Wstaw formanty

Otwiera pasek Przybornik.

Icon Choose Controls

Wstaw formanty

Przycisk

Icon Button

Dodaje przycisk polecenia. Przycisk polecenia można użyć do uruchomienia polecenia dla zdefiniowanego zdarzenia, takiego jak kliknięcie myszą.

W razie potrzeby na przycisku można umieścić tekst lub grafikę.

Formant obrazkowy

Icon Image Control

Dodaje formant wyświetlający grafikę.

Pole wyboru

Icon Check Box

Dodaje formant, który można wykorzystać do włączenia lub wyłączenia funkcji.

Przycisk opcji

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Pole etykiety

Icon Label Field

Dodaje pole wyświetlające etykiety tekstowe. Etykiety służą do wyświetlania wcześniej zdefiniowanego tekstu, nie można do nich wprowadzać danych.

Pole tekstowe

Icon Text Box

Dodaje pole wprowadzania pozwalające na wprowadzanie i edycję tekstu.

Pole listy

Icon List Box

Dodaje pole pozwalające na kliknięcie wpisu z listy.

Pole kombi

Icon Combo Box

Dodaje pole kombi. Pole kombi stanowi jednoliniowe pole listy, które można kliknąć, a następnie wybrać wpis z listy. Istnieje możliwość wprowadzania do pola kombi wpisów "tylko do odczytu".

Poziomy pasek przewijania

Icon Horizontal Scrollbar

Dodaje poziomy pasek przewijania do okna dialogowego.

Pionowy pasek przewijania

Icon Vertical Scrollbar

Dodaje pionowy pasek przewijania do okna dialogowego.

Pole grupy

Icon Group Box

Dodaje ramkę służącą do wizualnego grupowania podobnych formantów, takich jak przyciski opcji.

note

Aby zdefiniować dwa różne przyciski opcji, indeks kolejności dostępu musi znajdować się pomiędzy indeksami dwóch grup umieszczonymi w jednej ramce.


Pasek postępu

Icon Progress Bar

Dodaje pasek postępu do okna dialogowego.

Linia pozioma

Icon Horizontal Line

Dodaje linię poziomą do okna dialogowego.

Linia pionowa

Icon Vertical Line

Dodaje linię pionową do okna dialogowego.

Pole daty

Icon Date Field

Dodaje pole daty.

Jeśli do pola przypisano właściwość "rozwijany", można rozwinąć pole, wyświetlając kalendarz pozwalający na wybór daty.

Pole godziny

Icon Time Field

Dodaje pole godziny.

Pole liczbowe

Icon Numeric Field

Dodaje pole liczbowe.

Pole walutowe

Icon Currency Field

Dodaje pole walutowe.

Pole sformatowane

Icon Formatted Field

Dodaje pole tekstowe, w którym można określić formatowanie wprowadzanego i wyświetlanego tekstu, a także dowolne wartości ograniczające.

Pole wzorca

Icon Pattern Field

Dodaje pole maskowane. Pole maskowane składa się z maski wprowadzania i znaku maski. Maska wprowadzania określa dane, jakie mogą być wprowadzone przez użytkownika. Znak maski określa stan pola maskowania przy załadowaniu formantu.

Wybór pliku

Icon File Selection

Dodaje przycisk umożliwiający wybór pliku.

Zaznacz

Icon Select

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania. Ten tryb pozwala na zaznaczanie formantów w oknie dialogowym w celu ich edycji.

Właściwości

Icon Properties

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję właściwości wybranego formantu.

Uaktywnij tryb sprawdzania

Icon Activate Test Mode

Włącza tryb testowania. Zamknięcie okna dialogowego powoduje powrót do trybu projektowania.

Zarządzaj językiem

Manage Language icon

Otwiera okno dialogowe pozwalające włączyć lub zarządzać wieloma zestawami zasobów okien dialogowych dla wielu języków.

Formant drzewa

Icon Tree Control

Dodaje formant drzewa, który może wyświetlać listę hierarchiczną. Listę można utworzyć we własnym programie za pomocą wywołań API (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!