Ogólne

Definiuje właściwości wybranego formantu lub okna dialogowego. Dostępne właściwości zależą od typu wybranego formantu. Poniższe właściwości nie są zatem dostępne dla wszystkich typów formantów.

Adres URL pomocy

Określa adres URL pomocy wywoływany po naciśnięciu przycisku F1 po ustawieniu fokusu na formancie. Na przykład format HID:1234 służy do wywołania pomocy o numerze identyfikatora 1234.

Przypisuje zmienne środowiskowej HELP_DEBUG wartość 1, co pozwala wyświetlać identyfikatory pomocy jako rozszerzone wskazówki pomocy.

Autowypełnianie

Wybór opcji "Tak" włącza funkcję AutoFill dla wybranego formantu.

Data

Określa domyślną datę, która ma być wyświetlana w formancie Data.

Do edycji

Określa, czy węzły formantu drzewa mogą być edytowane.

Wartością domyślną jest FAŁSZ.

Drukowanie

Wybór opcji "Tak" powoduje, że formant będzie widoczny na wydrukach dokumentu.

Duża zmiana

Określa liczbę przewijanych wierszy po kliknięciu obszaru pomiędzy suwakiem i strzałkami na pasku przewijania.

Format daty

Określa format wyświetlania daty w formantach. Formant wyświetlający datę interpretuje dane wprowadzone przez użytkownika w zależności od ustawień tego formatu.

Format godziny

Określa format używany przez formanty czasu.

Grafika

Określa źródło grafik dla przycisku lub formantu graficznego. Aby wybrać plik, należy kliknąć przycisk "...".

Kolejność

Określa kolejność uzyskiwania fokusu przez poszczególne formanty po kolejnych naciśnięciach klawisza Tab w oknie dialogowym. Bezpośrednio po otwarciu do okna dialogowego fokus jest ustawiony na formancie o najniższym priorytecie (0). Kolejne naciśnięcia klawisza Tab powodują uzyskiwanie fokusu przez inne formanty w kolejności określonej przez ich liczbę porządkową.

Domyślnie formanty uzyskują fokus w kolejności ich dodawania do okna dialogowego. Kolejność tę można zmienić. LibreOffice Basic automatycznie aktualizuje liczby porządkowe w celu uniknięcia ich powielania. Formanty, które nie mogą uzyskać fokusu, także posiadają przypisaną wartość, ale są pomijane przy korzystaniu z klawisza Tab.

Kolor tła

Określa kolor tła formantu.

Krawędź

Określa typ krawędzi formantu.

Label

Określa etykietę formantu. Etykieta jest wyświetlana wraz z formantem.

Aby utworzyć etykietę składającą się z kilku wierszy, należy wprowadzić ręczny podział wiersza za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Enter.

Liczba wierszy

Określa liczbę wierszy wyświetlanych przez formant listy. W przypadku pól kombi ustawienie to jest aktywne pod warunkiem włączenia opcji rozwijania.

Maks. czas.

Określa maksymalną wartość czasu dla formantu czasu.

Maks. długość tekstu

Określa maksymalną dozwoloną liczbę znaków, którą można wprowadzić.

Maks. wartość postępu.

Określa maksymalną wartość dla formantu paska postępu.

Maks. wartość przewijania.

Określa maksymalną wartość formantu paska przewijania.

Maks. wartość.

Określa maksymalną wartość formantu.

Maska edycji

Określa maskę edycji dla formantów wzorcowych. Jest to kod znakowy definiujący format wprowadzania danych dla formantu.

Dla każdego wprowadzanego znaku maski edycji należy określić znak maskowania w celu ograniczenia wprowadzania wartości wymienionych w poniższej tabeli:

Znak

Znaczenie

L

Stała tekstowa. Użytkownik nie może zmodyfikować tego znaku.

a

Pozwala na wprowadzanie znaków wyłącznie z zakresu a-z. W przypadku wprowadzenia wersalika jest on automatycznie przekształcany na małą literę.

A

Pozwala na wprowadzanie znaków wyłącznie z zakresu A-Z. W przypadku wprowadzenia małej litery jest ona automatycznie przekształcana na wersalik

c

Pozwala na wprowadzanie znaków wyłącznie z zakresu a-z i 0-9. W przypadku wprowadzenia wersalika jest on automatycznie przekształcany na małą literę.

C

Pozwala na wprowadzanie znaków wyłącznie z zakresu a-z i 0-9. W przypadku wprowadzenia małej litery jest ona automatycznie przekształcana na wersalik

N

Pozwala na wprowadzanie znaków wyłącznie z zakresu 0-9.

x

Pozwala na wprowadzanie wszystkich znaków drukowalnych.

X

Pozwala na wprowadzanie wszystkich znaków drukowalnych. W przypadku użycia małej litery jest ona automatycznie przekształcana na wersalik.


Maska znaków

Określa wartości wstępne wyświetlane w formantach wzorcowych. Pomaga to się zorientować, jakie wartości są dozwolone w formancie wzorcowym. Maska znaków jest ograniczona przez format określony maską edycji.

Miejsca po przecinku

Określa liczbę miejsc po przecinku wyświetlaną przez formanty numeryczne i walutowe.

Min. czas.

Określa minimalną wartość czasu dla formantu czasu.

Min. wartość postępu.

Określa minimalną wartość dla formantu paska postępu.

Min. wartość przewijania.

Określa minimalną wartość formantu paska przewijania.

Min. wartość.

Określa minimalną wartość formantu.

Minimalna zmiana

Określa liczbę przewijanych wierszy po kliknięciu strzałki na pasku przewijania.

Najpóźniejsza data.

Określa górną granicę daty w wyświetlających ją formantach.

Najwcześniejsza data.

Określa dolną granicę daty w wyświetlających ją formantach.

Nazwa

Określa nazwę formantu. Służy ona do identyfikacji formantu.

Opóźnienie

Określa w milisekundach czas pomiędzy zdarzeniami wyzwalacza paska przewijania. Zdarzenie wyzwalacza występuje w przypadku kliknięcia strzałki przewijania lub obszaru tła na pasku przewijania. Powtórzenie zdarzenia wyzwalacza występuje w przypadku przytrzymania przycisku myszy po kliknięciu strzałki przewijania lub obszaru tła na pasku przewijania. W razie potrzeby do liczby określającej czas można dołączyć poprawną jednostkę, na przykład 2 s lub 500 ms.

Orientacja

Określa orientację formantu paska przewijania.

Pasek przewijania

Dodaje do pola tekstowego pasek przewijania określonego typu.

Pasek przewijania

Dodaje do pola tekstowego pasek przewijania określonego typu.

Pokaż uchwyty

Określa, czy powinny być wyświetlane uchwyty węzłów.

Uchwyty są liniami przerywanymi przedstawiającymi hierarchię formantu drzewa.

Wartością domyślną jest PRAWDA.

Pokaż uchwyty główne

Określa, czy uchwyty węzłów powinny być także wyświetlane na poziomie głównym.

Wartością domyślną jest PRAWDA.

Potrójny stan

Wybór opcji "Tak" powoduje, że pole wyboru może przyjąć jeden z trzech stanów (zaznaczone, niezaznaczone i wyszarzone) zamiast tylko dwóch (zaznaczone i niezaznaczone).

Powtórz

Powtarza zdarzenia wyzwalacza w przypadku przytrzymania przycisku myszy po kliknięciu formantu, takiego jak przycisk pokrętła lub pasek przewijania.

PozycjaX

Określa odległość formantu od lewej krawędzi okna dialogowego.

PozycjaY

Określa odległość formantu od górnej krawędzi okna dialogowego.

Pozycje listy

Określa wpisy dla formantów listy. Jedna linia zawiera jeden wpis listy. Aby wstawić nową linię, należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift + Enter.

Przycisk domyślny

Wybór opcji "Tak" powoduje, że przycisk ten jest przyciskiem domyślnym. Naciśnięcie klawisza Enter w oknie dialogowym powoduje uaktywnienie przycisku domyślnego.

Przycisk pokrętła

Wybór opcji "Tak" powoduje dodanie przycisków pokrętła do formantu numerycznego, walutowego, daty lub godziny, które pozwalają na zwiększanie i zmniejszanie wprowadzanej wartości za pomocą przycisków strzałek.

Rodzaj przycisku

Określa typ przycisku. Typy przycisków określają typ zainicjowanej akcji.

Rozwijane

Wybór opcji "Tak" włącza opcję rozwijania dla list lub pól kombi. Rozwijane pole formantu zawiera przycisk strzałki. Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie listy istniejących wpisów.

Ręczny podział wiersza

Wybór opcji "Tak" pozwala na wprowadzanie ręcznych podziałów wiersza wewnątrz formantów wielowierszowych.

Separator tysięcy

Wybór opcji "Tak" powoduje wyświetlanie separatora tysięcy w formantach numerycznych i walutowych.

Skala

Skaluje obraz, aby odpowiadał wielkości formantu.

Stan

Określa stan wyboru formantu.

Strona (Krok)

Określa numer strony okna dialogowego, do której jest przypisany formant lub numer strony okna dialogowego, która ma być edytowana. Jeśli okno dialogowe posiada tylko jedną stronę, parametrowi Strona (Krok) należy przypisać wartość 0.

Aby formant był widoczny na wszystkich stronach okna dialogowego, należy ustawić Strona (Krok) = 0.

Aby przełączać się pomiędzy stronami okna dialogowego podczas pracy programu, należy utworzyć makro zmieniające wartość parametru Strona (Krok).

Symbol waluty

Określa symbol waluty używany w formantach wyświetlających dane walutowe.

Symbol z przodu

Wybór opcji "Tak" powoduje wyświetlanie prefiksu symbolu waluty podczas wprowadzania liczby w formantach walutowych.

Szerokość

Określa szerokość formantu lub okna dialogowego.

Tabulator

Wybiera zachowanie fokusu formantu podczas korzystania z klawisza Tab.

Domyślny

Tylko formanty kontrolne są zaznaczane przyciskiem Tab. Formanty bez wejścia, takie jak formant podpisu, są pomijane.

Nie

Podczas naciskania klawisza Tab fokus omija ten formant.

Tak

Formant można wybrać za pomocą klawisza Tab.


Tekst pomocy

Umożliwia wprowadzenie tekstu wskazówki (dymku z pomocą) wyświetlanego po umieszczeniu wskaźnika myszy na formancie.

Tylko do odczytu

Wybór opcji "Tak" uniemożliwia użytkownikowi edycję wartości formantu. Formant jest dostępny i może uzyskać fokus, ale nie może być modyfikowany.

Typ zaznaczania

Określa tryb wyboru włączony dla tego formantu drzewa.

Tytuł

Określa tytuł okna dialogowego. Aby wybrać okno dialogowe, należy kliknąć jego krawędź.

Tytuły są używane tylko do nazywania okien dialogowych i mogą zawierać tylko jedną linię. W przypadku pracy z makrami formanty są wywoływane wyłącznie przez ich właściwość Nazwa.

Wartość

Określa wartość formantu.

Wartość postępu

Określa wartość postępu dla formantu paska postępu.

Wartość przewijania

Określa wstępną wartość formantu paska przewijania. Parametr ten określa położenie suwaka paska przewijania.

Widoczny rozmiar

Określa długość suwaka formantu paska przewijania.

Wielowierszowy

Wybór opcji "Tak" pozwala na wprowadzanie wielu linii danych w formancie. Aby wstawić ręczny podział wiersza, należy nacisnąć klawisz Enter.

Wybór wielokrotny

Wybór opcji "Tak" pozwala na zaznaczanie wielu wpisów w formantach listy.

Wyrównanie

Określa opcję wyrównania dla wybranego formantu.

Wysokość

Określa wysokość formantu lub okna dialogowego.

Wysokość wiersza

Określa wysokość w pikselach poszczególnych wierszy w formancie drzewa.

Jeśli określona wartość jest mniejsza lub równa zero, wysokość wiersza jest maksymalną wysokością wszystkich wierszy.

Wartością domyślną jest 0.

Wywołuje edycję trybu zatrzymania

Określa, co nastąpi po przerwaniu edycji przez określenie innego węzła drzewa, zmianę danych drzewa lub inne przyczyny.

Ustawienie dla tej właściwości wartości PRAWDA powoduje, że zmiany będą automatycznie zapisywane w przypadku przerwania edycji. Wartość FAŁSZ oznacza, że edycja jest anulowana i zmiany zostają utracone.

Wartością domyślną jest FAŁSZ.

Wyświetlony katalog główny

Określa, czy jest wyświetlany węzeł główny formantu drzewa.

Jeśli dla parametru Wyświetlony katalog główny została ustawiona wartość FAŁSZ, węzeł główny modelu nie będzie prawidłowym węzłem dla formantu drzewa i nie może być używany z żadną metodą XTreeControl.

Wartością domyślną jest PRAWDA.

Włączony

Wybór opcji "Tak" powoduje uaktywnienie formantu. Formaty nieaktywne są wyszarzone w oknie dialogowym.

Zaznacz

Określa sekwencję wybranych elementów, przy czym pierwszemu elementowi odpowiada liczba "0". Aby wybrać więcej niż jeden element, należy uaktywnić parametr Wybór wielokrotny.

Aby otworzyć okno dialogowe Zaznacz, należy kliknąć przycisk ....

Kliknij element lub elementy, które mają być wybrane. Aby wybrać więcej niż jeden element, opcja Wybór wielokrotny musi być zaznaczona.

Zestaw znaków

Określa czcionkę używaną do wyświetlania zawartości formantu.

Znaki ukrywania hasła

Określa symbol wyświetlany zamiast wpisywanych znaków. Symbol ten może być używany do wprowadzania haseł w formantach tekstowych.

Zwiększ/zmniejsz wartość

Określa przedział zwiększania i zmniejszania dla formantów przycisku pokrętła.

Ścisły format

Wybór opcji "Tak" pozwala na wprowadzanie wyłącznie poprawnych znaków do formantów numerycznych, walutowych, daty lub godziny.

Prosimy o wsparcie!