Właściwości formantu i okna dialogowego

Określa właściwości wybranego okna dialogowego lub formantu. Polecenie to jest dostępne tylko w trybie projektowania.

Wprowadzanie danych w oknie dialogowym właściwości

Podczas wprowadzania danych w polach wielowierszowych i polach kombi okna dialogowego Właściwości można korzystać z poniższych kombinacji klawiszy:

Kombinacja klawiszy

Efekty

Alt+strzałka w dół

Otwiera pole kombi

Alt+strzałka w górę

Zamyka pole kombi

Shift+Enter

Wstawia znak podziału wiersza w polach wielowierszowych.

(Strzałka w górę)

Przechodzi do poprzedniego wiersza.

(Strzałka w dół)

Przechodzi do następnego wiersza.

Enter

Zatwierdza zmiany dokonane w polu i umieszcza kursor w następnym polu.


Ogólne

Definiuje właściwości wybranego formantu lub okna dialogowego. Dostępne właściwości zależą od typu wybranego formantu. Poniższe właściwości nie są zatem dostępne dla wszystkich typów formantów.

Zdarzenia

Definiuje przypisanie zdarzeń dla wybranego formantu lub okna dialogowego. Dostępne zdarzenia zależą od typu wybranego formantu.

Prosimy o wsparcie!