Wstaw formanty

Otwiera pasek Przybornik.

Ikona

Wstaw formanty

Przycisk

Ikona

Dodaje przycisk polecenia. Przycisk polecenia można użyć do uruchomienia polecenia dla zdefiniowanego zdarzenia, takiego jak kliknięcie myszą.

W razie potrzeby na przycisku można umieścić tekst lub grafikę.

Formant obrazkowy

Ikona

Dodaje formant wyświetlający grafikę.

Pole wyboru

Ikona

Dodaje formant, który można wykorzystać do włączenia lub wyłączenia funkcji.

Przycisk opcji

Ikona

Dodaje przycisk pozwalający użytkownikowi wybrać jedną z opcji. Pogrupowane przyciski opcji muszą posiadać kolejne indeksy. Zwykle są one otoczone polem grupy. W przypadku dwóch grup przycisków opcji pomiędzy indeksy dwóch grup umieszczonych w jednej ramce należy wstawić indeks kolejności dostępu.

Pole etykiety

Ikona

Dodaje pole wyświetlające etykiety tekstowe. Etykiety służą do wyświetlania wcześniej zdefiniowanego tekstu, nie można do nich wprowadzać danych.

Pole tekstowe

Ikona

Dodaje pole wprowadzania pozwalające na wprowadzanie i edycję tekstu.

Pole listy

Ikona

Dodaje pole pozwalające na kliknięcie wpisu z listy.

Pole kombi

Ikona

Dodaje pole kombi. Pole kombi stanowi jednoliniowe pole listy, które można kliknąć, a następnie wybrać wpis z listy. Istnieje możliwość wprowadzania do pola kombi wpisów "tylko do odczytu".

Poziomy pasek przewijania

Ikona

Dodaje poziomy pasek przewijania do okna dialogowego.

Pionowy pasek przewijania

Ikona

Dodaje pionowy pasek przewijania do okna dialogowego.

Pole grupy

Ikona

Dodaje ramkę służącą do wizualnego grupowania podobnych formantów, takich jak przyciski opcji.

Ikona notatki

Aby zdefiniować dwa różne przyciski opcji, indeks kolejności dostępu musi znajdować się pomiędzy indeksami dwóch grup umieszczonymi w jednej ramce.


Pasek postępu

Ikona

Dodaje pasek postępu do okna dialogowego.

Linia pozioma

Ikona

Dodaje linię poziomą do okna dialogowego.

Linia pionowa

Ikona

Dodaje linię pionową do okna dialogowego.

Pole daty

Ikona

Dodaje pole daty.

Jeśli do pola przypisano właściwość "rozwijany", można rozwinąć pole, wyświetlając kalendarz pozwalający na wybór daty.

Pole godziny

Ikona

Dodaje pole godziny.

Pole liczbowe

Ikona

Dodaje pole liczbowe.

Pole walutowe

Ikona

Dodaje pole walutowe.

Pole sformatowane

Ikona

Dodaje pole tekstowe, w którym można określić formatowanie wprowadzanego i wyświetlanego tekstu, a także dowolne wartości ograniczające.

Pole wzorca

Ikona

Dodaje pole maskowane. Pole maskowane składa się z maski wprowadzania i znaku maski. Maska wprowadzania określa dane, jakie mogą być wprowadzone przez użytkownika. Znak maski określa stan pola maskowania przy załadowaniu formantu.

Wybór pliku

Ikona

Dodaje przycisk umożliwiający wybór pliku.

Zaznacz

Ikona

Włącza lub wyłącza tryb zaznaczania. Ten tryb pozwala na zaznaczanie formantów w oknie dialogowym w celu ich edycji.

Właściwości

Ikona

Otwiera okno dialogowe umożliwiające edycję właściwości wybranego formantu.

Uaktywnij tryb sprawdzania

Ikona

Włącza tryb testowania. Zamknięcie okna dialogowego powoduje powrót do trybu projektowania.

Zarządzaj językiem

Ikona Zarządzaj językiem

Otwiera okno dialogowe pozwalające włączyć lub zarządzać wieloma zestawami zasobów okien dialogowych dla wielu języków.

Formant drzewa

Ikona Zarządzaj językiem

Dodaje formant drzewa, który może wyświetlać listę hierarchiczną. Listę można utworzyć we własnym programie za pomocą wywołań API (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!