Usługa ScriptForge.Basic

Usługa ScriptForge.Basic proponuje kolekcję podstawowych metod LibreOffice do wykonania w kontekście języka Python. Metody usługi Basic odtwarzają dokładną składnię i zachowanie wbudowanych funkcji języka Basic.

Typowy przykład:


  bas.MsgBox('Wyświetl ten tekst w oknie komunikatu ze skryptu języka Python')
 
warning

Usługa ScriptForge.Basic jest ograniczona do skryptów Pythona.


Wywoływanie usługi

note

Przed użyciem usługi Basic zaimportuj metodę CreateScriptService() z modułu scriptforge:  from scriptforge import CreateScriptService
  bas = CreateScriptService("Basic")
 

Właściwości

Nazwa

Tylko do odczytu

Typ

Opis

MB_OK, MB_OKCANCEL, MB_RETRYCANCEL, MB_YESNO, MB_YESNOCANCEL

Tak

Integer

Wartości: 0, 1, 5, 4, 3

MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONINFORMATION, MB_ICONQUESTION, MB_ICONSTOP

Tak

Integer

Wartości: 48, 64, 32, 16

MB_ABORTRETRYIGNORE, MB_DEFBUTTON1, MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3

Tak

Integer

Wartości: 2, 128, 256, 512

IDABORT, IDCANCEL, IDIGNORE, IDNO, IDOK, IDRETRY, IDYES

Tak

Integer

Wartości: 3, 2, 5, 7, 1, 4, 6
Stałe wskazujące wybrany przycisk MsgBox.

StarDesktop

Tak

Obiekt
UNO

Zwraca obiekt StarDesktop reprezentujący aplikację LibreOffice.

ThisComponent

Tak

Obiekt
UNO

Jeśli bieżący składnik odwołuje się do dokumentu LibreOffice, ta metoda zwraca obiekt UNO reprezentujący dokument. Ta właściwość zwraca wartość None, gdy bieżący komponent nie odpowiada dokumentowi.

ThisDatabaseDocument

Tak

Obiekt
UNO

Jeśli skrypt jest wykonywany z dokumentu Base lub któregokolwiek z jego podkomponentów, ta metoda zwraca główny komponent instancji Base. W przeciwnym razie ta właściwość zwraca None.


Lista metod w usłudze Base

CDate
CDateFromUnoDateTime
CDateToUnoDateTime
ConvertFromUrl
ConvertToUrl
CreateUnoService
CreateUnoStruct
DateAdd

DateDiff
DatePart
DateValue
Format
GetDefaultContext
GetGuiType
GetPathSeparator
GetSystemTicks

GlobalScope.BasicLibraries
GlobalScope.DialogLibraries
InputBox
MsgBox
Now
RGB
Xray


CDate

Konwertuje wyrażenie liczbowe lub ciąg znaków na natywny obiekt Pythona datetime.datetime.

note

Ta metoda udostępnia wbudowaną funkcję Basic CDate skryptom Pythona.


Składnia:

svc.CDate(expression: any): obj

Parametry:

expression: wyrażenie liczbowe lub ciąg reprezentujący datę.

Podczas konwertowania wyrażenia tekstowego data i godzina muszą zostać wprowadzone zgodnie z jednym ze wzorców akceptowania daty zdefiniowanych w ustawieniach regionalnych (zobacz - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne) lub w formacie daty ISO (chwilowo akceptowany jest tylko format ISO z dywizami, np. "2012-12-31"). W wyrażeniach numerycznych wartości po lewej stronie przecinka reprezentują datę, począwszy od 31 grudnia 1899. Wartości po prawej stronie ułamka dziesiętnego reprezentują godzinę.

Przykład:


  d = bas.CDate(1000.25)
  bas.MsgBox(str(d)) # 1902-09-26 06:00:00
  bas.MsgBox(d.year) # 1902
 

CDateFromUnoDateTime

Konwertuje reprezentację daty/godziny UNO na natywny obiekt języka Python datetime.datetime.

Składnia:

svc.CDateFromUnoDateTime(unodate: uno): obj

Parametry:

unodate: obiekt daty/godziny UNO jednego z następujących typów: com.sun.star.util.DateTime, com.sun.star.util.Date lub com.sun.star.util.Time

Przykład:

Poniższy przykład tworzy obiekt com.sun.star.util.DateTime i konwertuje go na obiekt języka Python datetime.datetime.


  uno_date = bas.CreateUnoStruct('com.sun.star.util.DateTime')
  uno_date.Year = 1983
  uno_date.Month = 2
  uno_date.Day = 23
  new_date = bas.CDateFromUnoDateTime(uno_date)
  bas.MsgBox(str(new_date)) # 1983-02-23 00:00:00
 

CDateToUnoDateTime

Konwertuje reprezentację daty na obiekt com.sun.star.util.DateTime.

Składnia:

svc.CDateToUnoDateTime(date: obj): uno

Parametry:

data: obiekt daty/godziny w języku Python jednego z następujących typów: datetime.datetime, datetime.date, datetime.time , float (time.time) lub time.struct_time.

Przykład:


  from datetime import datetime
  current_datetime = datetime.now()
  uno_date = bas.CDateToUnoDateTime(current_datetime)
  bas.MsgBox(str(uno_date.Year) + "-" + str(uno_date.Month) + "-" + str(uno_date.Day))
 

ConvertFromUrl

Zwraca nazwę pliku ścieżki systemowej dla podanego adresu URL file:.

Składnia:

svc.ConvertFromUrl(url: str): str

Parametry:

url: bezwzględny adres URL file:.

Zwracana wartość:

Nazwa pliku ścieżki systemowej.

Przykład:


  filename = bas.ConvertFromUrl( "file:///C:/Program%20Files%20(x86)/LibreOffice/News.txt")
  bas.MsgBox(filename)
 

ConvertToUrl

Zwraca adres URL file: dla podanej ścieżki systemowej.

Składnia:

svc.ConvertToUrl(systempath: str): str

Parametry:

systempath: nazwa pliku systemowego jako ciąg znaków.

Zwracana wartość:

Adres URL file: jako ciąg tekstowy.

Przykład:


  url = bas.ConvertToUrl( 'C:\Program Files(x86)\LibreOffice\News.txt')
  bas.MsgBox(url)
 

CreateUnoService

Tworzy wystąpienie usługi UNO za pomocą ProcessServiceManager.

Składnia:

svc.CreateUnoService(servicename: str): uno

Parametry:

servicename: pełna nazwa usługi, taka jak com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker lub com.sun.star.sheet.FunctionAccess.

Przykład:


  dsk = bas.CreateUnoService('com.sun.star.frame.Desktop')
 

CreateUnoStruct

Zwraca wystąpienie struktury UNO określonego typu.

Składnia:

svc.CreateUnoStruct(unostructure: str): uno

Parametry:

unostructure: pełna nazwa struktury, taka jak com.sun.star.beans.Property lub com.sun.star.util.DateTime.

Przykład:


  date_struct = CreateUnoStruct('com.sun.star.util.DateTime')
 

DateAdd

Dodaje datę lub przedział czasu do podanej daty/godziny kilka razy i zwraca wynikową datę.

Składnia:

svc.DateAdd(interval: str, number: num, date: datetime): datetime

Parametry:

interval: wyrażenie tekstowe z poniższej tabeli określające datę lub przedział czasu.

interval (wartość ciągu)

Znaczenie

yyyy

Rok

q

Kwartał

m

Miesiąc

y

Dzień roku

w

Dzień tygodnia

ww

Tydzień roku

d

Dzień

h

Godzina

n

Minuta

s

Sekunda


number: wyrażenie liczbowe określające, jak często wartość interval będzie dodawana, gdy jest dodatnia, lub odejmowana, gdy jest ujemna.

date: podana wartość datetime.datetime, wartość interval zostanie dodana number razy do tej wartości datetime.datetime.

Zwracana wartość:

Wartość datetime.datetime.

Przykład:


  dt = datetime.datetime(2004, 1, 31)
  dt = bas.DateAdd("m", 1, dt)
  print(dt)
 

DateDiff

Zwraca liczbę przedziałów daty lub godziny między dwiema podanymi wartościami daty/godziny.

Składnia:

svc.DateDiff(interval: str, date1: datetime, date2: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parametry:

interval: wyrażenie łańcuchowe określające przedział dat, jak opisano powyżej w metodzie DateAdd.

date1, date2: dwie wartości datetime.datetime do porównania.

firstdayofweek: opcjonalny parametr określający początkowy dzień tygodnia.

Wartość firstdayofweek

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

niedziela (domyślnie)

2

poniedziałek

3

wtorek

4

środa

5

czwartek

6

piątek

7

sobota


firstweekofyear: opcjonalny parametr określający początkowy tydzień roku.

Wartość firstweekofyear

Znaczenie

0

Użyj domyślnej wartości systemowej

1

Pierwszym tygodniem roku jest tydzień zawierający dzień 1 stycznia (wartość domyślna)

2

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje co najmniej cztery dni tego roku

3

Pierwszym tygodniem roku jest pierwszy tydzień, który obejmuje wyłącznie dni nowego roku


Zwracana wartość:

Liczba.

Przykład:


  date1 = datetime.datetime(2005,1, 1)
  date2 = datetime.datetime(2005,12,31)
  diffDays = bas.DateDiff('d', date1, date2)
  print(diffDays)
 

DatePart

Funkcja DatePart zwraca określoną część daty.

Składnia:

svc.DatePart(interval: str, date: datetime, firstdayofweek = 1, firstweekofyear = 1): int

Parametry:

interval: wyrażenie łańcuchowe określające przedział dat, jak opisano powyżej w metodzie DateAdd.

date: data/godzina, od której obliczany jest wynik.

firstdayofweek, firstweekofyear: opcjonalne parametry, które odpowiednio określają początkowy dzień tygodnia i początkowy tydzień roku, jak opisano w powyższej metodzie DateDiff.

Zwracana wartość:

Wyodrębniona część dla podanej daty/godziny.

Przykład:


  print(bas.DatePart("ww", datetime.datetime(2005,12,31)
  print(bas.DatePart('q', datetime.datetime(1999,12,30)
 

DateValue

Oblicza wartość daty na podstawie ciągu daty.

Składnia:

svc.DateValue(date: str): datetime

Parametry:

date: ciąg zawierający datę, która zostanie przekonwertowana na obiekt Date.

note

Ciąg przekazany do DateValue musi być wyrażony w jednym z formatów daty zdefiniowanych w ustawieniach regionalnych (patrz - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne) lub używając formatu daty ISO "yyyy-mm-dd" (rok, miesiąc i dzień oddzielone dywizami).


Zwracana wartość:

Obliczona data.

Przykład:


  dt = bas.DateValue("23-02-2011")
  print(dt)
 

Format

Konwertuje liczbę na ciąg, a następnie formatuje go zgodnie z określonym formatem.

Składnia:

svc.Format(expression: any, format = ''): str

Parametry:

expression: Wyrażenie numeryczne, które chcesz przekonwertować na sformatowany ciąg.

format: Ciąg, który określa kod formatu dla liczby. Jeśli pominięto format, funkcja formatu działa jak funkcja Str() LibreOffice Basic.

Zwracana wartość:

Ciąg tekstowy.

Kody formatowania

Poniższa lista opisuje kody, których można użyć do formatowania wyrażenia numerycznego:

0: Jeśli expression ma cyfrę w pozycji 0 w kodzie format, cyfra jest wyświetlana, w przeciwnym razie wyświetlane jest zero.

Jeśli expression ma mniej cyfr niż liczba zer w kodzie format (po obu stronach dziesiętnych), wyświetlane są zera wiodące lub spuszczające. Jeśli expression ma więcej cyfr po lewej stronie separatora dziesiętnego niż liczbę zer w kodzie format, dodatkowe cyfry są wyświetlane bez formatowania.

Miejsca dziesiętne w expression są zaokrąglone zgodnie z liczbą zer, które pojawiają się po dziesiętnym separatorze w kodzie format.

#: Jeśli expression zawiera cyfrę w pozycji symbolu zastępczego # w kodzie format, cyfra jest wyświetlana, w przeciwnym razie nic nie jest wyświetlane w tej pozycji.

Ten symbol działa jak 0, z wyjątkiem tego, że zera wiodące lub spuszczające nie są wyświetlane, jeśli w kodzie format jest więcej # znaków niż cyfr w expression. Wyświetlane są tylko odpowiednie cyfry expression.

.: Symbol zastępczy przecinka dziesiętnego określa liczbę miejsc przed i po przecinku.

Jeśli kod format zawiera tylko symbole zastępcze # po lewej stronie tego symbolu, liczby mniejsze niż 1 zaczynają się od separatora dziesiętnego. Aby zawsze wyświetlać wiodące zero z liczbami ułamkowymi, użyj 0 jako symbol zastępczy dla pierwszej cyfry po lewej stronie separatora dziesiętnego.

%: Mnoży expression przez 100 i wstawia znak procentowy (%), w którym expression pojawia się w kodzie format.

E- E+ e- e+ : Jeśli kod format zawiera co najmniej jeden cyfrowy symbol zastępczy (0 lub #) po prawej stronie symbolu E-, E+, e- lub e+, expression sformatowane jest w formacie naukowym lub wykładniczym. Litera E lub e jest wstawiana między liczbą a wykładnikiem. Liczba symboli zastępczych cyfr po prawej stronie symbolu określa liczbę cyfr w wykładniku.

W przypadku zastosowania symboli E-, E+, e-, e+, jeśli wykładnik jest ujemny, bezpośrednio przez wykładnikiem jest wyświetlany znak minus. Jeśli wykładnik jest dodatni, znak plus jest wyświetlany przez wykładnikiem tylko w przypadku zastosowania symboli E+ lub e+.

Tysiące ograniczników jest wyświetlane, jeśli kod format zawiera ograniczenie zamknięte przez cyfry zastępcze (0 lub #).

Użycie kropki jako separatora tysięcy i przecinka dziesiętnego zależy od ustawień regionalnych. W przypadku wprowadzania liczb bezpośrednio w kodzie źródłowym Basic jako separatora dziesiętnego należy zawsze używać kropki. Rzeczywisty znak wyświetlany jako separator dziesiętny zależy od formatu liczb w ustawieniach systemowych.

- + $ ( ) spacja: Plus (+), minus (-), dolar ($), spacja lub nawiasy wprowadzone w kodzie format będą wyświetlane jako znaki.

Aby wyświetlić znaki inne niż wymienione powyżej, należy poprzedzić je odwróconą kreską ukośną (\) lub umieścić w cudzysłowie (" ").

\ : ukośnik wsteczny wyświetla następny znak w kodzie format.

Znaki w kodzie format, które mają szczególne znaczenie, mogą być wyświetlane jako literalne znaki, jeśli są poprzedzone ukośnikiem wstecznym. Sam ukośnik wsteczny nie jest wyświetlany, chyba że wprowadzisz podwójny ukośnik wsteczny (\\) w kodzie formatu.

Znaki wymagające poprzedzenia ich odwróconą kreską ukośną w kodzie formatu to: literały znaków formatowania daty i godziny (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), znaki formatowania liczb (#, 0, %, E, e, przecinek, kropka) oraz znaki formatowania ciągów (@, &, <, >, !).

Możesz także użyć następujących predefiniowanych formatów liczb. Z wyjątkiem "General Number", wszystkie predefiniowane kody formatu zwracają liczbę jako liczbę dziesiętną z dwoma miejscami dziesiętnymi.

W przypadku korzystania ze wstępnie zdefiniowanych formatów nazwa formatu musi zostać ujęta w cudzysłów.

Wstępnie zdefiniowane formaty

General Number: Liczby są wyświetlane tak, jak zostały wprowadzone.

Waluta: Wstawia znak dolara przed liczbą i umieszcza liczby ujemne w nawiasach.

Fixed: Wyświetla co najmniej jedną cyfrę przed separatorem dziesiętnym.

Standardowy: Wyświetla liczby z separatorem tysięcy.

Percent: Mnoży liczbę razy 100 i dołącza do niej znak procenta.

Naukowy: Wyświetla liczby w formacie naukowym (na przykład liczba 1000 jest wyświetlana w postaci 1,00E+03).

Kod format można podzielić na trzy sekcje oddzielone średnikami. Pierwsza część określa format wartości dodatnich, druga część wartości ujemnych i trzecia część zera. Jeśli określisz tylko jeden kod format, dotyczy to wszystkich liczb.

Ustawienia regionalne dotyczące formatowania liczb, dat i walut w programie LibreOffice Basic można zmienić w następującej ścieżce: - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne. W kodach formatowania Basic kropka dziesiętna (.) jest zawsze używana jako symbol zastępczy separatora dziesiętnego zdefiniowanego w ustawieniach regionalnych i będzie zastępowana przez odpowiadający jej znak.

To samo dotyczy regionalnych ustawień formatu daty, godziny i waluty. Kod formatowania Basic jest interpretowany i wyświetlany zgodnie z ustawieniami regionalnymi.

Przykład:


  txt = bas.Format(6328.2, '##.##0.00')
  print(txt)
 

GetDefaultContext

Zwraca domyślny kontekst "Process Service Factory", jeśli istnieje, w przeciwnym razie zwraca odwołanie o wartości null.

GetDefaultContext jest alternatywą dla metody getComponentContext() dostępnej ze zmiennej globalnej XSCRIPTCONTEXT lub z modułu uno.py.

Składnia:

svc.GetDefaultContext(): uno

Zwracana wartość:

Domyślny kontekst komponentu jest używany podczas tworzenia instancji usług przez XMultiServiceFactory. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale Professional UNO w Przewodniku programisty pod adresem api.libreoffice.org.

Przykład:


  ctx = bas.GetDefaultContext()
 

GetGuiType

Zwraca wartość liczbową określającą graficzny interfejs użytkownika. Ta funkcja jest dostępna tylko w celu zapewnienia kompatybilności wstecznej z poprzednimi wersjami.

Zapoznaj się z metodą system() z modułu platform Pythona, aby zidentyfikować system operacyjny.

Składnia:

svc.GetGuiType(): int

Przykład:


  n = bas.GetGuiType()
 

GetPathSeparator

Zwraca separator katalogów zależny od systemu operacyjnego używany do określania ścieżek plików.

Użyj os.pathsep z modułu os Pythona, aby zidentyfikować separator ścieżki.

Składnia:

svc.GetPathSeparator(): str

Przykład:


  sep = bas.GetPathSeparator()
 

GetSystemTicks

Zwraca liczbę taktów systemowych dostarczonych przez system operacyjny. Możesz użyć tej funkcji do optymalizacji niektórych procesów. Użyj tej metody, aby oszacować czas w milisekundach:

Składnia:

svc.GetSystemTicks(): int

Przykład:


  ticks_ini = bas.GetSystemTicks()
  time.sleep(1)
  ticks_end = bas.GetSystemTicks()
  bas.MsgBox("{} - {} = {}".format(ticks_end, ticks_ini,ticks_end - ticks_ini))
 

GlobalScope.BasicLibraries

Zwraca obiekt UNO zawierający wszystkie współdzielone biblioteki i moduły Basic.

Ta metoda jest odpowiednikiem języka Python GlobalScope.BasicLibraries w skryptach Basic.

Składnia:

svc.GlobalScope.BasicLibraries(): uno

Zwracana wartość:

com.sun.star.script.XLibraryContainer

Przykład:

Poniższy przykład ładuje bibliotekę Basic Gimmicks, jeśli nie została jeszcze załadowana.


  libs = bas.GlobalScope.BasicLibraries()
  if not libs.isLibraryLoaded("Gimmicks"):
    libs.loadLibrary("Gimmicks")
 

GlobalScope.DialogLibraries

Zwraca obiekt UNO zawierający wszystkie udostępnione biblioteki okien dialogowych.

Ta metoda jest odpowiednikiem języka Python GlobalScope.DialogLibraries w skryptach Basic.

Składnia:

svc.GlobalScope.DialogLibraries(): uno

Zwracana wartość:

com.sun.star.comp.sfx2.DialogLibraryContainer

Przykład:

Poniższy przykład wyświetla okno dialogowe z nazwami wszystkich dostępnych bibliotek okien dialogowych.


  dlg_libs = bas.GlobalScope.DialogLibraries()
  lib_names = dlg_libs.getElementNames()
  bas.MsgBox("\n".join(lib_names))
 

InputBox

Składnia:

svc.InputBox(prompt: str, [title: str], [default: str], [xpostwips: int, ypostwips: int]): str

Parametry:

prompt: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane jako komunikat w oknie dialogowym.

title: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego.

default: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane w polu tekstowym jako domyślne, jeśli nie podano innych danych wejściowych.

xpostwips: Wyrażenie całkowite określające poziome położenie okna dialogowego. Pozycja jest współrzędną bezwzględną i nie odnosi się do okna LibreOffice.

ypostwips: Wyrażenie całkowite określające pionową pozycję okna dialogowego. Pozycja jest współrzędną bezwzględną i nie odnosi się do okna LibreOffice.

Jeśli pominięto xpostwips i ypostwips, okno dialogowe jest wyśrodkowane na ekranie. Pozycja jest określona w twips.

Zwracana wartość:

String

Przykład:


  txt = s.InputBox('Wpisz frazę:', "Drogi użytkowniku")
  s.MsgBox(txt, s.MB_ICONINFORMATION, "Potwierdzenie frazy")
 
note

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Input/Output to Screen with Python na Wiki.


MsgBox

Wyświetla okno dialogowe zawierające komunikat i zwraca opcjonalną wartość.
Stałe MB_xx pomagają określić typ okna dialogowego, liczbę i typ wyświetlanych przycisków oraz typ ikony. Dodając odpowiednie wartości, tworzą wzorce bitowe, które definiują wygląd okna dialogowego MsgBox.

Składnia:

bas.MsgBox(prompt: str, [buttons: int], [title: str])[: int]

Parametry:

prompt: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane jako komunikat w oknie dialogowym. Podziały linii można wstawić za pomocą Chr$(13).

title: Wyrażenie w postaci ciągu wyświetlane na pasku tytułowym okna dialogowego. W przypadku pominięcia na pasku tytułu wyświetlana jest nazwa odpowiedniej aplikacji.

buttons: dowolne wyrażenie całkowite określające typ okna dialogowego, liczbę i typ wyświetlanych przycisków oraz typ ikony. buttons reprezentuje kombinację wzorców bitowych, czyli kombinację elementów można zdefiniować, dodając ich odpowiednie wartości:

Zwracana wartość:

Opcjonalna liczba całkowita, jak opisano powyżej we właściwościach IDxx.

Przykład:


  txt = s.InputBox('Wpisz frazę:', "Drogi użytkowniku")
  s.MsgBox(txt, s.MB_ICONINFORMATION, "Potwierdzenie frazy")
 
note

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Input/Output to Screen with Python na Wiki.


Now

Zwraca bieżącą datę i godzinę systemową jako natywny obiekt Pythona datetime.datetime.

Składnia:

svc.Now(): datetime

Przykład:


  bas.MsgBox(bas.Now(), bas.MB_OK, "Now")
 

RGB

Zwraca całkowitą wartość koloru składającą się ze składników czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Składnia:

svc.RGB(red:int, green: int, blue: int): int

Parametry:

red: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową czerwieni (0-255) koloru złożonego.

green: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową zieleni (0-255) koloru złożonego.

blue: dowolne wyrażenie całkowite, które reprezentuje składową niebieskiego (0-255) koloru złożonego.

Wynikowa wartość Long jest obliczana za pomocą następującego wzoru:
Wynik = red×65536 + green×256 + blue.

warning

W trybie zgodności z VBA (Option VBASupport 1) wartość Long jest obliczana jako
Wynik = red + green×256 + blue×65536
Zobacz funkcję RGB [VBA]


tip

Okno wyboru koloru pomaga obliczyć składowe czerwonego, zielonego i niebieskiego koloru złożonego. Zmiana koloru tekstu i wybranie koloru niestandardowego powoduje wyświetlenie okna wyboru koloru.


Zwracana wartość:

Integer

Przykład:


  YELLOW = bas.RGB(255,255,0)
 

Xray

Sprawdź obiekty lub zmienne UNO.

Składnia:

svc.Xray(obj: any)

Parametry:

obj: zmienna lub obiekt UNO.

Przykład:


  bas.Xray(bas.StarDesktop)
 
warning

Wszystkie podstawowe procedury lub identyfikatory ScriptForge poprzedzone znakiem podkreślenia „_” są zarezerwowane do użytku wewnętrznego. Nie należy ich używać w makrach Basic ani skryptach Pythona.


Prosimy o wsparcie!