MoveNew(): bool

Przykład:


   myForm.MoveNew() ' Basic
  
W języku Python

   form.MoveNew() # Python
  

MoveNext

Kursor formularza zostanie ustawiony na następnym rekordzie. Zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Składnia:

svc.MoveNext(opt offset: int): bool

Parametry:

offset: liczba rekordów do przeskoczenia do przodu (domyślnie = 1).

Przykład:


   myForm.MoveNext() ' Basic
  
W języku Python

   form.MoveNext() # Python
  

MovePrevious

Kursor formularza znajduje się na poprzednim rekordzie. Zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Składnia:

svc.MovePrevious(opt offset: int): bool

Parametry:

offset: liczba rekordów do powrotu (domyślnie = 1).

Przykład:


   myForm.MovePrevious() ' Basic
  

   form.MovePrevious() # Python
  

Requery

Przeładowuje aktualne dane z bazy danych i odświeża formularz. Kursor znajduje się na pierwszym rekordzie. Zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Składnia:

svc.Requery(): bool

Przykład:


   myForm.Requery() ' Basic
  
W języku Python

   form.Requery() # Python
  

Subforms

Wartość zwracana przez metodę Subforms zależy od podanych argumentów:

Składnia:

svc.Subforms(): str[0..*]

svc.Subforms(subform: str): svc

svc.Subforms(subform: int): svc

Parametry:

subform: podformularz przechowywany w bieżącej instancji klasy Form podany poprzez jego nazwę lub indeks.

W przypadku braku tego argumentu metoda zwraca listę dostępnych podformularzy w postaci tablicy liczonej od zera. Jeśli formularz ma pojedynczy podformularz, możesz ustawić subform = 0, aby uzyskać do niego dostęp.

Przykład:


   Dim myForm As Object, myList As Variant, mySubform As Object
   myList = myform.Subforms()
   Set mySubform = myForm.Subforms("mySubform") ' SFDocuments.Form
  
W języku Python

   subform_names = form.Subforms()
   subform = form.Subforms('mySubform') # SFDocuments.Form
  
warning

Wszystkie podstawowe procedury lub identyfikatory ScriptForge poprzedzone znakiem podkreślenia „_” są zarezerwowane do użytku wewnętrznego. Nie należy ich używać w makrach Basic ani skryptach Pythona.


Prosimy o wsparcie!