Wstaw formanty

Otwiera pasek Przybornik.

Ikona wybierania formantów

Wstaw formanty

Przycisk

Ikona przycisku

Dodaje przycisk polecenia. Przycisk polecenia można użyć do uruchomienia polecenia dla zdefiniowanego zdarzenia, takiego jak kliknięcie myszą.

W razie potrzeby na przycisku można umieścić tekst lub grafikę.

Formant obrazkowy

Ikona formantu obrazu

Dodaje formant wyświetlający grafikę.

Pole wyboru

Ikona pola wyboru

Dodaje formant, który można wykorzystać do włączenia lub wyłączenia funkcji.

Przycisk opcji

Ikona przycisku opcji

Dodaje przycisk, który pozwala użytkownikowi wybierać spośród wielu opcji. Zgrupowane przyciski opcji muszą mieć kolejność tabulacji. Są one zwykle otoczone ramką grupową. Jeśli masz dwie grupy przycisków opcji, musisz wstawić kolejność tabulacji między kolejnościami tabulacji w dwóch grupach. Na przykład do ramki drugiej grupy lub dowolnej innej kontrolki w oknie dialogowym, z wyjątkiem innego przycisku opcji.

Pole etykiety

Ikona pola etykiety

Dodaje pole wyświetlające etykiety tekstowe. Etykiety służą do wyświetlania wcześniej zdefiniowanego tekstu, nie można do nich wprowadzać danych.

Pole tekstowe

Ikona pola tekstowego

Dodaje pole wprowadzania pozwalające na wprowadzanie i edycję tekstu.

Pole listy

Ikona pola listy

Dodaje pole pozwalające na kliknięcie wpisu z listy.

Pole kombi

Ikona pola kombi

Dodaje pole kombi. Pole kombi stanowi jednoliniowe pole listy, które można kliknąć, a następnie wybrać wpis z listy. Istnieje możliwość wprowadzania do pola kombi wpisów "tylko do odczytu".

Poziomy pasek przewijania

Ikona poziomego paska przewijania

Dodaje poziomy pasek przewijania do okna dialogowego.

Pionowy pasek przewijania

Ikona pionowego paska przewijania

Dodaje pionowy pasek przewijania do okna dialogowego.

Pole grupy

Ikona pola grupy

Dodaje ramkę służącą do wizualnego grupowania podobnych formantów, takich jak przyciski opcji.

note

Aby zdefiniować dwa różne przyciski opcji, indeks kolejności dostępu musi znajdować się pomiędzy indeksami dwóch grup umieszczonymi w jednej ramce.


Pasek postępu

Ikona paska postępu

Dodaje pasek postępu do okna dialogowego.

Linia pozioma

Ikona linii poziomej

Dodaje linię poziomą do okna dialogowego.

Linia pionowa

Ikona linii pionowej

Dodaje linię pionową do okna dialogowego.

Pole daty

Ikona pola daty

Dodaje pole daty.

Jeśli do pola przypisano właściwość "rozwijany", można rozwinąć pole, wyświetlając kalendarz pozwalający na wybór daty.

Pole godziny

Ikona pola godziny

Dodaje pole godziny.

Pole liczbowe

Ikona pola liczbowego

Dodaje pole liczbowe.

Pole walutowe

Ikona pola walutowego

Dodaje pole walutowe.

Pole sformatowane

Ikona pola sformatowanego

Dodaje pole tekstowe, w którym można określić formatowanie wprowadzanego i wyświetlanego tekstu, a także dowolne wartości ograniczające.

Pole wzorca

Ikona pola wzorca

Dodaje pole maskowane. Pole maskowane składa się z maski wprowadzania i znaku maski. Maska wprowadzania określa dane, jakie mogą być wprowadzone przez użytkownika. Znak maski określa stan pola maskowania przy załadowaniu formantu.

Wybór pliku

Ikona wyboru pliku

Dodaje przycisk umożliwiający wybór pliku.

Zaznacz

Ikona zaznaczania

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania. Ten tryb pozwala na zaznaczanie formantów w oknie dialogowym w celu ich edycji.

Właściwości

Ikona właściwości

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję właściwości wybranego formantu.

Uaktywnij tryb sprawdzania

Ikona aktywacji trybu testowego

Włącza tryb testowania. Zamknięcie okna dialogowego powoduje powrót do trybu projektowania.

Zarządzaj językiem

Ikona zarządzania językiem

Otwiera okno dialogowe pozwalające włączyć lub zarządzać wieloma zestawami zasobów okien dialogowych dla wielu języków.

Formant drzewa

Ikona formantu drzewal

Dodaje formant drzewa, który może wyświetlać listę hierarchiczną. Listę można utworzyć we własnym programie za pomocą wywołań API (XtreeControl).

Formant tabeli

Ikona formantu tabeli

Dodaje formant tabeli, który może pokazywać dane tabeli. Możesz wypełnić danej programem, używając wywołań API.

Formant hiperłącza

Ikona wstawiania formantu hiperłącza

Dodaje formant hiperłącza, który może otworzyć adres w przeglądarce internetowej.

Prosimy o wsparcie!