LibreOffice Basic IDE

Poniżej opisano strukturę zintegrowanego środowiska programistycznego Basic IDE.

Pasek narzędziowy Makro

Pasek narzędziowy Makro zawiera instrukcje służące do tworzenia, edycji i uruchamiania makr.

Okno czujki

Okno czujki pozwala obserwować wartość zmiennych podczas wykonywania programu. Zdefiniuj zmienną w polu tekstowym Czujka. Kliknij przycisk Włącz czujkę, aby dodać zmienną do listy i wyświetlić jej wartość.

Okno stosu wywołań (wywołania)

Call Stack pozwala na monitorowanie sekwencji procedur i funkcji podczas wykonywania programu. Procedury i funkcje są wyświetlane od dołu do góry, ostatnia funkcja lub procedura jest wyświetlana na początku listy.

Punkty przerwania

Określa opcje punktów przerwania.

Skróty klawiaturowe w Basic IDE

Polecenia menu kontekstowego zakładek Moduł

Wstaw

Moduł

Wstawia nowy moduł do bieżącej biblioteki.

Okno dialogowe

Wstawia nowe okno dialogowe do bieżącej biblioteki.

Usuń

Usuwa wybrany moduł.

Zmień nazwę

Zmienia nazwę bieżącego modułu w danym miejscu.

Ukryj

Ukrywa bieżący moduł.

Moduły

Otwiera okno dialogowe Menedżer makr.

Prosimy o wsparcie!