Usługa SFDialogs.DialogControl

Usługa DialogControl zarządza formantami należącymi do okna dialogowego zdefiniowanego za pomocą edytora okien dialogowych Basic. Każde wystąpienie bieżącej usługi reprezentuje pojedynczy formant w oknie dialogowym.

Usługa koncentruje się na pobieraniu i ustawianiu wartości wyświetlanych w formantach okna. Elementy można formatować za pomocą właściwości XControlModel i XControlView.

Należy pamiętać, że zawartość unikalnej właściwości DialogControl.Value różni się w zależności od typu formantu.

Szczególną uwagę zwrócono na formantu kontroli drzewa typów. Łatwo jest obsadzić drzewo, albo gałąź po gałęzi, albo zestawem gałęzi na raz. Wypełnianie formantu drzewa może odbywać się statycznie lub dynamicznie.

tip

Usługa SFDialogs.DialogControl jest ściśle powiązana z usługą SFDialogs.Dialog.


Wywoływanie usługi

Przed użyciem usługi DialogControl należy załadować lub zaimportować bibliotekę ScriptForge:

note

• Podstawowe makra wymagają załadowania biblioteki ScriptForge przy użyciu następującej instrukcji:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Skrypty Pythona wymagają importu z modułu scriptforge:
from scriptforge import CreateScriptService


Usługa DialogControl jest wywoływana z istniejącej instancji usługi Dialog poprzez jej metodę Controls(). Okno dialogowe musi zostać zainicjowane za pomocą usługi SFDialogs.Dialog.


   Dim myDialog As Object, myControl As Object
   Set myDialog = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog", "GlobalScope", myLibrary, DialogName)
   Set myControl = myDialog.Controls("myTextBox")
   myControl.Value = "Okno dialogowe uruchomiono " & Now()
   myDialog.Execute()
   ' ... przetwarzanie wartości formantów
   myDialog.Terminate()
  

   from time import localtime, strftime
   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', 'GlobalScope', lib_name, dlg_name)
   text = dlg.Controls('myTextBox')
   text.Value = "Okno dialogowe uruchomiono " + strftime("%a, %d %b %Y %H:%M:%S", localtime())
   dlg.Execute()
   # ... przetwarzanie wartości formantów
   dlg.Terminate()
  

Pobieranie instancji DialogControl, która wyzwoliła zdarzenie formantu

Instancję usługi DialogControl można pobrać poprzez usługę SFDialogs.DialogEvent, pod warunkiem, że okno dialogowe zostało zainicjowane za pomocą usługi Dialog. W poniższym przykładzie oControl zawiera instancję DialogControl, która wyzwoliła zdarzenie formantu.


   Sub aControlEventHandler(ByRef poEvent As Object)
     Dim oControl As Object
     Set oControl = CreateScriptService("SFDialogs.DialogEvent", poEvent)
     ' ...
   End Sub
 

Lub używając Pythona:


   def control_event_handler(event: uno):
     oControl = CreateScriptService('SFDialogs.DialogEvent', event)
     # ...
 

Należy pamiętać, że w poprzednich przykładach przedrostek "SFDialogs." można pominąć, jeśli uzna się to za stosowne.

Obsługa wyjątków w procedurach obsługi zdarzeń

Podczas tworzenia procedury obsługi zdarzeń formantów dobrą praktyką jest obsługa błędów wewnątrz samego podprogramu. Załóżmy na przykład, że po kliknięciu przycisku wywoływana jest procedura obsługi zdarzeń poniżej.


  Sub OnButtonClicked(ByRef oEvent As Object)
  On Local Error GoTo Catch
    Dim oControl As Object
    oControl = CreateScriptService("DialogEvent", oEvent)
    ' Przetwarzanie zdarzeń
    Exit Sub
  Catch:
    MsgBox SF_Exception.Description
    SF_Exception.Clear
  End Sub
 
tip

Wywołaj SF_Exception.Clear, jeśli nie chcesz, aby błąd rozprzestrzeniał się po zakończeniu wykonywania okna dialogowego.


W Pythonie użyj natywnych bloków try/except do obsługi wyjątków, jak pokazano poniżej:


  def on_button_clicked(event=None):
    try:
      oControl = CreateScriptService("DialogEvent", event)
      # Przetwórz zdarzenie
    except Exception as e:
      # Obiekt "bas" poniżej jest instancją usługi Basic
      bas.MsgBox(str(e))
 

Typy formantów

Usługa DialogControl jest dostępna dla następujących typów formantów:

• Button
• CheckBox
• ComboBox
• CurrencyField
• DateField
• FileControl

• FixedLine
• FixedText
• FormattedField
• GroupBox
• Hyperlink
• ImageControl

• ListBox
• NumericField
• PatternField
• ProgressBar
• RadioButton
• ScrollBar

• TableControl
• TextField
• TimeField
• TreeControl


Właściwości

Nazwa

Tylko do odczytu

Typ

Stosuje się do

Opis

Border

Tak

String

Button, …

Właściwość Border odnosi się do otoczenia formantu: 3D, FLAT lub NONE.

Cancel

Nie

Boolean

Button

Określa, czy przycisk polecenia ma działanie przycisku Anuluj.

Caption

Nie

String

Button, CheckBox, FixedLine, FixedText, GroupBox, Hyperlink, RadioButton

Określa tekst skojarzony z formantem.

ControlType

Tak

String

Wszystko

Jeden z typów wymienionych powyżej.

CurrentNode

Nie

Obiekt
UNO

TreeControl

Aktualnie najwyższy węzeł wybrany w formancie drzewa. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API) XmutableTreeNode.

Default

Nie

Boolean

Button

Określa, czy przycisk polecenia jest przyciskiem domyślnym (OK).

Enabled

Nie

Boolean

Wszystko

Określa, czy formant jest dostępny za pomocą kursora.

Format

Nie

String

DateField, TimeField, FormattedField

(tylko do odczytu)

Określa format używany do wyświetlania dat i godzin. Musi to być jeden z tych ciągów:

W przypadku dat: "Standard (short)", "Standard (short YY)", "Standard (short YYYY)", "Standard (long)", "DD/MM/YY", "MM/DD/YY", "YY/MM/DD", "DD/MM/YYYY", "MM/DD/YYYY" , "YYYY/MM/DD", "YY-MM-DD", "YYYY-MM-DD".

W przypadku godzin: "24h short", "24h long", "12h short", "12h long".

ListCount

Tak

Long

ComboBox, ListBox, TableControl

Określa liczbę wierszy w ListBox, ComboBox lub TableControl.

ListIndex

Nie

Long

ComboBox, ListBox, TableControl

Określa, który element jest wybrany w ListBox, ComboBox lub TableControl.

Locked

Nie

Boolean

ComboBox, CurrencyField, DateField, FileControl, FormattedField, ListBox, NumericField, PatternField, TextField, TimeField

Określa, czy formant jest tylko do odczytu.

MultiSelect

Nie

Boolean

ListBox

Określa, czy użytkownik może dokonać wielu wyborów w polu listy.

Name

Tak

String

Wszystko

Nazwa formantu.

Page

Nie

Integer

Wszystko

Okno dialogowe może składać się z kilku stron, po których użytkownik może przechodzić krok po kroku. Właściwość Page obiektu Dialog określa, która strona okna dialogowego jest aktywna.

Właściwość Page formantu definiuje stronę okna dialogowego, na której formant jest widoczny.

Parent

Tak

Usługa
Dialog

Wszystko

Nadrzędna instancja obiektu klasy SFDialogs.Dialog.

Picture

Nie

String

Button, ImageControl

Określa nazwę pliku zawierającego mapę bitową lub inny typ grafiki, która ma być wyświetlana na określonym formancie. Nazwa pliku musi być zgodna z atrybutem FileNaming usługi ScriptForge.FileSystem.

RootNode

Tak

Obiekt
UNO

TreeControl

Obiekt reprezentujący najniższy węzeł główny (zwykle istnieje tylko jeden taki węzeł główny). Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API) XmutableTreeNode.

RowSource

Nie

Array of strings

ComboBox, ListBox

Określa dane zawarte w polu kombi lub polu listy.

TabIndex

Tak

Numeric

All

Właściwość TabIndex określa miejsce formantu w kolejności tabulacji w oknie dialogowym.

Text

Tak

String

ComboBox, FileControl, FormattedField, PatternField, TextField

Daje dostęp do tekstu wyświetlanego przez formant.

TipText

Nie

String

Wszystko

Określa tekst wyświetlany jako podpowiedź po umieszczeniu wskaźnika myszy nad formantem.

TripleState

Nie

Boolean

CheckBox

Określa, czy formant pola wyboru może być przyciemniony (szary), czy nie.

URL

Nie

String

Hyperlink

Adres URL otwierany po kliknięciu formantu.

Value

Nie

Variant

Zapoznaj się z Właściwością wartości

Visible

Nie

Boolean

Wszystko

Określa, czy formant jest ukryty czy widoczny.

XControlModel

Tak

Obiekt
UNO

Wszystko

Obiekt UNO reprezentujący model formantu. Zobacz XControlModel i UnoControlDialogModel w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API) w celu uzyskania szczegółowych informacji.

XControlView

Tak

Obiekt
UNO

Wszystko

Obiekt UNO reprezentujący widok formantu. Zobacz XControl i UnoControlDialog w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API), aby uzyskać szczegółowe informacje.

XTreeDataModel

Tak

Obiekt
UNO

TreeControl

Obiekt UNO reprezentujący model danych formantu drzewa. Szczegółowe informacje można znaleźć w XMutableTreeDataModel w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API).


Właściwość wartości

Typ formantu

Typ

Opis

Button

Boolean

Tylko dla przycisków przełączających

CheckBox

Wartość logiczna lub liczba całkowita

0, False: niezaznaczone
1, True: zaznaczone
2: wyszarzone, nieznane

ComboBox

String

Wybrana wartość. Właściwość ListIndex jest opcją alternatywną.

CurrencyField

Liczbowy

DateField

Date

FileControl

String

Nazwa pliku sformatowana zgodnie z właściwością FileNaming usługi ScriptForge.FileSystem

FormattedField

Ciąg lub liczba

ListBox

Ciąg lub tablica ciągów

Wybrane wiersze jako skalar lub jako tablica w zależności od atrybutu MultiSelect

NumericField

Liczbowy

PatternField

String

ProgressBar

Liczbowy

Musi mieścić się w określonych granicach

RadioButton

Boolean

Każdy przycisk ma swoją nazwę. Są one ze sobą połączone, jeśli ich pozycje TAB sąsiadują ze sobą. Jeśli przycisk opcji jest ustawiony na True, inne powiązane przyciski są automatycznie ustawiane na False

ScrollBar

Liczbowy

Musi mieścić się w określonych granicach

TableControl

Array

Tablica jednowymiarowa zawierająca dane aktualnie wybranego wiersza.

TextField

String

Tekst pojawiający się w polu

TimeField

Date


note

Nie ma właściwości Value dla formantów dialogowych GroupBox, Hyperlink, ImageControl i TreeControl.


Właściwości zdarzenia

Właściwości On… zwracają ciąg URI z odwołaniem do skryptu wywołanego przez zdarzenie. Właściwości On… można ustawić programowo.
Przeczytaj specyfikację w strukturze skryptowej specyfikacji URI.

Nazwa

Tylko do odczytu

Opis zgodny z etykietą w środowisku IDE Basic

OnActionPerformed

Tak

Wykonaj działanie

OnAdjustmentValueChanged

Tak

W trakcie dopasowywania

OnFocusGained

Tak

Przy uzyskaniu fokusu

OnFocusLost

Tak

Przy utracie fokusu

OnItemStateChanged

Tak

Stan elementu został zmieniony

OnKeyPressed

Tak

Klawisz naciśnięty

OnKeyReleased

Tak

Klawisz zwolniony

OnMouseDragged

Tak

Przesunięcie myszy podczas wciśnięcia klawisza

OnMouseEntered

Tak

Mysz wewnątrz

OnMouseExited

Tak

Mysz na zewnątrz

OnMouseMoved

Tak

Przesunięcie myszy

OnMousePressed

Tak

Naciśnięto przycisk myszy

OnMouseReleased

Tak

Zwolniono przycisk myszy

OnNodeExpanded

Nie

(Nie w IDE Basic) po naciśnięciu przycisku rozwijania na węźle formantu drzewa

OnNodeSelected

Nie

(Nie w IDE Basic), gdy wybrany jest węzeł w formancie drzewa

OnTextChanged

Tak

Tekst zmodyfikowano


warning

Przypisywanie zdarzeń poprzez IDE Basic i przypisywanie zdarzeń poprzez makra wzajemnie się wykluczają.


Metody

Lista metod w usłudze DialogControl

AddSubNode
AddSubTree
CreateRoot

FindNode
Resize
SetFocus

SetTableData
WriteLine


AddSubNode

Utwórz i zwróć nowy węzeł formantu drzewa jako obiekt UNO podrzędny węźle nadrzędnemu. Zapoznaj się z XMutableTreeNode w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API), aby uzyskać szczegółowe informacje.

Metodę tę można wywołać przed wyświetleniem okna dialogowego w celu zbudowania drzewa początkowego. Można go także wywołać z poziomu okna dialogowego lub zdarzenia formantu – przy użyciu zdarzenia OnNodeExpanded – w celu dynamicznego uzupełnienia drzewa.

Składnia:

svc.AddSubNode(parentnode: uno, displayvalue: str, opt datavalue: any): uno

Parametry:

parentnode: obiekt UNO węzła typu com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode.

displayvalue: tekst pojawiający się w polu formantu drzewa.

datavalue: dowolna wartość skojarzona z nowym węzłem. datavalue może być ciągiem znaków, liczbą lub datą. Pomiń argument, jeśli nie ma zastosowania.

Przykład:

Przykłady LibreOffice Basic i Python wykorzystują okno dialogowe myDialog bieżącego dokumentu z biblioteki Standard.

W języku Basic

   Dim oDlg As Object, myTree As Object, myNode As Object, theRoot As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("Dialog",,, "myDialog")
   Set myTree = oDlg.Controls("myTreeControl")
   Set theRoot = myTree.CreateRoot("Tree top")
   Set myNode = myTree.AddSubNode(theRoot, "A branch ...")
  
W języku Python

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', None, None, 'myDialog')
   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   root = tree.CreateRoot('Tree top')
   node = tree.AddSubNode(root, 'A branch ...')
  

AddSubTree

Zwraca wartość True, gdy poddrzewo podporządkowane węzłowi nadrzędnemu można pomyślnie wstawić do formantu drzewa. Jeśli węzeł nadrzędny miał już węzły podrzędne przed wywołaniem tej metody, węzły podrzędne zostaną usunięte.

Metodę tę można wywołać przed wyświetleniem okna dialogowego w celu zbudowania drzewa początkowego. Można go także wywołać z poziomu okna dialogowego lub zdarzenia formantu – przy użyciu zdarzenia OnNodeExpanded – w celu dynamicznego uzupełnienia drzewa.

Składnia:

svc.AddSubTree(parentnode: uno, flattree: any, opt withdatavalue: bool): bool

Parametry:

parentnode: obiekt UNO węzła typu com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode.

flattree: dwuwymiarowa tablica posortowana według kolumn zawierających wyświetlane wartości. Taka tablica może zostać wystawiona metodą GetRows zastosowaną w usłudze SFDatabases.Database. Gdy element tablicy zawierający tekst do wyświetlenia jest Empty lub Null, nie jest tworzony żaden nowy podwęzeł, a pozostała część wiersza jest pomijana.


   Płaskie drzewo  >>>>   Wynikowe poddrzewo
   A1	B1	C1       |__  A1	
   A1	B1	C2          |__  B1
   A1	B2	C3             |__ C1
   A2	B3	C4             |__ C2
   A2	B3	C5          |__  B2
   A3	B4	C6             |__ C3
               |__  A2
                  |__  B3
                     |__ C4
                     |__ C5
               |__  A3
                  |__  B4
                     |__ C6
  

withdatavalue: gdy używana jest domyślna wartość False, każda kolumna flattree zawiera tekst, który ma być wyświetlany w formancie drzewa. Gdy True, teksty do wyświetlenia (displayvalue) znajdują się w kolumnach 0, 2, 4, ... natomiast wartości danych (datavalue) ) znajdują się w kolumnach 1, 3, 5, ...

Przykład:

W języku Basic

   Dim myTree As Object, theRoot As Object, oDb As Object, vData As Variant
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set theRoot = myTree.CreateRoot("By product category")
   Set oDb = CreateScriptService("SFDatabases.Database", "/home/.../mydatabase.odb")
   vData = oDb.GetRows("SELECT [Category].[Name], [Category].[ID], [Product].[Name], [Product].[ID] " _
     & "FROM [Category], [Product] WHERE [Product].[CategoryID] = [Category].[ID] " _
     & "ORDER BY [Category].[Name], [Product].[Name]")
   myTree.AddSubTree(theRoot, vData, WithDataValue := True)
  
W języku Python

   SQL_STMT = "SELECT [Category].[Name], [Category].[ID], [Product].[Name], [Product].[ID] \
     FROM [Category], [Product] WHERE [Product].[CategoryID] = [Category].[ID] \
     ORDER BY [Category].[Name], [Product].[Name]"
   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   root = tree.CreateRoot('By Product category')
   db = CreateScriptService('SFDatabases.Database', '/home/.../mydatabase.odb')
   sub_tree = db.GetRows(SQL_STMT)
   tree.AddSubTree(root, sub_tree, withdatavalue=True)
  

CreateRoot

Zwraca nowy węzeł główny formantu drzewa jako obiekt UNO węzła typu com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode. Nowy węzeł główny drzewa jest wstawiany poniżej istniejących wcześniej węzłów głównych. Zapoznaj się z XMutableTreeNode w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API), aby uzyskać szczegółowe informacje.

Metodę tę można wywołać przed wyświetleniem okna dialogowego w celu zbudowania drzewa początkowego. Można go również wywołać z okna dialogowego lub zdarzenia formantu w celu dynamicznego uzupełnienia drzewa.

Składnia:

svc.CreateRoot(displayvalue: str, opt datavalue: any): uno

Parametry:

displayvalue: tekst pojawiający się w polu formantu drzewa.

datavalue: dowolna wartość skojarzona z nowym węzłem. datavalue może być ciągiem znaków, liczbą lub datą. Pomiń argument, jeśli nie ma zastosowania.

Przykład:

W języku Basic

   Dim myTree As Object, myNode As Object
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set myNode = myTree.CreateRoot("Tree starts here ...")
  
W języku Python

   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   node = tree.CreateRoot('Tree starts here ...')
  

FindNode

Przechodzi przez drzewo i znajduje rekurencyjnie, zaczynając od korzenia, węzeł spełniający określone kryteria. Albo – wystarczy 1 dopasowanie – wartość wyświetlana jest zgodna ze wzorcem displayvalue lub wartość danych jest równa datavalue. W porównaniach może być rozróżniana wielkość liter lub nie. Pierwsze pasujące wystąpienie jest zwracane jako obiekt UNO węzła typu com.sun.star.awt.tree.XMutableTreeNode. Zapoznaj się z XMutableTreeNode w dokumentacji interfejsu programowania aplikacji (API), aby uzyskać szczegółowe informacje.

Jeśli nie zostanie znaleziona, metoda zwraca Nothing, który należy przetestować za pomocą wbudowanej funkcji IsNull().

Metodę tę można wywołać przed wyświetleniem okna dialogowego w celu zbudowania drzewa początkowego. Można go również wywołać z okna dialogowego lub zdarzenia formantu.

Składnia:

svc.FindNode(displayvalue: str = '', opt datavalue: any, casesensitive = False): uno

Parametry:

Należy określić jeden argument spośród displayvalue lub datavalue. Jeśli oba są obecne, wystarczy jedno dopasowanie, aby wybrać węzeł.

displayvalue: wzór do uzgodnienia. Listę możliwych symboli wieloznacznych znajdziesz w metodzie SF_String.IsLike(). Jeśli jest równa łańcuchowi o zerowej długości (domyślnie), ta wartość wyświetlana nie jest wyszukiwana.

datavalue: dowolna wartość skojarzona z nowym węzłem. datavalue może być ciągiem znaków, liczbą lub datą. Pomiń argument, jeśli nie ma zastosowania.

casesensitive: wartość domyślna to False

Przykład:

W języku Basic

   Dim myTree As Object, myNode As Object
   Set myTree = myDialog.Controls("myTreeControl")
   Set myNode = myTree.FindNode("*Sophie*", CaseSensitive := True)
  
W języku Python

   tree = dlg.Controls('myTreeControl')
   node = FindNode('*Sophie*', casesensitive=True)
   if node is None:
     # ...
  

Resize

Przesuń lewy górny róg okna dialogowego do nowych współrzędnych i/lub zmodyfikuj jego wymiary. Zwróć wartość True, jeśli zmiana rozmiaru zakończyła się pomyślnie.

Składnia:

svc.Resize(opt Left: int, opt Top: int, opt Width: int, opt Height: int): bool

Parametry:

Wszystkie odległości są wyrażone w jednostkach Map AppFont i są mierzone od lewego górnego rogu nadrzędnego okna dialogowego. Bez argumentów metoda zmienia rozmiar formantu do „preferowanego rozmiaru”, czyli rozmiaru dostosowanego w zależności od jej rzeczywistej zawartości. Brakujące argumenty pozostają niezmienione.

Left: odległość w poziomie od lewego górnego rogu

Top: odległość w pionie od lewego górnego rogu

Width: szerokość w poziomie prostokąta zawierającego formant

Height: wysokość w pionie prostokąta zawierającego formant

Przykład:

W języku Basic

   Dim oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.Resize(100, 200, Height:=6000) ' Szerokość pozostaje niezmieniona
  
W języku Python

   dlg = CreateScriptService('Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctrl.Resize(300, 200, 1500) # Wysokość pozostaje niezmieniona
  

SetFocus

Ustaw fokus na formant. Zwróć True, jeśli ustawienie fokusu się powiodło.

Ta metoda jest często wywoływana z okna dialogowego lub zdarzenia formantu.

Składnia:

svc.SetFocus(): bool

Przykład:

W języku Basic

   Dim oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.SetFocus()
  
W języku Python

   dlg = CreateScriptService('Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctrl.SetFocus()
  

SetTableData

Wypełnia TableControl podanymi danymi. Wszystkie istniejące dane są usuwane przed wstawieniem nowych danych przekazanych jako argument.

Po dodaniu elementu TableControl do okna dialogowego możliwe jest użycie podstawowego środowiska IDE do określenia, czy główki kolumn i wierszy będą wyświetlane w tabeli. Jeśli TableControl ma główki kolumn i/lub wierszy, pierwsza kolumna i/lub wiersz w podanej tablicy danych są używane jako etykiety główek tabeli.

Ta metoda zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Składnia:

svc.SetTableData(dataarray: any[0..*, 0..*], widths: int[0..*], alignments: str, RowHeaderWidth = 10): bool

Parametry:

dataarray: dane do wprowadzenia do tabeli reprezentowane jako tablica tablic w języku Basic lub krotka krotek w Pythonie. Dane muszą zawierać główki kolumn i wierszy, jeśli mają być wyświetlane przez TableControl.

widths: tablica zawierająca względne szerokości każdej kolumny. Innymi słowy, widths = (1, 2) oznacza, że druga kolumna jest dwa razy szersza od pierwszej. Jeżeli liczba wartości w tablicy jest mniejsza niż liczba kolumn w tabeli, to ostatnia wartość w tablicy służy do określenia szerokości pozostałych kolumn.

alignments: definiuje wyrównanie w każdej kolumnie jako ciąg znaków, w którym każdy znak może mieć postać „L” (do lewej), „C” (do środka), „R” (do prawej) lub „” (białe znaki, domyślnie, co oznacza lewy dla ciągów i prawy dla wartości liczbowe). Jeżeli długość ciągu jest krótsza niż liczba kolumn w tabeli, ostatni znak ciągu służy do określenia wyrównania pozostałych kolumn.

RowHeaderWidth: szerokość kolumny główki wiersza wyrażona w jednostkach Map AppFont. Wartość domyślna = 10. Argument jest ignorowany, jeśli TableControl nie ma główki wiersza.

Przykład:

W języku Basic

W poniższym przykładzie założono, że okno dialogowe myDialog ma element TableControl o nazwie Grid1 z właściwościami „Pokaż główkę wiersza” i „Pokaż główkę kolumny” ustawionymi na „Tak".


   Dim myDialog As Object, oTable As Object, tableData As Variant
   myDialog = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "myDialog")
   oTable = myDialog.Controls("Grid1")
   tableData = Array("Column A", "Column B", "Column C")
   tableData = SF_Array.AppendRow(tableData, Array("Row 1", 1, 2))
   tableData = SF_Array.AppendRow(tableData, Array("Row 2", 3, 4))
   tableData = SF_Array.AppendRow(tableData, Array("Row 3", 5, 6))
   vAlignments = "LCC"
   vWidths = Array(2, 1, 1)
   oTable.SetTableData(tableData, vWidths, vAlignments)
   myDialog.Execute()
  

Właściwość Value zwraca wybrany wiersz w tabeli. Jeśli nie zostanie wybrany żaden wiersz, zwracany jest pusty obiekt Array. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak sprawdzić, czy w tabeli wybrano dowolny wiersz.


   rowValues = oTable.Value
   If UBound(rowValues) < 0 Then
     MsgBox "Nie wybrano wiersza."
   Else
     MsgBox "Wiersz " & oTable.ListIndex & " jest wybrany."
   End If
  
W języku Python

   dlg = CreateScriptService("Dialog", "GlobalScope", "Standard", "myDialog")
   table_control = dlg.Controls("Grid1")
   table_data = (("Column A", "Column B", "Column C"),
          ("Row 1", 1, 2),
          ("Row 2", 3, 4),
          ("Row 3", 5, 6))
   alignments = "LCC"
   widths = (100, 50, 50)
   table_control.SetTableData(table_data, widths, alignments)
   dlg.Execute()
  

   bas = CreateScriptService("Basic")
   row_values = table_control.Value
   if len(row_values) == 0:
     bas.MsgBox("No row selected.")
   else:
     bas.MsgBox(f"Row {table_control.ListIndex} is selected.")
  

WriteLine

Dodaj nowy wiersz na końcu wielowierszowego pola tekstowego. W stosownych przypadkach zostanie wstawiony znak nowego wiersza. Metoda zwraca wartość True, jeśli operacja się powiedzie.

Jeśli formant nie jest typu TextField lub nie jest wielowierszowy, zgłaszany jest błąd.

Składnia:

svc.WriteLine(opt line: str): bool

Parametry:

Line: ciąg do wstawienia. Domyślnie jest to pusty wiersz.

Przykład:

W języku Basic

   Dim oDlg As Object, oControl As Object
   Set oDlg = CreateScriptService("SFDialogs.Dialog",,, "myDialog")
   Set oControl = oDlg.Controls("thisControl")
   oControl.WriteLine("a new line")
  
W języku Python

   dlg = CreateScriptService('SFDialogs.Dialog', None, None, 'myDialog')
   ctrl = dlg.Controls('thisControl')
   ctr.WriteLine("a new line")
  
warning

Wszystkie podstawowe procedury lub identyfikatory ScriptForge poprzedzone znakiem podkreślenia „_” są zarezerwowane do użytku wewnętrznego. Nie należy ich używać w makrach Basic ani skryptach Pythona.


Prosimy o wsparcie!