Punkty przerwania

Określa opcje punktów przerwania.

Punkty przerwania

Wprowadź numer linii dla nowego punktu przerwania, a następnie kliknij przycisk Nowy.

Aktywny

Aktywuje lub dezaktywuje bieżący punkt przerwania.

Liczba przejść

Określ liczbę pętli do wykonania, zanim punkt przerwania zacznie obowiązywać.

Nowy

Tworzy punkt przerwania w linii o danym numerze.

Usuń

Usuwa wybrany punkt przerwania.

Prosimy o wsparcie!